Overzicht investeringskredieten 

Toelichting overzicht investeringskredieten

Programma 1 Financiën

Beleidsdoel 1.3 Belastingen

Migratie VGS/HIS@all naar key2belastingen
Implementatie Key2belastingen is gestart in 2013. De bedoeling was om het traject in 2014 af te ronden. Door een fors geschil over het migratietraject met Centric over Key2Belastingen is het implementatietraject vertraagd. Verwachte einddatum eind 2016, begin 2017.

Beleidsdoel 1.4 Kostenplaatsen

Kernapplicatie (Automatische Incasso)
Dit krediet kan worden afgesloten.

Kernapplicatie (Key2Financiën Inkoopmodule)
De werkzaamheden zijn afgerond en inmiddels is de inkoopmodule nagenoeg in bedrijf.  Het ingewikkelde implementatietraject heeft langer geduurd dan verwacht. Dit heeft ook geleid tot extra externe ondersteuning van Centric. Dit krediet kan worden afgesloten.

Module jaarrekening/begroting (Lias)
Eind 2015 is gestart met de doorontwikkeling van LIAS voor onder andere P&C documenten en begrotingswijzigingen. Naar verwachting kan het LIAS project in 2016 worden afgerond.

Digitalisering Sociale Zaken

Dit krediet is bedoeld voor het integreren van het processysteem van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg met het zaaksysteem en e-dienstverlening. Zodat het mogelijk wordt om het gehele proces binnen het sociaal domein volledig digitaal af te handelen en te archiveren. De inzet van dit krediet is uitgesteld in verband met de decentralisaties in de zorg per 1 januari 2015: de focus lag in 2014 en 2015 op het zorgvuldig overnemen van de nieuwe taken. Eind 2015 is de uitwerking gestart die in 2016 moet leiden tot digitalisering van het gehele proces.

Digitalisering Puza (selfservice)
Voor de contante betalingen aan de loketten van het Stadskantoor wordt overgegaan naar een ‘gesloten’ betaalsysteem.  Een slimme oplossing die er tot leidt om een besparing te realiseren voor het verwerken van het contante geld en de verhoging van veiligheid.  De verwachting is dat de realisatie en besteding van het krediet plaatsvindt in de eerste helft van het jaar 2016.

Investering t.b.v. ontwikkeling van de dienstverlening
Dit krediet zal in 2016 worden besteed voor onder andere digitaliseren van de afsprakenmodule.

ICT actieplan 2015
Vanuit de IP’s 2013-2015 was € 818.000 beschikbaar. In 2015 is er een inhaalslag ingezet en zijn 12 ICT projecten gestart vanuit een opgesteld actieplan ICT. Hiermee is in totaliteit een investering gemoeid van € 766.000. Het restantbedrag van € 52.000 kan vrijvallen. Het actieplan moet op technisch gebied de organisatie een moderne en stabiele kantooromgeving geven. Een aantal deelprojecten is inmiddels gereed, zoals San opslag en de overgang van Zarafa naar Exchange mailserver. Begin 2016 is de vernieuwde telefooncentrale in werking gesteld, waarmee Hilversum bij is in de technische ontwikkelingen en wij als organisatie nog betere dienstverlening aan burgers en bedrijven kunnen leveren.
De audiovisuele apparatuur en bijbehorende vergadervoorzieningen vragen om een slag in professionaliteit en toekomstbestendigheid. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel en een set van criteria zodat we t.z.t. een slag kunnen maken.  Insteek is direct na de zomer 2016 met een voorstel te komen.

Informatiemanagement
Eind 2015 is voor € 414.0000 aan investeringen beschikbaar gesteld ter verbetering van de informatie-
voorziening. Hiervoor was vanuit de jaren 2013/2014 € 503.0000 beschikbaar, waardoor € 89.000 kan vrijvallen. In 2015 is al begonnen aan planvorming waarna de investeringen in 2016 plaats zullen vinden. Het gaat om de volgende investeringen:

*Invoeren mobiele applicatie voor integraal handhaven op locatie    €   40.000
*Vernieuwen van applicatie voor het beheer van de openbare ruimte    €   48.000
*Applicatie online maken afspraken/routing in publieke ruimtes    € 120.000
*Invoeren nieuwe belastingapplicatie                € 186.000
*Verbeteringen in de financiële processen             €   20.000
Hiervoor was vanuit de jaren 2013/2014 € 503.0000 beschikbaar, waardoor € 89.000 kan vrijvallen.

Het IP 2015 bedroeg oorspronkelijk € 250.000. Hiervan is bij de begroting 2016 € 110.000 doorgeschoven naar het IP 2016 en € 50.000 naar het IP 2018. Het resterende bedrag van € 90.000 wordt niet aangevraagd kan vrijvallen.


Huisvesting EMG

Het teamonderdeel Installaties (van het team Vastgoed&Installaties) is met succes gehuisvest aan de 1eLoswal 24. In het jaarverslag 2014 is reeds toegelicht wat de oorzaak is van de overschrijding. Door een geschil met de aannemer is de laatste factuur nog niet betaald. Naar verwachting kan het krediet afgesloten worden in het voorjaar van 2016.

Duurzaamheid huisvesting Loswal
Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak aan de 1eLoswal 24. Tevens is er een warmtepompinstallatie geplaatst, waardoor er in principe geen gas meer benodigd is. Dit levert een besparing op in energie en gas.

Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen
De maatregelen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed zijn uitgewerkt. Op grond van de specifieke bouwtechnische mogelijkheden is een plan van aanpak gemaakt, waarin staat op welke wijze de geselecteerde gebouwen kunnen worden verduurzaamd en hoe het budget zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Het doel is de kosten binnen 10 jaar terug te verdienen. Komend jaar worden er afspraken gemaakt met de gebruikers van de panden over de wijze waarop de gemeente de investering kan terugverdienen en over de planning van de werkzaamheden. Doel is om in 2016 alle werkzaamheden uit te voeren.

Programma 3 Onderwijs en Jeugdzaken

Beleidsdoel 3.4 Voldoende, goed onderhouden, veilige en functionele onderwijshuisvesting

STIP (Openbaar Onderwijs)    
Er is in de Onderwijshuisvestingsprogramma´s van de afgelopen jaren een budget beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de gebouwen die in het kader van onderwijskundige vernieuwingen (OKV) noodzakelijk zijn. De gelden zijn/worden besteed aan de Elckerlycscholen, de Lorentzschool, de Minckelersschool en de Violenschool. Een deel wordt betrokken bij de nieuwbouw van de Lorentzschool op Anna’s Hoeve.

Elckerlyc (Schuttersweg 36)    
De Elckerlycschool aan de Schuttersweg is met 2 lokalen uitgebreid. Deze uitbreiding is in 2014 in gebruik genomen. De bouw heeft plaatsgevonden binnen budget, de afrekening volgt in 2016.

Lorentzschool
Er is in de tijdelijke huisvesting in de Philipslocatie een aantal werkzaamheden gedaan om extra onderwijsruimte te realiseren. Werkzaamheden zijn afgerond en afgerekend.
Het krediet kan worden afgesloten.

Wilgetoren OLP
Gedeeltelijke verhuizing van de Wilgetoren naar Kamerlingh Onnesweg 2 heeft nog niet plaatsgevonden maar gaat alsnog plaatsvinden. Na uitbreiding wordt OLP beschikbaar gesteld.

Internationale school (IGBO)
Het krediet is vastgesteld ten behoeve van tijdelijke gebruiksvergoeding voor de eigenaar van de onderwijsruimte die voor de huisvesting van deze school wordt benut.

HSV Gymzaal
Het eerste deel van het budget voor de vervanging van de gymzaal bij de HSV is via het Programma OHV 2015 beschikbaar  gesteld; het tweede deel van het budget staat op de nominatie voor het Programma OHV 2017. Het schoolbestuur heeft de planvoorbereiding inmiddels opgepakt. De realisatie is gepland in 2017.

Montessori-Centrum Gymzaal
Het realiseren van een hedendaagse gymzaal bij Montesssori Centrum zit nog in de initiatieffase.

Anna’s Hoeve Lorentzschool
Stip Hilversum ontwikkelt een Integraal Kindcentrum voor de nieuwbouw op Anna’s Hoeve. Aanbesteding is gaande. Krediet wordt in 2018 afgerekend

Proceon (PC)    
Er is in de Onderwijshuisvestingsprogramma´s van de afgelopen jaren een budget beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de gebouwen die in het kader van onderwijskundige vernieuwingen (OKV) noodzakelijk zijn. In overleg met Proceon is een deel van dit budget ingezet voor de Van Hasseltschool, de Avonturijn en de Wilhelminaschool. Het resterende deel van het budget is beschikbaar voor de nieuwbouw van de Da Costaschool.

Verenigde Scholen J.A. A. Thijm    
Er is in de Onderwijshuisvestingsprogramma´s van de afgelopen jaren een budget beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de gebouwen die in het kader van onderwijskundige vernieuwingen (OKV) noodzakelijk zijn. VSAT heeft een deel van de gelden besteed aan de Wilge. Het resterende bedrag wordt in 2016 besteed.

Larenseweg   
Afrekening van de nieuwbouw voor de Opmaat heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.

Ayoub    
Afrekening renovatie Buisweg 9 heeft plaatsgevonden in 2014, het resterend budget is beschikbaar voor inrichting gymzaal (max 23.353) en werkzaamheden aan de gymzaal (27.000). Deze zijn al uitgevoerd, maar moeten nog afgerekend worden.

Kindercampus    
Afrekening van het nieuwbouw project heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.

Mozarthof    
Er is voor de Mozarthof een voorbereidingskrediet beschikbaar. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor uitbreiding met 5 lokalen. De school onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking met andere scholen. Uitstel van planontwikkeling heeft consequenties voor het tijdstip waarop de opbrengst voor de Mozartlaan 31 gerealiseerd kan worden.

Opbrengst locaties

Gerealiseerd in 2015: geen

Nog te realiseren na 2015:
Nadat een oplossing gevonden is voor herhuisvesting van een deel van de Mozarthof, kan daar een grondopbrengst worden gerealiseerd. Het oude gebouw van de Aloysius is nog niet definitief verkocht, maar zit in afrondende fase. De opbrengst zal ten gunste van de post opbrengst locaties geboekt worden, evenals de verkoop van de dienstwoning aan de Sterrelaan.
Zodra de nieuwbouw voor Hilfertsheem-Beatrix afgerond is, naar verwachting begin 2016, kan besloten worden het schoolgebouw aan de Jan Blankenlaan te verkopen of het nog tijdelijk te blijven benutten voor een ander doel.

De totaal opgenomen in te boeken opbrengsten zullen naar verwachting niet geheel kunnen worden gerealiseerd. Indien er een tekort optreedt, zal dit worden opgevangen binnen de gesloten box van Onderwijshuisvesting.

