bedragen x 1.000

Beleids-

Nr

Omschrijving voorziening

Saldo begin

Mutaties via de exploitatie

Rechtstreekse

Saldo einde

doel

dienstjaar 2015

vermeerderingen

verminderingen

onttrekkingen

dienstjaar 2015

Programma 1

1.4

1

Meerjarenonderhoud Raadhuis

1.082

479

396

1.165

1.4

2

Meerjarenonderhoud Stadskantoor

27

138

50

115

1.4

3

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

2.302

1.298

1.300

1.261

1.038

1.4

4

Persoonsgebonden opleidingsbudget

590

151

741

Programma 3

3.2

5

Frictiekosten GGD

102

27

75

3.4

6

Onderhoud schoolgebouwen

56

135

109

82

Programma 6

6.3

7

Spaarvoorziening rioleringen

31.886

2.700

34.585

8

Egalisatievoorziening rioleringen

987

336

97

1.227

6.5

9

Groot onderhoud begraafplaatsen

441

116

200

37

320

Programma 7

7.0

10

Infrawerken binnenstad 

393

353

40

7.0

11

Planexploitaties 

7.339

223

1.698

822

5.042

Programma 9

9.1

12

Onderhoud kunstwerken openbare ruimte

15

8

8

15

Programma 11

11.0

13

Pensioenen wethouders

2.823

1.416

173

4.066

Programma 14

14.2

14

Groot onderhoud parkeergarages

146

44

190

Totaal alle programma's

48.188

7.044

3.648

2.884

48.701

Toelichtingen op de voorzieningen

1. Meerjaren onderhoud Raadhuis

Meerjarenonderhoud Raadhuis

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

         1.082

1

Toevoegingen

            479

2

Onttrekkingen

            396

3

Stand per 31 december

 1.165

Referentie 1:
Ter dekking van het jaarlijks groot cyclisch onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld. Voor het Raadhuis is een meerjarige onderhoudsplan opgesteld dat periodiek wordt geactualiseerd. Dit onderhoudsplan is in 2012 geactualiseerd.

Referentie 2:
In de planperiode 2014-2023 wordt jaarlijks € 479.000 aan deze voorziening toegevoegd. Dit is voldoende om alle lasten in het MOP in deze periode te dekken.

Referentie 3:
In 2015 is € 396.000 ten laste van de voorziening Raadhuis gebracht. De belangrijkste componenten worden hieronder kort gespecificeerd:

1) installaties    € 140.000
2) het bouwkundig interieur    € 210.000
3) bouwkundig exterieur    € 46.000
totaal:     € 396.000

Het was de bedoeling dat er in 2015 een begin gemaakt zou worden met de vervanging van het datanetwerk in het Raadhuis. Hiervoor is een bedrag gereserveerd in het MOP van
€ 273.000. Deze aanpassingen zullen in 2016 worden uitgevoerd. Daarnaast is er in het MOP een bedrag € 41.200 opgenomen voor vervanging van de verlichtingsarmaturen. Ook hiermee wordt komend jaar een begin gemaakt.

2. Meerjaren onderhoud Stadskantoor

Meerjarenonderhoud Stadskantoor

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

27

1

Toevoegingen

138

2

Onttrekkingen

 50

3

Stand per 31 december

          115

Referentie 1:
Ter dekking van het jaarlijks groot cyclisch onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld. Voor het Stadskantoor is een meerjarige onderhoudsplan opgesteld dat periodiek wordt geactualiseerd. Het onderhoudsplan Stadskantoor is in 2014 geactualiseerd.

Referentie 2:
De storting in deze voorziening bedroeg voor 2015 € 138.000. Vanaf 2015 tot en met 2019 wordt jaarlijks € 138.000 gestort waarmee de lasten in de planperiode 2010-2019 gedekt kunnen worden.

Referentie 3:
In 2014 is totaal € 50.000 ten laste gebracht van de voorziening Stadskantoor. Dit betrof kosten onderhoud aan installaties werkzaamheden aan bouwkundig interieur.

1) installaties    € 16.000
2) bouwkundig interieur    € 34.000
totaal:     € 50.000

Twee geplande projecten in 2015 worden in 2016 uitgevoerd. Dit betreft het project aanleg hoogwerker paden en verbetering verharding. In het MOP staat daarvoor een bedrag begroot van € 42.000. Daarnaast moeten de schachtdeuren van de lift worden vervangen. Eind 2015 is hiervoor de opdracht gegeven voor een bedrag van € 19.000.

