beleids-

nr.

omschrijving reserve

saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

onttrekkingen

saldo einde

doel

dienstjaar

realisatie

realisatie

 afschrijving

dienstjaar

op activa

Programma 1

1.5.1

1

Algemene reserve, ongebonden

              3.501

              3.501

1.5.2

2

Algemene reserve, gebonden

            54.229

              6.101

                 690

            59.640

1.5.3

3

Dienstreserves/Bedrijfsvoeringsreserve 

                 207

                 207

1.5.4

4

Principal Tool Box

                 107

                 107

1.5.4

5

Frictiekosten Slank & Hoogwaardig

              2.346

                   14

                 941

              1.419

1.5.4

6

Decentrale loonruimte

                 156

                   37

                 119

1.5.4

7

Huisvesting / DHI (beklemd)

                 821

                   46

                 775

Programma 2

2.1

8

Projecten beleidsplan Soza

                 263

                 163

                 100

2.1

9

Voorbereidingskosten ESF periode 2014 - 2020

                   75

                   19

                   56

2.1

10

Implementatie participatiewet

                 100

                 100

2.1

11

Inburgeringstrajecten

                 502

                 320

                 182

Programma 3

3.4

12

Onderwijsgebouwen

                 562

                 562

3.4

13

Project Larense weg (beklemd)

                 580

                   11

                 569

Programma 4

4.2

14

Decentralisaties sociaal domein

              7.274

                 658

              1.248

              6.684

4.3

15

Maatschappelijke opvang en verslavingzorg

                 664

                   19

                   40

                 643

4.3

16

Vrouwenopvang

                 621

                   85

                 706

4.3

17

Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden

                     9

                     9

4.3

18

Huishoudelijke hulp toelage

              1.496

              1.496

Programma 5

5.1

19

Herinrichting marktterrein (beklemd)

                 232

                 232

5.1

20

Kinderboerderij Hilversumse Meent

                   32

                   32

                      -

Programma 6

6.1

21

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

                 350

                 350

                      -

6.1

22

Geluidsbelastingkaarten

                 119

                 119

6.2

23

Egalisatiereserve Afvalstoffen

              2.244

                 752

              1.608

              1.389

Programma 8

8.1

24

Creatieve sector

                 518

                 138

                 381

8.1

25

Regionaal mediacentrum

                 500

                 500

8.2

26

Reserve werklocaties

                 469

                   33

                 436

8.2

27

Investeringen in Hilversumse economie

                 827

                 200

                 627

Programma 9

9.1

28

Beeldende kunst

                 103

                 103

9.1

29

De Vorstin (beklemd)

              1.718

                   70

              1.648

9.1

30

Transities Cultuur

                   31

                   29

                     2

Programma 10

10.1

31

Veilig uitgaan

                 306

                 153

                 153

Programma 12

12.1

32

Buurtsportcoaches

                 272

                 272

Resultaat 2014

            7.390

   -7.679

         -289

                      -

Resultaat 2015

            9.040

Totalen reserves inclusief resultaten 2014/2015

            86.530

              2.046

              5.721

                 116

            91.779

Bedragen x 1.000

Toelichtingen op de reserves

1. Algemene reserve ongebonden

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

3.501

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Stand per 31 december  

3.501

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is het vervullen van een bufferfunctie voor het opvangen van eventuele negatieve jaarrekeningresultaten. De term ‘ongebonden’ is achterhaald. Ook deze reserve is ondertussen ‘gebonden’. Dat betekent dat de rente, die deze reserve genereert, als bate ten gunste van de exploitatie komt. De naamgeving zal gewijzigd worden bij het actualiseren van de nota reserves en voorzieningen.

2. Algemene reserve gebonden

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

54.229

1

Toevoegingen

6.101

2

Onttrekkingen

690

3

Waarde per 31 december

59.640

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is het realiseren van inkomsten in de vorm van bespaarde rente. Deze inkomsten komen ten gunste van de exploitatie.