St. Aloysius College    
De afrekening van de nieuwbouw is afgerond. De parkeerplaatsen kunnen blijvend op het terrein van de voormalige school gerealiseerd worden. Restant krediet kan daarmee worden afgesloten.

Comenius College    
Uitbreiding en renovatie van het Comeniuscollege heeft plaatsgevonden en is afgerekend. In 2014 hebben nog herstelwerkzaamheden aan het muzieklokaal plaatsgevonden. Hiervoor is een budget geraamd van 80.000, waarvan door de afgesproken verdeling 74% voor gemeente en 36% voor schoolbestuur, 59.200 gereserveerd is door de gemeente. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden maar zijn nog niet afgerekend.

Hilda C

De nieuwbouw van Hilfertsheem-Beatrix tezamen met de Da Costaschool is afgerond begin 2016. Oplevering, verhuizing van de scholen en afrekening van de kosten zal in de loop van 2016 plaatsvinden. In 2012 is er een openstaande verzekeringspremie toegevoegd aan het projectbudget. Dit extra budget wordt gereserveerd voor werkzaamheden aan de buitenruimte, die buiten de kavel van de school valt (infrastructuur of groen). Dit valt niet binnen het normbudget (en dus bouwbudget).

Gesloten box
De gesloten box is in 2012 gevormd om eventuele nadelen en voordelen van onderwijshuisvestingsprojecten onderling met elkaar te kunnen verrekenen en zo binnen de beschikbare budgetten te blijven.

Programma 5 Beheer openbare ruimte

Beleidsdoel 5.1 Schone, hele en veilige infrastructuur in Hilversum

Openbare verlichting
De jaarschijf 2014 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 1.205
De armaturen in de Astronomische buurt en West Indie buurt zijn vervangen. De vervangingswerkzaamheden in de wijk Liebergen zijn in uitvoering en de werkzaamheden worden in de zomer van 2016 afgerond.

Aanschaf zoutsilo
De bouw van de zoutloods is gerealiseerd. Na vaststelling van het budget voor de verbouwing is besloten om over te gaan op nat strooien. De extra investering die nodig was om tot nat strooien over te kunnen gaan, heeft tot meer kosten geleid a € 73.000.

Verhardingswerkzaamheden 2012
De laatste projecten zijn in 2014 uitgevoerd. De onderhoudstermijnen zijn afgelopen en hiermee zijn alle projecten binnen deze jaarschijf gerealiseerd. Derhalve kan de jaarschijf worden afgesloten met een positief saldo van € 165.194

Uitbreiden fietsparkeerplaatsen station Noord.
In 2014-2015 is het aantal fietsparkeerplaatsen bij station Hilversum Media Park (toen nog station Hilversum Noord) uitgebreid van 64 naar 144 aan de westzijde en van 64 naar 128 aan de oostzijde van het spoor. Aan de oostzijde zijn tevens acht fietskluizen verwijderd.
Het project is afgerond. De kosten zijn hoger uitgevallen door extra kosten voor inpassing in de openbare ruimte.

Fietstunnel afrit A27 en Fietspad Huydecopersweg-Maartensdijkseweg.

De verbreding van de A27/A1 door Rijkswaterstaat en daarmee de aanleg van een nieuwe aansluitingsweg biedt de kans om een fietstunnel met fietspad aan te leggen aan daarmee het fietsrondje Hilversum verder te verwezenlijken. De werkzaamheden worden uiteraard tegelijkertijd uitgevoerd met de realisatie van de plannen voor de snelweg.
De afgelopen jaren is door Rijkswaterstaat, met onze inbreng, gewerkt aan de voorbereidingen. Op dit moment loopt het aanbestedingstraject en uitvoering staat gepland voor 2017-2019.

Uitbreiden fietsparkeerplaatsen centrum.
In 2015 zijn de fietsparkeerplaatsen op de Gijsbrecht van Amstelstraat uitgebreid (kosten: € 23.000) en hebben we nog een restant subsidie van de provincie ontvangen (opbrengst: € 11.578).
Restant budget (ca. € 75.000) wordt gebruikt voor inpandig fietsparkeren in het centrum in het kader van de Centrumvisie.

Verhardingswerkzaamheden 2013
Deze jaarschijf kan nog niet worden afgesloten, omdat diverse projecten nog niet geheel zijn afgerond. De projecten zullen naar verwachting in 2016 worden afgerond. Uitzondering daarop is het project Gijsbrecht van Amstelstraat tussen de Vreelandseweg en de Nieuwe Havenweg. Voor dit project is het participatietraject doorlopen en is de voorbereiding gestart. Het participatietraject heeft veel tijd in beslag genomen, waardoor de uitvoering zal plaatsvinden in 3e+4ekwartaal 2016.

Verhardingswerkzaamheden 2014
In 2015 zijn de volgende werken uitgevoerd en opgeleverd; Nieuwe Havenweg, s’Gravelandseweg. Raadhuiskwartier fase 3 en het Noordwestelijk Villagebied zijn in uitvoering.  De uitvoering Mussenstraat/Arendstraat, J. v. Campenlaan wordt in maart 2016 gestart. Start uitvoering Vossenstraat Egelstraat staat gepland in 3ekwartaal 2016.
Voor het project nieuwe Havenweg geldt dat de staat van het wegdek van de zijweg dermate slecht was, dat dit gedeelte ook is meegenomen bij de werkzaamheden, waardoor er een kleine overschrijding is van € 9000,00. Dit tekort wordt opgevangen binnen de jaarschijf verhardingswerkzaamheden 2014.

