Lasten € 2.796 € 2.640
Baten € 0 € 32
Saldo € 2.796 € 2.609

Actuele ruimtelijke plannen

Begroting: toelichting op beleidsdoel

De beoogde resultaten zijn:

Beleid:
Agenda voor het centrum
Op 15 mei 2013 is de structuurvisie Hilversum 2030 vastgesteld. In die visie staan de keuzes, de hoofdlijnen en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Hilversum tot 2030. De structuurvisie doet onder andere richtinggevende uitspraken voor het centrum. De nadere uitwerking van deze uitspraken vindt plaats in een Centrumvisie. In 2014 is de agenda voor het centrum vastgesteld. In 2015 wordt de Centrumvisie afgerond en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
Ook de structuurvisie Verkeer en Vervoer (programma 14, beleidsdoel 14.01) maakt deel uit van de Centrumvisie.

Geopark en Landgoed Zonnestraal
De stichting Goois Natuur Reservaat en de Vereniging Vrienden van het Gooi verkennen in samenwerking met diverse partijen de mogelijkheden om de UNESCO-status ‘Geopark’ te verwerven. Een Geopark is een door de UNESCO erkend gebied met belangrijke geologische, archeologische, ecologische en culturele waarden. De stichting ‘Geopark in oprichting’ heeft opdracht gekregen om de voorbereiding van de aanvraag van deze UNESCO-status uit te werken, met als doel om vanaf 2018 als ‘Geopark Gooi en Vecht’ te fungeren. De gemeente Hilversum is één van de partijen waarmee de stichting ‘Geopark in oprichting’ samenwerkt.
Informatie over Landgoed Zonnestraal, waarvoor nog een structuurvisie moet worden vastgesteld, is te vinden bij programma 9.2. Bescherming cultuurhistorisch erfgoed.

Kwaliteit van de leefomgeving
Kwaliteit van de leefomgeving krijgt ook in 2015 de aandacht. De uitgangspunten voor die kwaliteit, zoals die in de structuurvisie Hilversum 2030 zijn opgenomen, zijn leidraad bij het handelen van de gemeente. Het doel is te komen tot een Commissie ruimtelijke kwaliteit.

Normering:
In de afgelopen jaren zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Van de ruim 40 bestemmingsplannen die een paar jaar geleden nog golden zijn nu nog 18 bestemmingsplannen over. Deze beslaan het hele grondgebied van de gemeente. Daarmee is de basis op orde. De bestemmingsplannen voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals digitale beschikbaarheid en digitale raadpleging. Van een aantal plannen is geconstateerd dat ze aanpassing behoeven omdat hier en daar ongewenste ontwikkelingen zouden kunnen ontstaan. Om dit te herstellen wordt een zogenoemd “veegplan” gemaakt dat in 2015 wordt vastgesteld. Op grond van de meerjarenplanning zullen enkele bestemmingsplannen in 2015 worden geactualiseerd.

De gemeente kan ook ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken die weliswaar wenselijk zijn, maar niet passen binnen vigerende bestemmingsplannen en/of die - vanwege het conserverende karakter van de onlangs geactualiseerde bestemmingsplannen - nog niet konden worden meegenomen. Instrumenten daarvoor zijn het opstellen van een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan ('postzegel') of afwijkingen van het bestemmingsplan (de zogenoemde project-omgevingsvergunning, voorheen projectbesluit).
Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen zijn:

  • Lucent-locatie (stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan)
  • MCO (postzegelplan)
  • TROS (postzegelplan)

Bestemmingsplannen die deze ontwikkelingen mogelijk moeten maken zullen wij in 2015 ter vaststelling aan de raad voorleggen.

