8.3.5.a Staat van overlopende passiva, voortvloeiend uit rijks- en provinciale bijdragen

bedragen x 1.000

beleids-

nr

omschrijving overlopende passiva

Saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

Saldo einde

doel

dienstjaar

dienstjaar

 02.01 

1

 Participatiebudget 

1.186

1.186

0

 03.02 

2

 R.M.C. 

1

631

632

0

 03.02 

3

 Onderwijsachterstandenbeleid 

258

1.438

1.625

72

 03.02 

4

 Participatiebeleid onderdeel Educatie 

0

 06.01 

5

 Sanering railverkeerslawaai 

495

264

231

 07.03 

10

 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 

55

55

 07.99 

7

 Stedelijke vernieuwing  

8.670

200

3.439

5.431

 10.01 

8

 Aanpak woninginbraken 

0

250

22

228

 14.01 

9

 Openbaar vervoer  

0

6

6

 Totaal alle programma's 

10.665

2.526

7.168

6.022

8.3.5b Staat van overlopende activa, voortvloeiend uit rijks- en provinciale bijdragen

 

bedragen x 1.000

beleids-

 omschrijving overlopende activa 

Saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

Saldo einde

doel

dienstjaar

dienstjaar

 14.01 

9

 Openbaar vervoer  

3

-3

0

 14.01 

11

 Integraal bereikbaarheidsplan 

7.461

-3.712

-2.391

6.140

 Totaal alle programma's 

7.464

-3.715

-2.391

6.140

Toelichting

1. Participatiebudget
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk in het kader van de Wet Participatiebudget (WPB). Deze middelen zijn bedoeld om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden en zo nodig, met bijvoorbeeld een training of opleiding, geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. De bestedingstermijn is één kalenderjaar. Indien er aan het einde van een kalenderjaar een overschot is, mag de gemeente maximaal 25% van het totale jaarbudget reserveren voor het volgende jaar. Het bedrag, dat deze 25% te boven gaat, moet worden terugbetaald aan het Rijk.
Het resterende bedrag van € 1,2 mln betreft het bedrag waarvan in 2013 aan het Rijk is aangegeven dat dit in verband met de BTW teruggave terug gestort moet worden. De daadwerkelijke afrekening heeft in 2015 plaatsgevonden. De post kan hiermee worden opgeheven.

2. R.M.C.
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van door het Rijk toegekende middelen in het kader van het Besluit Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Het doel van deze regeling is voorkomen dat jongeren van school gaan zonder startkwalificatie (d.w.z. minimaal een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2). De middelen worden per kalenderjaar door het Rijk toegekend. Hilversum ontvangt als centrumgemeente de rijkssubsidie voor de hele regio.
Dit bedrag wordt één op één doorgegeven aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Niet bestede middelen dient de gemeente volledig aan het Rijk terug te betalen. De jaarlijkse
verantwoording aan het Rijk vindt plaats via de zogeheten RMC-Rapportage. In 2015 is van het Rijk € 631.110 ontvangen. Aan het RBL is € 631.824 als subsidie verstrekt.

3. Onderwijsachterstandenbeleid
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt in het kader van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. Het doel van deze regeling is het verminderen van ongelijkheid in onderwijskansen. Kinderen met een taalachterstand of risico daarop, krijgen extra ondersteuning door VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en schakelklassen. Middelen die de gemeente niet besteedt moeten na afloop van de bestedingsperiode worden terugbetaald aan het Rijk. Op 30 oktober 2013 is het Besluit aangepast. De bestedingsperiode, die is aangevangen in 2011 en zou eindigen per 31 december 2014, is verlengd tot 31 december 2015. Daarnaast is er extra geld beschikbaar gesteld, voor het verbeteren van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers werkzaam in de VVE.
In 2015 is van het Rijk € 1.438.444 ontvangen. De uitgaven ten laste van deze post bedroegen in 2014 € 1.625.159. Dit betrof onder andere € 1.107.000 aan VVE-subsidies, € 53.000 voor de centrale opvang en € 224.000 aan subsidies voor schakelklassen.