Herinrichting Marktplein.
Als onderdeel van het Raadsbesluit d.d. 13 maart 2013 is besloten het eerder verstrekte krediet voor de herinrichting van het marktplein (á € 1.618.500 d.d. 23 juni 2011) te verminderen met het budget van € 120.000 voor de sloop van het pand Naarderstraat 14/16, en € 1,5 mln. in de begroting te handhaven in afwachting van een nieuw raadsbesluit voor de aanpak van het markt- en evenemententerrein.

De startnotitie voor de aanpak van het markt- en evenemententerrein is in december 2014 vastgesteld. In deze notitie wordt aangegeven dat het krediet zal worden overschreden wanneer het streven is om een kwalitatief hoogwaardig plein te creëren.

Bij Raadsbesluit van 1 juli 2015 is het definitief ontwerp van het plein Langgewenst vrijgeven voor uitvoering en is aanvullend krediet verleend van € 2,1 miljoen, het totaal krediet komt daarmee op een bedrag van € 3,6 miljoen.

Inmiddels is de uitvoering ter hand genomen, de verwachting is dat de werkzaamheden tot eind september 2016 zullen worden uitgevoerd.

Uitbreiding openbare ruimte Laapersveld (schooltuinen).

Het project betreft de aanleg van de Laapersboog. Het project openbare ruimte Laapersboog is begin 2012 uitgevoerd aansluitend op de sloop van de oude Annie M.G. Schmidtschool. In 2012 was de oplevering; in het voorjaar 2013 is het groen aangeplant. De restkavel is eind 2014 verkocht. Zie grondexploitatie Laapersveld. In 2015 is het Laapersveld t.b.v. de nieuwbouw woonrijp gemaakt. Deze woonrijp maak kosten zijn ten laste gekomen van de grondexploitatie Laapersveld. Na het voltooien van het bouwplan kunnen de werkzaamheden aan de Laapersboog worden afgerond.

Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen
Bij het vervangen van afgeschreven riolen ontstaan naast kosten voor het riool ook kosten voor het wegdek (het betreft het deel boven de rioolsleuf: opbreken bestaand wegdek, eventueel aanleg tijdelijk dichtgeblokt wegdek en aanleg definitief wegdek). In geval van vernieuwing van het wegdek komt het reeds afgeschreven deel niet ten laste van het rioolfonds. De kosten voor de jaren 2012 en 2013 zijn verrekend met de rioleringskredieten voor deze jaren. De kosten voor 2014 en 2015 zullen worden verrekend bij de realisatie van de investeringskredieten voor de riolering, naar verwachting in 2016.

Beleidsdoel 5.2 Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Renovatie groenvoorzieningen 2010
Jaarschijf 2010 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 44.233 De uitvoering van projecten is volledig afgerond.

 • De renovatie van het plantsoen aan het talud Hobbemalaan, het plantsoen op de taluds van het viaduct aan de Johan Geradtsweg, het plantsoen aan de ’s Gravesandelaan /Stieltjeslaan en de renovatie van het pleintje aan de Kievitstraat zijn allemaal in 2015 afgerond.

Renovatie groenvoorzieningen 2011
Jaarschijf 2011 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 8.619 De uitvoering van projecten is volledig afgerond.
De groenrenovatiewerkzaamheden in de Pieter de Hooghlaan, Fabritiuslaan, Paulus Potterlaan, Diependaalse Drift, Schoolstraat en het Diependaalse bos zijn in 2014 afgerond.
De plantsoenrenovatie s’Gravesandelaan-west en Meidoornstraat zijn in 2015 afgerond.

Renovatie groenvoorzieningen 2012/2013
Het krediet renovatie groenvoorzieningen kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond.

 • De groenrenovatiewerkzaamheden in de Snelliuslaan, Oude Enghweg, Beatrixtunnel (taluds Oostzijde) en Beetslaan zijn afgerond.
 • Gijsbrecht (Nieuwe Havenweg – Vreelandseweg) betreft een integraal werk met riolering en wegen. Verwachte uitvoering werkzaamheden in het najaar 2016.
 • Rosarium (Bergweg, Boomberglaan, Toren) wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2016.
 • Kerkelandenlaan (achterzijde Lutherhof) wordt uitgevoerd in het najaar van 2016.
 • Kloosterlaan (plantsoen drive-in woningen) wordt uitgevoerd najaar 2016.
 • De werkzaamheden in de Poolsterstraat en Orionlaan worden uitgevoerd in het najaar 2016.
 • Schapenkamp (plantsoen ter hoogte van Achterom) is afgerond in 2015.

Renovatie groenvoorzieningen 2014
Het krediet renovatie groenvoorzieningen kan nog niet worden afgesloten omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond.

 • Kraanvogelplein is in voorbereiding. Uitvoering najaar 2016.
 • Rotonde Vreelandseweg is uitgevoerd in 2015.
 • Laapersveld park. Uitvoering najaar 2017.

Renovatie groenvoorzieningen 2015
Het krediet renovatie groenvoorzieningen kan nog niet worden afgesloten omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond.