Referentie 2:
In deze jaarstukken is rekening gehouden met de volgende mutaties zoals die in het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2014 -raadsbesluit van 15 juni 2015- zijn opgenomen:

Omschrijving

Bedrag (x1.000)

Rekeningresultaat 2014

-7.390

Mutaties reserve die verband houden met de realisatie 2014

1.289

Saldo (=toevoeging aan algemene reserve gebonden)

-6.101

Referentie 3:
In het raadsvoorstel over de jaarstukken 2014 is tevens opgenomen dat een bedrag van € 690.000 van 2014 naar 2015 is overgeheveld. Ter dekking hiervan is dit bedrag aan de algemene reserve onttrokken.

3. Dienstreserves/Algemene bedrijfsvoeringsreserve

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

207

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

207

Referentie 1:
In de vergadering van 25 juni 2014 heeft de raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 besloten de dienstreserves op te heffen en een algemene bedrijfsvoeringsreserve in te stellen. Deze reserve is bestemd voor het organiseren van concernbrede activiteiten op het gebied van hoogwaardige organisatie. De toevoeging van deze reserve is afhankelijk van het behalen van een aantal prestatie-indicatoren van het dashboard, zoals vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting. De maximale toevoeging op jaarbasis bedraagt 1% van de loonsom.

Bij de jaarstukken 2014 is inmiddels de systematiek van beloning opgeheven. Vervolgens wordt uw raad bij deze jaarstukken 2015 voorgesteld deze reserve vrij te laten vallen.

4. Principal Toolbox

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

107

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

107

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om de in 2011 niet bestede middelen voor de implementatie van de Principal Toolbox voor dit doel beschikbaar te houden.
De implementatie van de Principel Toolbox is in 2015 uitgevoerd. De lasten van de implementatie zijn verantwoord op budgetten van de afdeling I&A. Voorgesteld wordt om de reserve vrij te laten vallen.

5. Frictiekosten Slank & hoogwaardig

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

2.346

1

Toevoegingen

14

2

Onttrekkingen

941

3

Waarde per 31 december

1.419

Referentie 1:
Het doel van deze bestemmingsreserve is:

  • Frictiekosten Slank: het kunnen beschikken over middelen om de frictiekosten die gemoeid zijn met de formatiereductie vanwege het realiseren van bezuinigingsopdrachten (slank) op te kunnen vangen;
  • Frictiekosten hoogwaardig: het kunnen beschikken over middelen om de frictiekosten die gemoeid zijn met de organisatie ontwikkeling op te kunnen vangen;
  • Frictiekosten andere rolneming; het kunnen beschikken over middelen om de frictiekosten op te kunnen vangen die het gevolg zijn van een andere rolneming door de gemeente.

Referentie 2:
In de programmabegroting 2015 was een toevoeging van € 14.000 opgenomen. Dit betrof de (laatste) verrekening met al jaren geleden verantwoorde afkoopsom medewerker binnen deze reserve.

Referentie 3:
De regulier geraamde onttrekking 2014 bedroeg € 1 miljoen. Aangezien de werkelijk lasten Slank & hoogwaardig in 2014 € 1.224.000 bedroegen, is bij de besluitvorming jaarstukken 2014 besloten het restant van € 224.000 te onttrekken aan deze reserve.
In 2015 wordt er € 717.000 onttrokken uit de reserve. Dit is € 283.000 minder dan in de begroting opgenomen. Dit komt omdat aan de ene kant medewerkers eerder uit dienst zijn gegaan dan de prognose en aan de andere kant dat medewerkers zijn herplaatst binnen de gemeente Hilversum.