3. Onderhoud maatschappelijk vastgoed en openbare speelgelegenheden

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

         2.302

1

Toevoegingen

         1.298

2

Verminderingen ten bate van exploitatie

         1.300

3

Onttrekkingen

         1.261

4

Stand per 31 december

         1.038

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan het maatschappelijk vastgoed en speelvoorzieningen om schommelingen in de hoogte van de uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsprogramma is in september 2015 geactualiseerd voor de jaren 2015 tot en met 2034 en door de raad vastgesteld. In het verslagjaar is € 1.298.000 in de voorziening gestort.

Referentie 3:
In het verslagjaar is € 1.261.000 onttrokken aan de voorziening voor onderhoud speelterreinen, onderhoud panden en onderhoud sporthallen.

Referentie 4:
Bij de meerjarige actualisatie van het onderhoudsprogramma in september 2015 heeft de raad besloten € 1.300.000 vrij te laten vallen en ten bate van de exploitatie te brengen.

4. Persoonsgebonden opleidingsbudget

Persoonsgebonden opleidingsbudget

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

590

1

Toevoegingen

151

Onttrekkingen

-

Stand per 31 december

741

Referentie 1:
In 2012 zijn de vakbonden en de werkgevers het eens geworden over een CAO. In dit akkoord is onder andere afgesproken dat er een loopbaanbudget van € 500 per medewerker per jaar wordt ingevoerd. In de zomernota 2012 hebben wij reeds aangegeven dat wij de kosten dekken uit het concern opleidingsbudget. Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 heeft elke medewerker recht op € 500 budget per jaar (in totaal € 1.500). Indien de medewerker het budget van het betreffende jaar niet heeft gebuikt wordt dit budget overgeheveld naar het volgende jaar.

Referentie 2:
In 2015 was € 300.000 beschikbaar voor het individuele loopbaanbudget (600 fte * € 500). In 2015 is hiervan ten laste van het concernopleidingsbudget al € 149.000 verantwoord. Het voor 2015 niet besteedde deel (€ 151.000) is toegevoegd aan de voorziening.

Het beschikbare saldo per 30-12-2015 zal gedeeltelijk worden ingezet voor de nog lopende verplichtingen. Daarna zullen er met het Georganiseerd Overleg (GO) nadere afspraken gemaakt moeten worden over de bestemming van het restant. In het landelijk cao overleg is afgesproken dat er een evaluatie plaats vindt over het individueel loopbaanbudget.

5. Frictiekosten Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Frictiekosten GGD

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

102

1

Toevoegingen

-

Verminderingen ten bate van exploitatie

 -

Onttrekkingen

27

2

Stand per 31 december

75

Referentie 1:
Deze voorziening is door de gemeenteraad ingesteld op 21 december 2011. Het doel van de voorziening is om de GGD financiële middelen te verschaffen ter dekking van de frictiekosten van de GGD voor de door te voeren bezuinigingen. In het raadsvoorstel tot instelling van deze voorziening staat vermeld dat de GGD het totaalbedrag aan frictiekosten op € 1.247.000 raamt voor de periode 2012-2019. Hiervan komt € 481.000 (38%) voor rekening van onze gemeente.

Referentie 2:
De onttrekkingen in 2015 hebben betrekking op aan de GGD betaalde frictiekosten.

6. Onderhoud schoolgebouwen

Onderhoud schoolgebouwen

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

 56

1

Toevoegingen

 135

2

Onttrekkingen

109

3

Stand per 31 december

 82

Referenties 1:
Het doel van deze voorziening was in eerste instantie om in de toekomst adequaat onderhoud aan de schoolgebouwen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Per 1-1-2015 is het buitenonderhoud van de onderwijsgebouwen over gegaan naar de scholen. Vanaf 1 januari 2015 wordt alleen nog het onderhoud van de gymlokalen uitgevoerd. Het beginsaldo per 1 januari 2015 bedroeg € 56.000.

Referentie 2:
Elke 2 jaar wordt het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) geactualiseerd. Het MOP is in september 2015 geactualiseerd voor de jaren 2015 tot en met 2034 en door de raad vastgesteld. In het verslagjaar is € 135.000 in de voorziening gestort.

Referentie 3:
In het verslagjaar is € 109.000 onttrokken aan de voorziening voor onderhoudswerkzaamheden, zodat het saldo van deze voorziening per 31 december van het verslagjaar € 82.000 bedraagt.

7. Spaarvoorziening rioleringen

Spaarvoorziening rioleringen

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

31.886

1

Toevoegingen

2.700

2

Onttrekkingen

-

Stand per 31 december

34.585

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om te zijner tijd (naar verwachting in 2034) te komen tot een voorziening die dezelfde hoogte heeft als de boekwaarde van de activa. Deze voorziening kan dan worden gebruikt om alle activa in één keer af te boeken, waarna de situatie is bereikt dat de jaarlijkse investeringen in de riolering direct ten laste van de exploitatie kunnen worden gebracht.