 • Groen Simon Stevinweg/Noorderweg. Voor dit werk is in 2015, als gevolg van de taakstellende bezuiniging van 20% op de investeringskredieten, geen budget vrijgegeven.
 • Groen Simon Stevinweg middenberm. Voor dit werk is in 2015, als gevolg van de taakstellende bezuiniging van 20% op de investeringskredieten, geen budget vrijgegeven.
 • Groen Burg. Schooklaan, pleintje. Voor dit werk is in 2015, als gevolg van de taakstellende bezuiniging van 20% op de investeringskredieten, geen budget vrijgegeven.
 • Groen Neuweg, pleintje bij Limburg van Stirumlaan. In voorbereiding. Uitvoering plantseizoen 2016/2017.
 • Groen J.H. Meijerstraat. Voor dit werk is in 2015, als gevolg van de taakstellende bezuiniging van 20% op de investeringskredieten, geen budget vrijgegeven.
 • Groen VAMweg. Voor dit werk is in 2015, als gevolg van de taakstellende bezuiniging van 20% op de investeringskredieten, geen budget vrijgegeven.
 • Groen Edisonplein (in combinatie met ISV). Uitvoering voorjaar 2016.
 • Groen Jacob van Campenlaan (in combinatie met wegen en riolering). In voorbereiding. Uitvoering najaar 2016.

Infiltratievoorziening Graaf Wichmanstraat
De besteding van het krediet voor de noodzakelijke renovatie van de groenstrook is steeds uitgesteld in afwachting van de aanleg van een infiltratievoorzieningen door Waternet in de groenstrook.
Waternet heeft na de realisatie van de bouw RWZI in de wijk Anna’s Hoeve nader onderzoek gedaan naar de aanvoer van hemelwater. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Waternet besloten dat geen extra infiltratievoorziening aan te brengen in de groenstrook aan de Graaf Wichmanstraat.
Renovatie van de groenstrook is nog steeds noodzakelijk. Het werk is in voorbereiding en wordt uitgevoerd in het najaar van 2016.

Instandhouding bomenbestand 2012/2013
Het krediet instandhouding bomen kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van projecten nog niet volledig is afgerond.

 • Werkzaamheden Minckelersstraat (A. Fokkerweg- K. Onnesweg) zijn afgerond.
 • Werkzaamheden Stieltjeslaan, s’Gravesandelaan (ten oosten Snelliuslaan) zijn afgerond.
 • Raadhuiskwartier (gedeelte Sumatra-, Java-, en Borneolaan) zijn in uitvoering en worden medio april 2016 afgerond.

Instandhouding bomenbestand 2014
Het krediet instandhouding bomen kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond.

 • Vossenstraat e.o. wordt integraal uitgevoerd met wegen en rioleringswerkzaamheden (zie toelichting instandhouding bomenbestand 2008). Werk is in voorbereiding. Uitvoering is gepland voor najaar 2016.
 • s’Gravelandseweg in voorbereiding. Uitvoering gepland voor najaar 2016.
 • Sumatralaan in voorbereiding. Betreft integraal werk met riolering en wegen Raadhuiskwartier fase 3. Afgerond voorjaar 2016

Instandhouding bomenbestand 2015
Het krediet instandhouding bomen kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond.

 • Bomen Raadhuiskwartier fase 3. In voorbereiding. Uitvoering najaar 2017.
 • Bomen Staatsliedenkwartier fase 1. Voor dit werk is in 2015, als gevolg van de taakstellende bezuiniging van 20% op de investeringskredieten, geen budget vrijgegeven.

Vervanging kastanjebomen (Kastanjebloedingsziekte).
De bomen langs het Wandelpad (2015) zijn vervangen. In plantseizoen 2016/2017 worden de kastanjebomen langs de P.C. Hoofdweg, Loosdrechtseweg (gedeelte tussen de Diependaalselaan en de Gijsbrecht van Amstelstraat) en de Zeverijnstraat worden vervangen.

Beleidsdoel 5.3Investeringskredieten

Renoveren dek fietsbrug schutsluis ‘t Hemeltje
De staalconstructie van de fietsbrug over de schutsluis ´t Hemeltje dient gerenoveerd te worden. Inspectie heeft uitgewezen dat een aantal stalen liggers vervangen moeten worden, het houten brugdek is nog goed. De werkzaamheden dienen bij voorkeur gelijktijdig met de werkzaamheden t.b.v. het vervangen van de aanslaglijsten plaats te vinden, om de stremming van de schutsluis zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016

vervanging aanslaglijsten schutsluis ‘t Hemeltje
Om de sluis veilig en technisch verantwoord (ook wat betreft waterkwaliteit en -kwantiteit) in bedrijf te kunnen houden is het noodzakelijk dat eens per 5 jaar de zachthouten aanslagen van de roldeuren vernieuwd worden. Deze aanslaglijsten zijn noodzakelijk om de aansluiting tussen sluisdeur en landhoofd dicht te houden. Daarbij worden tevens de beide roldeuren van de sluis gelicht en na inspectie en uitvoeren onderhoud weer bedrijfsklaar gemaakt. De werkzaamheden dienen bij voorkeur gelijktijdig met het renoveren van het dek van de fietsbrug plaats te vinden, om de stremming van de schutsluis zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016.

Programma 6 Milieubescherming

Beleidsdoel 6.1 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

Sanering railverkeerslawaai.