6. Decentrale loonruimte

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

156

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

37

2

Waarde per 31 december

119

Referentie 1:
Het doel van deze bestemmingsreserve is het voldoen aan de afspraken met het Georganiseerd Overleg dat de niet in enig jaar bestede middelen voor de decentrale arbeidsvoorwaarden worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven op dit terrein. In de begroting is een structureel bedrag van 0,1 % van de loonsom (= € 37.000) opgenomen voor het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. Aanwending van dit budget voor concernbrede activiteiten vindt plaats in het overleg met het Georganiseerd Overleg.

Referentie 2:
Het Georganiseerd Overleg heeft medio 2013 (in overleg met bonden en Portefeuillehouder P&O) besloten om in de periode 2013-2015 geld beschikbaar te stellen voor het zogenoemde ‘E-Learning’ programma voor leidinggevenden en medewerkers om bij te dragen aan de gewenste organisatie-ontwikkeling. De laatste bijdrage bedroeg € 74.000. Aangezien € 37.000 beschikbaar was via regulier budget is in 2015 het restant van € 37.000 als dekking uit deze reserve ingezet. Dit is conform de raming. In 2016 wordt een keuze gemaakt over het vervolg van het ‘E-Learning’ programma. En de besteding van het restant van de reserve.

7. Herhuisvesting / DHI (beklemd)

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

821

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Onttrekkingen ivm. afschrijving op activa

46

2

Waarde per 31 december

775

Referentie 1:
Het doel van deze beklemde reserve is financiële dekking voor de afschrijvingslasten op:

  • de investering in extra voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsrestaurant in het stadskantoor ad € 40.000. Deze afschrijvingslasten (afschrijvingstermijn 10 jaren) worden gedekt door de jaarlijkse onttrekking van € 4.000;
  • een gedeelte van de investeringen die gedaan zijn voor de totstandkoming van dit stadskantoor (afschrijvingstermijn 40 jaar). De opbouw van dit deel van de beklemde reserve is gerealiseerd door de verkoop van de overbodig geworden panden Koninginneweg 10 en 12 en het daarnaast gelegen parkeerterrein. In 2011 zijn de twee panden verkocht. De hieruit resulterende opbrengsten zijn in 2011 aan de beklemde reserve toegevoegd. Het daarnaast gelegen parkeerterrein is in 2015 verkocht. Bij deze jaarstukken wordt u voorgesteld de opbrengst van € 488.000  toe te voegen aan deze reserve.

Referentie 2:
Gedurende een periode van 10 jaar (2010-2019) wordt afgerond € 47.000 aan de reserve onttrokken. Nadat de investering in het bedrijfsrestaurant is afgeschreven, bedraagt de jaarlijkse onttrekking nog € 43.000 (tot einde reserve).

8. Projecten beleidsplan Sociale zaken

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

263

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

163

Waarde per 31 december

100

Referentie 1:
De gemeenteraad heeft op 9 januari 2013 in het kader van de 2e tussentijdse rapportage besloten om een reserve voor dit doel in te stellen en hierin € 1 miljoen te storten. Het gaat hier om projecten die in het projectenboek Sociale zaken 2012-2015, behorende bij het Uitvoeringsplan Sociale zaken 2012-2015, zijn opgenomen. In de achter ons liggende jaren zijn hieruit de kosten van deze projecten gedekt waardoor het saldo van de reserve per 1 januari 2015 nog € 263.000 bedroeg.

Referentie 2:
Conform de begroting 2015 is € 163.000 besteed aan de verdere uitvoering van deze projecten. Het gaat hier vooral om projecten voor jongeren tot 27 jaar (startersbeurs, jongerenvoucher en ondersteuning).

9. Voorbereidingskosten ESF periode 2014-2020

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

75

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

19

Waarde per 31 december

56

Referentie 1:
De gemeenteraad heeft op 5 maart 2014 op het voorstel ‘Algemene uitkering vlg. decembercirculaire 2013’ besloten om de middelen die wij als centrumgemeente nog in 2012 hebben ontvangen in een reserve te storten. In 2014 is hiervan € 25.000 besteed waardoor het beginsaldo € 75.000 bedroeg.