5. Sanering railverkeerslawaai
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor de uitvoering van de Wet geluidhinder (Wgh) voor zover deze betrekking heeft op lawaai veroorzaakt door treinverkeer. De Wet geluidhinder verplicht de gemeente om haar inwoners te beschermen tegen spoorweglawaai. Omdat geluidssanering vaak zeer kostbaar is, draagt het Rijk (het ministerie van VROM) bij in de kosten. Het Rijk betaalt wat nodig is voor een sobere en doelmatige sanering. Eventuele meerkosten vanwege lokale ambities zijn voor rekening van de gemeente. De rijkssubsidies worden toegevoegd aan het overlopend passivum ‘Sanering railverkeerslawaai’.
De bestedingen in 2015 aan geluidwerende voorzieningen bedroegen € 264.125.

7. Stedelijke vernieuwing
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (zie beleidsdoel 7.3). Voor de uitvoering van dit programma ontvangt de gemeente subsidies van de provincie. Deze subsidies worden toegevoegd aan het overlopend passivum Stedelijke Vernieuwing. Ten behoeve van de geplande bestedingen is een onttrekking geraamd van 2,2 mln.
Voor een toelichting op de mutaties in 2015 wordt verwezen naar programma 7 Wonen/ISV, beleidsdoel 7.3 ‘Realisering van het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing’.

8. Aanpak Woninginbraken
Vanuit de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland is eind 2015 subsidie aangevraagd en gekregen om de piek van woninginbraken te voorkomen. De ontvangen subsidie is bedoeld voor de uitvoering van een offensief plan in de gemeenten Blaricum, Huizen, Hilversum, Laren en Weesp. De hoogte van de ontvangen subsidie bedraagt € 250.000 en is conform de aanvraag naar de centrumgemeente Hilversum overgemaakt. De uitgaven in 2015 bedroegen € 22.259.

9. Openbaar vervoer
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen voor aan het openbaar vervoer gerelateerde infrastructurele maatregelen, zoals het toegankelijker maken van halteplaatsen. Tot 2008 was deze post een voorziening in plaats van een overlopend passivum. De oorspronkelijke voorziening was gevuld met een provinciale bijdrage die de gemeente ontving voor de exploitatie van buslijnen waarvoor de gemeente opdrachtgever was.
De toevoeging in 2015 heeft voor € 9.000 betrekking op de ontvangen subsidie voor buslijn 3 en voor € 60 op toegerekende rente.

10. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten
Het doel van deze balanspost is het beschikbaar houden van middelen om stilgevallen of vastgelopen woningbouwprojecten vlot te trekken. Voor de uitvoering zijn van het ministerie van VROM subsidies ontvangen. Deze subsidies worden ingezet bij bouwplannen die voldoen aan de voorwaarden stimuleringsbudget woningbouwprojecten. In 2015 zijn er geen activiteiten geweest die uit deze post gedekt worden.

11. Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP)
Het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (IBP) is in 2005 opgezet om de bereikbaarheid van de regio, en met name Hilversum, te verbeteren. Hiervoor was € 50 miljoen nodig. Het Rijk verklaarde zich bereid om aan de regio € 25 miljoen beschikbaar te stellen. Eén van de voorwaarden was dat de overige betrokkenen gezamenlijk eenzelfde bedrag beschikbaar zouden stellen. Dat lukte: de provincie Noord-Holland zegde € 12,5 miljoen toe, de gemeente Hilversum € 6,5 miljoen en TCN € 6,0 miljoen. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de bekostiging van het IBP is het overlopend passivum IBP ingesteld.
De onttrekking in 2015 diende ter bekostiging van de projecten tunnel Soestdijkerstraatweg-Oostereind en Dynamisch Verkeers Management  en terugbetalingen aan de provincies van teveel ontvangen voorschotten op subidies. De toevoeging bestaat uit subsidieafrekeningen met de provincie van de reeds uitgevoerde projecten van het IBP.
Het saldo van het passivum per 31 december 2015 is negatief, zodat er balanstechnisch sprake is van een activum. Dit wordt veroorzaakt doordat de resterende projecten van het IBP zich in een eindfase bevinden. Het grootste deel van de kosten voor het IBP zijn al gemaakt, en deze zijn ten laste van het passivum gebracht. De financiële eindverantwoording moet echter nog plaatsvinden. Pas daarna zullen de subsidies van Rijk en provincie volledig worden uitbetaald en aan het passivum toegevoegd.
In deze Jaarstukken wordt door middel van de SiSa-verantwoordingen een aantal projecten gereed gemeld. De resterende projecten zullen in de loop van 2016, of bij het opstellen van de Jaarstukken 2016, worden verantwoord. Vervolgens zal de financiële eindafrekening plaatsvinden en de balanspost worden afgesloten.