Op 22 september 2010 heeft de raad ingestemd met de aanpak geluidshinder railverkeerslawaai. Hilversum had hiervoor aanvankelijk een beschikking ontvangen (€ 455.000) voor de kosten in de onderzoeksfase (het doen van onderzoeken en het bepalen van de maatregelen) en de begeleiding van uitvoeringsfase. Eind 2011 is een wijziging van de beschikking ontvangen waarbij de gemeente een hoger subsidiebedrag krijgt en waar de verdeling van de besteding van dat geld anders ligt. Voor de realisatie van de eerste fase van de maatregelen had de minister aanvankelijk een subsidie verleend á € 1.013.600. Op grond van het aanbestedingsresultaat is het bedrag bijgesteld naar de aanneemsom en gewijzigd in € 732.250.
Voor de eigen kosten krijgt Hilversum 4 % van de realisatiekosten gesubsidieerd. De kosten van onderzoek, communicatie en participatie zijn via ProRail te declareren, waardoor deze niet drukken op het 4 % deel.
Vanaf juni tot en met september heeft ProRail langs het spoor reguliere geluidsschermen en raildempers geplaatst. De plaatsing van de minischermen is uitgesteld tot 2e helft 2017 omdat aanpassingen moeten plaatsvinden in het ontwerpen. De uitvoeringskosten voor de mini schermen kunnen niet opgevoerd worden voor subsidie. Voorbereidingskosten voor de minischermen worden wel vergoed. In afhechting van het contract met de aannemer wordt door ProRail de hoogte van de kosten inzichtelijk gemaakt.

Na een evaluatieperiode wordt het saneringsprogramma voor de rest van Hilversum gemaakt. In de planning wordt het laatste deel opgeleverd in 2020. De voorbereidingskosten worden volledig gesubsidieerd met de kanttekening dat de eigen kosten subsidiabel zijn voor een bedrag van 4 % van de realisatiekosten. De uitvoeringskosten zijn ook volledig gesubsidieerd met uitzondering van de kosten verbonden aan de niet geplaatste minischermen.
De uitvoeringsfase is naar de huidige inzichten in 2020 afgerond.

Beleidsdoel 6.2 Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijkafval

Ondergrondse containers centrum
In juli heeft de Raad het voorstel voor het plaatsen van 50 ondergrondse containers in het centrum goedgekeurd. Momenteel loopt er een participatietraject teneinde de locaties voor de ondergrondse containers in overleg met de bewoners te bepalen. Het voorstel wordt in maart voorgelegd aan het College. Vervolgens krijgen de bewoners nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De eerste container wordt naar verwachting rond de zomervakantie geplaatst. De werkzaamheden worden naar verwachting begin 2018 afgerond.

Beleidsdoel 6.3 Schoon oppervlakte- en grondwater

Gemeentelijk rioleringsplan 2012
Alle projecten in deze jaarschijf zijn uitgevoerd. Zoals bij de jaarrekening van 2014 is gemeld zal het project Berlagevijver geen doorgang vinden. Het krediet wordt afgesloten met een restant van
€ 142.000,00 Wij stellen voor het krediet her te bestemmen t.b.v. de vervanging van het riool op Langgewenst/Huizerweg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de herinrichting van het marktterrein. De werkzaamheden worden in 2016 afgerond. De jaarschijf wordt na goedkeuring van het voorstel tot herbestemming afgesloten met een positief resultaat van € 362.808.

Gemeentelijk rioleringsplan 2013
Alle projecten zijn uitgevoerd, m.u.v. Raadhuiskwartier fase 2. Om overlast te beperken en een financieel voordeel te behalen zijn een aantal straten uit fase 2 meegenomen in fase 4. Dit project is nu in uitvoering en wordt voor de zomer van 2016 afgerond.

Gemeentelijk rioleringsplan 2014
Het riool op de ’s Gravelandseweg is vernieuwd, alsmede het riool in het westelijk deel van de J. v. Campenlaan. De overige projecten worden in combinatie met vervanging wegen uitgevoerd. De voorbereiding van deze projecten is opgestart en naar verwachting zal de uitvoering in december 2016 zijn afgerond.

Gemeentelijk rioleringsplan 2015
Het riool oostelijk deel J. v. Campenlaan wordt in 2016 uitgevoerd. De voorbereiding van de overige projecten wordt in 2016 opgestart en uitvoering staat gepland in 2017.

6.5 Voldoende capaciteit voor begraven van personen en het plaatsen van urnen

Inrichten nieuwe begraaflokaties 2003 (fase 4)
Columbarium Zuiderhof   
Verkoop voormalige dienstwoning en renovatie begraafplaats Bosdrift
Dit krediet kan nog niet in 2015 afgesloten worden. Onderdeel van het totaalkrediet is de verkoop van de voormalige dienstwoning op de Noorderbegraafplaats, de renovatie van de Bosdrift (groen, bomen, looppaden en ruimen graven zonder eigenaar)  en de bouw van een columbarium op de Zuiderhof.
De realisatie van een columbarium op de Zuiderhof heeft een relatie met de bouw van een kleinschalig crematorium op deze begraafplaats, die door de gemeenteraad eind 2013 geaccordeerd is. Wanneer de bouwwerkzaamheden van het crematorium zijn afgerond (medio 2016) wordt aansluitend het columbarium gerealiseerd. De renovatie van de begraafplaats Bosdrift (niet het pand Bosdrift) is in uitvoering. In 2014 zijn de looppaden gerenoveerd en is gestart met de werkzaamheden t.b.v. de groenrenovatie. Groenwerkzaamheden op de Bosdrift worden najaar 2016 afgerond. De voorbereiding voor de realisatie columbarium wordt gestart in het najaar 2016.