Referentie 2:
De vermeerdering van € 2.700.000 heeft betrekking op enerzijds de aan deze contante waarde voorziening toegevoegde rente (€ 957.000) en anderzijds de dotatie op grond van de spaarfunctie (€ 1.743.000), conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP wordt eens per vijf jaar geactualiseerd. Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe GRP voor het tijdvak 2015 - 2020 vastgesteld.

8. Egalisatie rioleringen

Egalisatievoorziening rioleringen

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

 987

1

Toevoegingen

 336

2

Verminderingen ten bate van exploitatie

 97

3

Onttrekkingen

 -

Stand per 31 december

1.227

Referentie 1:
Als gevolg van gewijzigde regelgeving in het kader van de BBV is de reserve rioleringen omgezet in een egalisatievoorziening. In deze voorziening worden jaarlijks de resultaten van de exploitatie riolering verrekend, en kunnen bij het bepalen van de tarieven, middelen uit deze voorziening vrij worden gemaakt om het tarief voor de rioolheffing te verlagen. Het beginsaldo wordt gevormd door de overheveling van de voormalige reserve naar de voorziening.

Referentie 2:
De toevoeging bestaat uit € 336.000 als gevolg van het jaarresultaat 2015 van de exploitatie riolering. Dit resultaat is gevormd door € 95.000 meer inkomsten aan rioolrechten, € 44.000 meer kwijtscheldingen van rioolrechten en € 285.000 minder kosten in de exploitatie van de riolen en gemalen, veroorzaakt door naijling in de kapitaallasten en vertraging in de uitvoering van werkzaamheden.

Referentie 3:
Dit betreft een begrote onttrekking van de voorziening om de tarieven te verlagen.

9. Groot onderhoud begraafplaatsen

Groot onderhoud begraafplaatsen

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

441

1

Toevoegingen

116

2

Verminderingen ten bate van exploitatie

200

3

Onttrekkingen

37

4

Stand per 31 december

320

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de begraafplaatsen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Door middel van jaarlijkse dotaties en onttrekkingen worden de meerjarige onderhoudskosten over de jaren gespreid zodat de jaarlijks vast te stellen tarieven niet teveel schommelingen ondervinden. De voorziening bedraagt per 1 januari 2015 € 441.000.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 116.000. Dit bedrag is gebaseerd op de in 2012 geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen van de gebouwen van de begraafplaatsen. Deze meerjarige onderhoudsplanning is in 2015 geactualiseerd en loopt vanaf 2016 tot 2020.

Referentie 3:
Bij het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan  is geconstateerd dat er een hoger bedrag in de voorziening aanwezig is dat op grond van het plan noodzakelijk is. Dit overschot bedraagt € 200.000 en is vrijgevallen naar de exploitatie van de begraafplaatsen.

Referentie 4:
In het verslagjaar zijn onttrekkingen geboekt tot een bedrag van € 37.000 voor het uitgevoerde onderhoud aan de panden van de begraafplaatsen. Hiermee komt het eindsaldo van deze voorziening uit op € 320.000.

10. Infrawerken binnenstad

Infrawerken binnenstad

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

393

1

Toevoegingen

-

2

Verminderingen ten bate van exploitatie

353

3

Onttrekkingen

 -

Stand per 31 december

40

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de nog uit te voeren infrastructurele werken binnen het exploitatiegebied van de binnenstad.
De nog uit te voeren infrastructurele werkzaamheden zijn: Laanstraat/Kruissteeg € 15.000 en de Herenstraat € 25.000.

Referentie 3:
Op 1 juli 2015 is door de Raad besloten een bedrag van € 353.000 te laten vrijvallen uit deze voorziening en dit bedrag bij de jaarrekening 2015 toe te voegen aan de beklemde reserve Herinrichting Marktterrein.

11. Planexploitaties

Planexploitaties 

 Bedrag 

Referentie

Stand per 1 januari

           7.339

1

Toevoegingen

              223

2

Verminderingen ten bate van exploitatie

           1.698

3

Onttrekkingen

              822

4

Stand per 31 december

           5.042

Referentie 1:
Deze voorziening heeft als doel om financiële dekking te bieden voor de verwachte saldi voor grondexploitaties met een negatief resultaat. De voorziening is de optelsom van de contante waarden van deze saldi. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd.

Referentie 2:
Omdat de voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde wordt er jaarlijks rente bijgeschreven. Voor 2015 gaat het om een bedrag van € 220.173 (3,0 % maal € 7.339.105 is € 220.173).

Uit de actualisatie grondexploitaties 2016 blijkt dat er voor één verlieslatende grondexploitatie een bedrag gestort dient te worden, ten laste van 2015, omdat bij deze grondexploitatie blijkt dat het te verwachten verlies hoger wordt in vergelijking met de actualisatie 2015. Het gaat om een bedrag van € 3.227.