Referentie 2:
In de bijgestelde begroting 2015 –begrotingswijziging bij de vaststelling van de jaarstukken 2014, raadsbesluit 24 juni 2015- was een onttrekking geraamd van € 25.000. Er is in het verslagjaar € 19.000 besteed en aan de reserve onttrokken.

10. Implementatie participatiewet

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

0

Toevoegingen

100

1

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

100

Referentie 1:
Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van het raadsvoorstel over de decembercirculaire 2014 (raadsbesluit van 4 maart 2015). Het rijk stelt naast deze € 100.000 in 2015 nog € 500.000 beschikbaar en in 2016 € 400.000.

Referentie 2:
Tegelijkertijd bij de instelling van deze reserve heeft de gemeenteraad ingestemd met een onttrekking van € 100.000. Omdat er in 2015 geen uitgaven op zijn gedaan, is echter op realisatiebasis geen sprake van een onttrekking. Zie ook de toelichting op programma 2 in Boek I, referentie 6.

11. Inburgeringstrajecten

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

502

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

320

2

Waarde per 31 december

182

Referentie 1:
In het raadsvoorstel tot vaststelling van de concernjaarstukken 2012 is opgenomen om deze reserve in te stellen en hierin de voor 2013, 2014 en 2015 benodigde middelen, die nodig zijn om de al in gang gezette inburgeringstrajecten af te ronden, te storten.

Referentie 2:
Voor het uitvoeren van de verplichtingen die de gemeente nog heeft op het gebied van inburgering is in 2015 een onttrekking van € 70.000 geraamd en ook besteed.
Bij de programmabegroting 2015 is verder € 250.000 aan de reserve onttrokken en ingezet als bezuiniging. Voorgesteld wordt om de reserve vrij te laten vallen.

12. Onderwijsgebouwen

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

562

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

562

Referentie 1:
Bij de vaststelling van de concernjaarstukken 2011 -raadsbesluit 9 juni 2012- heeft de gemeenteraad besloten om de vroegere beklemde reserve Combinatieschool Hilversum Noord een algemener karakter te geven en deze om te zetten in een bestemmingsreserve Onderwijsgebouwen.

13. Project Larenseweg

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

580

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

11

2

Onttrekkingen ivm. afschrijving op activa

0

Waarde per 31 december

569

Referentie 1:
Het doel van deze beklemde reserve is het financieel dekken van de afschrijvingslasten van een deel
van de investeringen voor de totstandkoming van deze multifunctionele voorziening.

Referentie 2:
Conform de programmabegroting 2015 is € 11.000 aan de reserve onttrokken.

14. Bestemmingsreserve Decentralisaties

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

7.274

1

Toevoegingen

658

2

Onttrekkingen

1.248

3

Waarde per 31 december

6.684

Referentie 1:
De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2013 -raadsvoorstel ‘Instellen bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein’ - besloten om de bestaande reserve Wmo om te vormen tot deze reserve. Het doel van deze reserve is om risico’s die samenhangen met de overheveling van taken van rijk/provincie naar de gemeenten op te kunnen vangen.

Referentie 2:
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 (raadsbesluit 24 juni 2015) heeft de gemeenteraad besloten om een bedrag van € 658.000 aan de reserve toe te voegen.

Referentie 3:
De gemeenteraad heeft bij raadsvoorstel van 1 juli 2015 en 16 december 2015 ingestemd met het onttrekken van financiële middelen aan de reserve. Het overzicht hiervan ziet er als volgt uit.

omschrijving

raming

werkelijk

verschil

Verbouwing Sociaal Plein

402

307

95

Invoeringskosten Sociaal Plein 2015

500

500

0

Transformatie 2015

150

150

0

Extra inzet herindexaties 2015 en 2016

500

291

209

Visitatiecommissie

50

0

50

Individuele voorzieningen Wmo en Jeugd

1.343

0

1.343

De werkzaamheden voor de herindexaties zullen doorgaan in 2016 en in dat jaar aan de reserve worden onttrokken. Ook de kosten van de visitatiecommissie zullen in 2016 vallen. Gezien het voordeel op de individuele voorzieningen heeft de begrote onttrekking uit de reserve sociaal domein hiervoor niet plaats gevonden.