Voorbereidingskrediet Crematorium Zuiderhof

In december 2013 heeft de Raad besloten om een kleinschalig lokaal crematorium op begraafplaats Zuiderhof te realiseren. Daartoe worden de bestaande gebouwen op de begraafplaats gebruikt en opnieuw ingericht met uitzondering van de aula.
Door toevoeging van de functie crematorium op begraafplaats Zuiderhof worden alle bestaande voorzieningen beter gebruikt (zoals de aula en het parkeren). Op de begraafplaats Zuiderhof staan (naast de aula en het plein met de zuilengalerij) twee dienstgebouwen en een (anti kraak bewoonde) dienstwoning. Door alle huidige functies in één dienstgebouw te concentreren (kantoor, kantine, materiaalopslag) kan in het andere dienstgebouw de functie van crematorium worden ingepast. De inpassing kan op een dusdanige wijze worden gedaan dat de monumentale gebouwen uiterlijk ongewijzigd blijven. Alle aanpassingen worden op een kwalitatief hoogwaardig niveau uitgevoerd. De maximale capaciteit bedraagt 600 crematies per jaar (gemiddeld 2 per dag) dat gelijk is aan de lokale (Hilversumse) behoefte. Op dit moment faciliteert de Zuiderhof gemiddeld één begrafenis per dag.

Bij besluit van de Raad op 11 december 2013 is besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 2.223.000 voor alle aanpassingen op begraafplaats Zuiderhof.
 De raad heeft 18 november 2015 een aanvullend krediet van € 900.000,-- beschikbaar gesteld voor de bouw van het crematorium voor extra kwaliteit, aanvullende duurzaamheidsmaatregelen en extra kosten voor de crematieoven en de nutsaansluitingen.

De bouwkundige werkzaamheden en de levering en installatie van de oven zijn in 2015 voorbereid en eind 2015 aanbesteed. De uitvoering van de werkzaamheden is begin 2016 gestart. De planning gaat er van uit dat in de zomer 2016 het plan gerealiseerd is en het crematorium bedrijfsgereed is.

Restauratie aula Bosdrift
Bij bovengenoemd besluit van de Raad op 11 december 2013 is tevens besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 905.000 voor de renovatie van het entreegebouw Bosdrift. Met een aanvullende bijdrage vanuit de begroting monumenten van € 50.000,-- voor het weer terug brengen van de historische topgevel boven de ingang, is een totaalbedrag van € 955.000,-- beschikbaar voor de restauratie.
In 2015 is de restauratie voorbereid, in februari 2016 is de aanbesteding gepland. De start van de restauratiewerkzaamheden is gepland in het voorjaar van 2016, de oplevering eind 2016.

Programma 7 Wonen/ISV

Beleidsdoel 7.2 Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

Startersleningen

In 2007 heeft de raad € 0,9 mln. (3 tranches van € 0,3 mln.) beschikbaar gesteld voor startersleningen. In 2010 is de starterslening gestopt omdat de fondsen van het rijk (50% van de bijdrage) waren uitgeput. De laatste tranche van € 0,3 mln. zal niet meer worden uitgegeven. De verstrekte 34 leningen zullen in de eerste 3 jaar rentevrij zijn, daarna rentedragend en in de komende 24 jaar terugbetaald worden. De kostenpost voor de gemeente bedraagt de lagere rentevergoeding en de beheerskosten via het Startersfonds. Per saldo heeft Hilversum dus zo´n € 530.000 aan startersleningen verstrekt.

Particuliere woningverbetering

De oorspronkelijke raming (raadsbesluit 2 april 2008) was om in totaal voor € 8,3 mln. aan leningen te verstrekken. In november 2009 heeft de raad besloten het project voortijdig af te sluiten. Vanaf 1 april 2010 was het niet meer mogelijk voor bewoners om nieuwe aanvragen in te dienen (hiervoor is 13 januari 2010 de aangepaste verordening vastgesteld). In totaal is naar SVN overgemaakt € 1,45 mln. van het gevoteerde totaalkrediet € 8,3 mln. Het uitgezette bedrag zal in de komende 15 jaar terugvloeien naar de gemeente.

Programma 9 Cultuur en monumentenzorg

Beleidsdoel 9.2 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Bijdrage in eigen aandeel restauratie rijksmonumenten.

Het restantbedrag € 50.000 is gereserveerd voor de restauratie van de aula Bosdrift. Deze restauratie zal in 2015 worden opgestart en in uitvoering komen. Deze restauratiesubsidie zal in 2016 worden uitgekeerd, daarna kan het krediet worden afgesloten.

Bijdrage restauratie basisschool Elckerlic, Schuttersweg.

Het restantbedrag € 75.000 is gereserveerd voor de restauratie van de basisschool Elckerlic. Deze restauratie is in 2014 opgestart en eind 2014 afgerond. In 2016 wordt de subsidie uitgekeerd en kan het krediet worden afgesloten.

Uitvoering Monumentenbeleid 2013

Dit budget is toegekend t.b.v. restauraties van een particuliere monumenteneigenaren.
Uit dit budget is onder andere een bedrag van € 75.000,- uitgekeerd t.b.v. het Pierre Palla concertorgel in Studio 1 aan de Heuvellaan.
Het krediet is verbruikt kan worden afgesloten.

Uitvoering Monumentenbeleid 2014

Dit budget is toegekend t.b.v. restauraties van een particuliere monumenteneigenaren.
Uit dit budget is onder andere een bedrag van € 50.000,- uitgekeerd t.b.v. het Pierre Palla concertorgel in Studio 1 aan de Heuvellaan.
De subsidies zijn nog niet volledig uitbetaald omdat niet alle restauraties zijn afgerond. In de regel wordt de subsidie alleen uitbetaald als de restauratie is afgerond en de facturen en betaalbewijzen kunnen worden overlegd.