Referentie 3:
Uit de actualisatie grondexploitaties 2016 blijkt dat er voor twee verlieslatende grondexploitaties een bedrag kan vrijvallen uit de voorziening, ten gunste van 2015, omdat bij deze grondexploitaties blijkt dat het te verwachten verlies lager wordt in vergelijking met de actualisatie 2015. Het gaat om een bedrag van € 1.582.138.
Tevens blijkt bij de afsluiting van twee verlieslatende grondexploitaties dat deze minder verlieslatend zijn afgesloten dan was voorzien. Hierdoor kan er een bedrag van € 115.830 vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat van 2015.

Referentie 4:
Bij de jaarrekening 2015 worden 3 verlieslatende grondexploitaties afgesloten. Ter afdekking van dit verlies is er een bedrag van € 822.044 ten laste van de voorziening gebracht.

12. Onderhoud kunstwerken openbare ruimte

Onderhoud kunstwerken openbare ruimte

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

 15

1

Toevoegingen

 8

2

Onttrekkingen

8

3

Stand per 31 december

15

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om te kunnen voorzien in het planmatig onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte.

Referentie 2:
Jaarlijks wordt € 8.000 toegevoegd aan de Voorziening. De dotatie is gebaseerd op een bouwkundige inschatting wat nodig is voor (ver)plaatsingen, beveiliging en herstel van kunstwerken in de openbare ruimte.

Referentie 3:
In 2015 is het kunstwerk Vogel van Hans Petri gerestaureerd. De kosten hiervan bedroegen € 8.142.

13. Pensioenen wethouders

Pensioenen wethouders

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

2.823

1

Toevoegingen

 1.416

2

Onttrekkingen

173

3

Stand per 31 december

4.066

Referentie 1:
In 2011 is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een richtlijn gekomen met wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De toekomstige verplichtingen jegens (oud) wethouders moeten in een pensioenvoorziening op de balans worden vermeld dan wel worden herverzekerd. De stand van de voorziening per 1 januari 2015 bedraagt € 2.823.000.

Referentie 2:
Aangezien er twee oud wethouders dit jaar 65 jaar zijn geworden, heeft Loyalis de gespaarde pensioenbijdragen van € 670.000 uitgekeerd aan Hilversum. Dit bedrag is 1 op 1 doorgestort naar de voorziening.

Daarnaast wordt jaarlijks de pensioenvoorziening van de huidige- en voormalige wethouders op basis van gegevens van Loyalis en Deloitte herijkt per 31 december 2015. Dit heeft geleid tot een noodzakelijk aanvullende storting van € 746.000. Deze opgaven worden aan het einde van ieder jaar verstrekt. Voor de bepaling van de hoogte van de voorziening zijn twee standen van belang. Allereerst de stand van onze eigen opgebouwde gemeentelijke voorziening. Samen met het opgebouwde (gespaarde) tegoed bij Loyalis, moet dit de totale pensioenverplichting afdekken. Pas wanneer de externe berekeningen van Loyalis en Raet zijn ontvangen, is het resultaat van de pensioenlasten van de oud- en huidige wethouders van B&W definitief. Het resultaat is sterk afhankelijk van het rendement dat met de ingelegde gelden wordt gerealiseerd.

Doordat de rekenrente door Loyalis en Raet is bijgesteld van 3 % naar 1,5 %, betekent het in de praktijk dat er een hogere bijstorting moet plaatsvinden om het uiteindelijke doelvermogen van de betrokkene oud wethouder te kunnen realiseren. Daarbij komt dat een aantal (oud) wethouders dicht tegen hun pensioenleeftijd aanzit. Dit heeft naast het bijstellen van de rekenrente extra nadelige gevolgen, omdat de periode om het doel- vermogen te bereiken relatief kort is.

Referentie 3:
Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 173.000. Dit betreft de werkelijke uitbetaalde ouderdom- en nabestaande pensioen aan voormalige wethouders van de gemeente Hilversum.

14. Groot onderhoud parkeergarages

Groot onderhoud parkeergarages

 Bedrag

Referentie

Stand per 1 januari

146

1

Toevoegingen

44

2

Onttrekkingen

-

Stand per 31 december

190

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst te kunnen voorzien in het adequaat onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud van de parkeergarages, zowel op technisch als op het bouwkundige vlak. Het huidige MOP is in 2015 geactualiseerd en loopt tot en met 2034.

Referentie 2:
Conform de begroting is € 44.000 aan de voorziening toegevoegd. Er zijn in het verslagjaar geen onttrekkingen aan de voorziening gedaan. Hierdoor stijgt de voorziening met € 44.000 naar € 190.000 per 31 december 2015.