15. Maatschappelijke opvang en verslavingzorg

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 01 januari

664

1

Toevoegingen

19

2

Onttrekkingen

40

3

Waarde per 31 december

643

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om de voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg door Hilversum van het Rijk ontvangen middelen voor de regio te behouden. Dit om deze middelen in latere jaren te kunnen inzetten voor deze doelgroep.

Referentie 2:
De toevoeging heeft betrekking op het afgesloten jaar 2014 en is conform besluitvorming over de meicirculaire gereserveerd in verband met regionale afspraken over de besteding van dit budget.

Referentie 3:
In de begroting 2015 was een onttrekking geraamd van € 229.000, gerealiseerd is een daadwerkelijke onttrekking van € 40.000. De per saldo lagere onttrekking van € 189.000 wordt verklaard in programma 4.

16. Vrouwenopvang

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

621

1

Toevoegingen

85

2

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

706

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om de voor de vrouwenopvang door Hilversum van het Rijk ontvangen middelen voor de regio te behouden. Dit om deze middelen in latere jaren te kunnen inzetten voor deze doelgroep.

Referentie 2:
Bij het vaststellen van de concernjaarrekening 2014 is € 68.000 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Van de begrote toevoeging 2015 ad € 26.000 is daadwerkelijk € 17.000 toegevoegd. De begrote onttrekking 2015 ad € 362.000 is in 2015 niet onttrokken en wordt verklaard in programma 4.

17. Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

9

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

9

Referentie 1:
Bij het vaststellen van de concernjaarrekening 2011 is € 54.000 - dat nog in 2011 als decentralisatie-uitkering Regionale coördinatie nazorg ex gedetineerden via de algemene uitkering is ontvangen (septembercirculaire 2011)- aan een bestemmingsreserve toegevoegd.

18. Huishoudelijke hulp toelage

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

0

Toevoegingen

1.496

1

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

1.496

Referentie 1:
In de meicirculaire 2015 is de aan Hilversum toegekende Huishoudelijke Hulp Toelage opgenomen. Conform het raadsbesluit (16 september 2015) is  de uitkering gereserveerd. Samen met de regio heeft Hilversum dit budget aangevraagd voor het in regioverband ontwikkelde beleid om de werkgelegenheid op het gebied van huishoudelijke hulp te stimuleren. De uitvoering vindt vanaf het jaar 2016 plaats. Zie hiervoor het raadsvoorstel en –besluit van 18 november 2015.

19. Herinrichting marktterrein

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

232

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Onttrekkingen ivm. afschrijving op activa

0

Waarde per 31 december

232

Referentie 1:
Het doel van deze beklemde reserve is dekking voor de afschrijvingslasten op een deel (€ 232.000) van de investering ad € 1.500.0000 voor de herinrichting van het marktplein. De gemeenteraad heeft dit krediet op 13 maart 2013 verlaagd en beschikbaar gehouden, dit naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Gefaseerde ontwikkelingen Langgewenst’. Tevens wordt bij de jaarrekening voorgesteld om een bedrag van € 353.000 toe te voegen conform het besluit van de Raad van 1 juli 2015.

20. Kinderboerderij de Meent

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

32

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

32

2

Waarde per 31 december

0

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om de in 2011 in de programmabegroting opgenomen middelen ad € 140.000 beschikbaar te hebben voor het tot stand komen van deze kinderboerderij. Die is ondertussen gerealiseerd. Het restant van de middelen worden nu gebruikt om jaarlijks € 10.000 bij te dragen aan de contractueel vastgelegde beheervergoeding, die € 10.000 hoger is dan de oorspronkelijk geraamde vergoeding.