Om leegstand terug te dringen is het Programma Aanpak Leegstand opgesteld, en dit zal verder worden uitgevoerd. Dit programma richt zich op het in balans brengen van vraag een aanbod op de vastgoedmarkt (kantoren, winkels, bedrijfsruimte). Er zal met name een visie op het Arenapark worden ontwikkeld, en een verkenning van zorgvastgoed worden gedaan.
Tot de reguliere werkzaamheden behoren onder andere het aannemen en beoordelen van initiatieven van derden in de Advieskamer, het vinden van en meedenken aan oplossingen voor leegstaand vastgoed, maar ook het doen van locatieonderzoeken, het overleg met de regio, afhandeling van planschade-verzoeken en werkzaamheden ten behoeve van vastgoed- en geo-informatie. Hierover wordt niet via de programmabegroting en -rekening gerapporteerd, tenzij majeure afwijkingen optreden.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Vaststellen van de Centrumvisie.De Centrumvisie is op 18 november 2015 door de raad vastgesteld.
Vaststellen Structuurvisie Landgoed Zonnestraal.In 2015 is geen structuurvisie Landgoed Zonnestraal vastgesteld. De eerstvolgende beoordeling van het (tussentijdse) nominatiedossier in het kader van de Werelderfgoed status is in 2017. Er is al wel gestart met de samenstelling van het nominatiedossier en het managementplan. Hierin krijgt de structuurvisie voor het landgoed een plaats ter borging van de Werelderfgoed status.
Instellen Commissie ruimtelijke kwaliteit.Op 20 oktober2015 is ingestemd met het instellen van een Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit. De commissie Ruimte heeft hierop positief geadviseerd. Adviescommissie Ruimte wordt per 1 januari 2016 ingesteld.
Vaststellen “veegplan” en postzegelplannen.In 2015 is aan het veegbestemmingsplan gewerkt. Daarnaast is o.a. gewerkt aan een paraplubestemmingsplan voor de twee nieuwe beschermde gezichten Zuid en Oost (vastgesteld in mei 2015) en aan het paraplubestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning (gevolg van een door de raad aangenomen motie ‘Stop woningsplitsing’; ontwerp ter inzage gelegd in november 2015). Mede daardoor is het veegbestemmingsplan nog niet zo ver gevorderd dat het al kan worden vastgesteld. Het is de bedoeling om het veegplan in het tweede kwartaal van 2016 vast te stellen.
Uitwerking Programma Aanpak Leegstand.Er is in 2015 een afname in leegstaand vastgoed te constateren, zowel in de kantorenmarkt, in maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed. Deze trend wordt voortgezet in 2016, wanneer enkele ruimtelijke procedures zijn doorlopen. Voor kantoren en maatschappelijke locaties is veelal sprake van een transformatie naar wonen en soms naar creatieve bedrijvigheid. Op bedrijventerreinen zijn nieuwe vestigingen op leegstaande plekken gekomen, die als gevolg van intensieve contacten en begeleiding tevens voor nieuwe werkgelegenheid zorgen. Op grond van het Programma Centrum zijn acquisiteurs aangesteld die de winkelleegstand moeten verminderen. De leegstandsmonitor gaf aan dat de leegstand in augustus 2014 17.000m2 was en per 31 december 2015 10.000 m2. De leegstand in het winkelbestand is dus in 2015 substantieel gedaald.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging2.79602.796
Realisatie2.640-322.609
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)-156-32-187

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

kapitaallasten

-40

-40

1

gbkn

-59

-17

-76

2

automatisering

-21

-21

3

advertenties

-16

-16

4

overige verschillen

-20

-15

-35

Totaal verschil

-156

-32

-187

Toelichting
1.  De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.

2. Door de invoering van BGT (basisregistratie grootschalige topografie) vervalt op termijn de deelname aan de Stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland). Het structurele budget van € 55.000 is niet meer nodig en kan structureel vervallen. De gemeente leverde in 2015 nog informatie aan het GBKN. Hiervoor ontvangt de gemeente een kleine vergoeding, deze vergoeding komt eind 2015 te vervallen door de invoering van BGT per 1 januari 2016.

3.Door het beëindigen van diverse  onderhoudscontracten bij softwareleveranciers is een positieve afwijking van € 21.000 gerealiseerd.

4. Door minder vaststellingen van bestemmingsplannen zijn er ook minder kosten voor het publiceren gemaakt. Daarnaast hoeft voor publicatie in de Staatscourant m.i.v. 2015 geen vergoeding meer te worden betaald.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 15.01

Ruimtelijke plannen

Actuele ruimtelijke plannen

Lasten € 2.796 € 2.640
Baten € 0 € -32
Saldo € 2.796 € 2.672
Ga naar beleidsdoel