Referentie 2:
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 is besloten deze reserve op te heffen en te laten vrijvallen.

21. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

350

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

350

Waarde per 31 december

0

Referentie 1:
De raad heeft op 6 juni 2012 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve duurzaamheid. Dit omdat de in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid genoemde projecten in de periode 2012-2015 worden uitgevoerd. In het uitvoeringsprogramma is een grove schatting per jaar gemaakt van de kosten van deze projecten. De feitelijke uitvoering van diverse projecten zal in de komende jaren waarschijnlijk verschuiven (projecten worden op een ander moment of in een ander tempo uitgevoerd) waardoor jaarbudgetten en werkelijke kosten niet geheel met elkaar in de pas lopen. Daarom is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen.

Referentie 2:
In overeenstemming met het uitvoeringsprogramma is voor het begrotingsjaar 2015 een onttrekking van € 350.000 geraamd en daadwerkelijk onttrokken. In de halfjaarlijkse rapportage duurzaamheid is gerapporteerd over de voortgang van de projecten.

22. Geluidsbelastingkaarten

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

119

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

119

Referentie 1:
Het maken van geluidsbelastingkaarten én het opstellen en uitvoeren van actieplannen is een verplichting op grond van de Wet geluidhinder. Voor de eerste cyclus, afgerond in 2013, was een éénmalige subsidie ontvangen, die niet geheel besteed was. Het doel is de overgebleven middelen te besteden voor de tweede (5-jaarlijkse) cyclus, die in 2016 gestart zal worden.

23. Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

2.244

1

Toevoegingen

752

2

Onttrekkingen

1.608

3

Waarde per 31 december

1.389

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor de egalisering van de tarieven afvalstoffenheffing in de komende jaren. Er is sprake van een gesloten box omdat de burgers in de tijd gezien niet meer hoeven te betalen dan de feitelijke kosten. Dit wordt met name geëffectueerd door in de tarieven van elk jaar rekening te houden met een onttrekking aan de reserve (die vooral gevormd wordt door meevallers in de uitgaven van de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD).

Referentie 2:
Conform het raadsbesluit bij de jaarstukken 2014 (24 juni 2015) is een bedrag van € 752.000 in deze bestemmingsreserve gestort.

Referentie 3:
De daadwerkelijke onttrekking in 2015 bedroeg € 1.608.000. Het verschil ten opzichte van de begrote onttrekking heeft betrekking op de, als gevolg van vertraagde uitvoering, achterwege gebleven onttrekking ad € 1.000.000 ten behoeve van het ondergronds brengen van containers en de hogere onttrekking (€ 1.514.581  versus begroot € 829.000) als gevolg van de in programma 6 toegelichte eenmalige korting op de afvalstoffenheffing op de reguliere exploitatie van de afvalstoffenheffing.

24. Creatieve Sector

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

518

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

138

2

Waarde per 31 december

381

Referentie 1:
De raad heeft op 26 juni 2013 het raadsvoorstel 'Nota Creatieve Sector Hilversum' vastgesteld.
Deze nota bevatte niet alleen een doorontwikkeling (aanscherping van) het lopende activiteitenprogramma, maar tevens een gerichte intensivering. Hierbij is een reserve Creatieve Sector ingesteld ten behoeve van de (extra) geraamde kosten in de jaren 2014-2016.

Referentie 2:
De onttrekkingen hebben betrekking op de gemaakte kosten t.b.v. de creatieve sector in 2015.

25. Regionaal mediacentrum

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

0

Toevoegingen

500

1

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

500

Referentie 1:
De raad heeft op 27 januari 2016 de reserve Regionaal mediacentrum ingesteld. De reserve heeft als doel om de subsidie-afbouw te dekken en hervormingen van de lokale omroep tot een regionaal mediacentrum mogelijk te maken.

26. Reserve Werklocaties

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

469

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

33

2

Waarde per 31 december

436

Referentie 1:
Bij raadsvoorstel 10 (9 januari 2013) inzake het Programma Havenkwartier, heeft de raad besloten een bestemmingsreserve Werklocaties in te stellen. Aanvullend heeft de raad, bij vaststelling van het Programma Bedrijventerrein Kerkelanden (10 december 2013), besloten deze reserve aan te vullen tot € 454.000. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het aanjagen van onderdelen van deze programma’s en tevens voor cofinanciering bij aanvraag van (provinciale) subsidies.
Conform het raadsbesluit bij de jaarstukken 2013 is een ontvangen subsidie ad € 15.000 toegevoegd aan de reserve waarmee het saldo op € 469.000 komt.

Referentie 2:
De onttrekkingen ad € 33.000 zijn op basis van de besluitvorming m.b.t. de jaarrekening 2014.

27. Investeringen in de Hilversumse economie

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

827

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

200

2

Waarde per 31 december

627

Referentie 1:
In de raadsvergadering van 25 juni 2014 (behandeling jaarstukken 2013) is het amendement 14/08
Aangenomen. De raad heeft hiermee ingestemd met de instelling van de reserve ‘investeringen in de Hilversumse economie’ van € 827.000.

Referentie 2:
De onttrekking uit deze investering is ter dekking van de uitgaven 2015 op de stelpost nieuwe beleid.

28. Beeldende kunst

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

103

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

103

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is dekking voor de uitvoering van projecten beeldende kunst, extra dekking omdat er ook een structureel budget van € 12.000 in de exploitatie is opgenomen.

29. De Vorstin

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

1.718

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Onttrekkingen ivm. afschrijving op activa

70

2

Waarde per 31 december

1.648

Referentie 1:
Het doel van deze beklemde reserve is financiële dekking voor de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen - € 2.100.000 - voor de bouw van het gebouw van de Vorstin.

Referentie 2:
Rekening houdend met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaren bedraagt dit deel van de  afschrijvingslasten (€ 2.100.000 gedeeld door 30 jaren =) € 70.000.

30. Transities cultuur

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

31

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

29

2

Waarde per 31 december

2

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is om financiële dekking te hebben voor de volgende doelen:

  • de projectplannen en de realisatie van veranderopgaven voor de Bibliotheek, De Vorstin, Theater Achterom, Cultuur Educatie, Globe en Museum Hilversum te kunnen dekken;
  • de frictiekosten Globe en de bibliotheek;
  • hiermee samenhangende organisatiekosten en financieel/economische/juridische adviezen.

Referentie 2:
De onttrekking van € 29.000 is conform de geraamde onttrekking.

31. Veilig uitgaan

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

306

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

153

2

Waarde per 31 december

153

Referentie 1:
Het doel van deze reserve is het hebben van financiële middelen om in de jaren 2013 tot en met 2016 maatregelen te treffen in het kader van veilig uitgaan. Het betreft zaken zoals het continueren van het bestaande toezicht, cameratoezicht op enkele plekken in de gemeente en de inzet van particuliere toezichthouders.

Referentie 2:
De werkelijke onttrekking in 2015 is conform de raming in de oorspronkelijke begroting.

32. Buurtsportcoaches

omschrijving

 bedrag

referentie

Stand per 1 januari

272

1

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0

Waarde per 31 december

272

Referentie 1:
Tot vaststelling van deze reserve en de storting daarin van € 272.000 is besloten bij de behandeling van de jaarstukken 2013. Het betreft de storting van overtollige middelen, die van het Ministerie van VWS ontvangen waren voor de financiering van de buurtsportcoaches. De middelen zijn gelabeld voor de Brede impuls tot en met 2016. Het budget is bestemd om gedurende de jaren 2014 tot en met 2016 in te zetten voor een coördinatie-functie en een activiteitenbudget voor de buurtsportcoaches. Door vertraging in de uitvoering is de geraamde onttrekking van € 75.000 achterwege gebleven. In programma 12 is dit toegelicht.