Uitvoering Monumentenbeleid 2015

Dit budget is toegekend t.b.v. restauraties van een particuliere monumenteneigenaren.
De subsidies zijn nog niet volledig uitbetaald omdat niet alle restauraties zijn afgerond. In de regel wordt de subsidie alleen uitbetaald als de restauratie is afgerond en de facturen en betaalbewijzen kunnen worden overlegd.

Programma 10 Openbare orde en veiligheid, brandweer

Beleidsdoel 10.1 Daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit

Veilig uitgaan; aanschaf camera’s en uitbreiding cameratoezicht.
Bij de opstelling van de jaarstukken 2014 is abusievelijk vermeld dat het krediet afgesloten kon worden. Er was echter geen rekening gehouden met de uitbreiding van de laatste tranche in 2015.
Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 3 juni 2015.
De uitgaven in 2015 hebben betrekking op de uitbreiding van het cameratoezicht door de plaatsing van drie camera’s bij de Oude Doelen en één camera bij de Koninginneweg.

Programma 12 Sport en recreatie

Beleidsdoel 12.2 Een aantrekkelijk, gevarieerd en goed gespreid aanbod van sportvoorzieningen

Realisatie kunstgrasvelden SV Olympia
Voetbalclub Olympia gaat een kunstgrasveld realiseren en heeft aan de gemeente gevraagd om haar financieel te ondersteunen. De totale investering in een nieuw kunstgrasveld bedraagt € 457.492. Dit bedrag wordt gefinancierd door een nieuw op te richten rechtspersoon. Om de financiering sluitend te krijgen, heeft de vereniging de gemeente verzocht om de reeds geplande onderhoudsinvesteringen ook in te zetten voor realisatie/aanleg van een kunstgrasveld in 2014. De rechtspersoon is opdrachtgever, wordt eigenaar van het veld en is daarom ook verantwoordelijk voor beheer, exploitatie, onderhoud en toekomstige noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Gemeente heeft uit het bestaande investeringsprogramma voor 2017 een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor in totaal € 160.100 die dan zal worden uitbetaald.

Beregeningsinstallatie Berestein, velden Olympia en SC ’t Gooi
De beregeningsinstallatie is met succes aangebracht op bovenstaande locaties. Het krediet kan worden afgesloten.

Vervanging kunstgras Anna’s Hoeve
Het veld wordt intensief bespeeld door de sportvereniging, bewoners uit de buurt, scholen en de kinderopvang. Uit inspectierapport van de erkende en onafhankelijke keuringsinstantie ISA bleek in 2014 dat de mat niet meer voldeed en vervangen diende te worden. De investering is daarom verschoven van 2017 naar 2015.

Op sportpark Anna’s Hoeve is in de zomer 2015 het bestaande kunstgrasveld gerenoveerd.
D.w.z. de oude toplaag is vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. Ook is het sportmeubilair (de jeugd-wedstrijddoelen en dug-outs) vernieuwd.  Aanvullend zal In de zomer 2016  het instrooien van kurk-infill  (kosten € 14.000, -ex. ) nog worden uitgevoerd. Dit geeft vele voordelen;

 • het veld krijgt een natuurlijker uitstraling;
 • het oppervlakte is lichter wat een positief effect heeft op de warmte ontwikkeling;
 • minder zwarte afgifte op de ballen;
 • minder geurontwikkeling van het rubber onder warme omstandigheden.

Programma 13 Vergunning en handhaving

Beleidsdoel 13.1 Verbeteren van de dienstverlening bij het vergunningproces

Migratie Suite 4 omgevingsdiensten
De selectie van een oplossing voor digitalisering is in 2013 grotendeels gedaan. De keuze voor een leverancier heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2014. Aanschaf en implementatie is in 2014 grotendeels afgerond. In 2015 volgt nog koppeling aan het zaaksysteem. Het project heeft een raakvlak met Key2Vergunningen en is vrijwel afgerond. Krediet kan dus nog niet worden afgesloten.

Programma 14 Bereikbaarheid

Beleidsdoel 14.1 Verbeteren van de bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

Vervangen verkeersregelinstallaties 2005, 2007, 2008
De volgende verkeersregelinstallaties zijn in 2015 vervangen;
-GOP  op de ’s Gravelandseweg
-VRI Prins Bernhardstraat-Schapenkamp
-VRI Loosdrechtseweg-Oscar Romerolaan
Met de uitvoering van bovengenoemde projecten kunnen de jaarschijven worden afgesloten met een positief resultaat van € 5.212.

Vervangen verkeersregelinstallaties 2009, 2010, 2011
De laatste projecten vanuit de jaarschijven 2009, 2010 en 2011 worden in het eerste kwartaal van 2016 gerealiseerd.

Vervangen verkeersregelinstallaties 2012
De verkeersregelinstallatie Laapersweg zal uitgevoerd worden in het eerste kwartaal van 2016.

Vervangen verkeersprognosemodel
Vervanging van het verkeersprognosemodel is in 2014 gerealiseerd. De afrekening heeft in 2015 plaatsgevonden, het project kan worden afgesloten.

Vervangen verkeersregelinstallaties 2013
De vervanging van het verkeersprognosemodel is in 2014 gerealiseerd. De vervanging van de VRI Vaartweg-Havenstraat-is uitgevoerd in 2015. VRI Langestraat-Neuweg is nog niet in voorbereiding gezien de ontwikkelingen van twee richtingen Emmastraat.

Vervangen verkeersregelinstallaties 2014
Voorbereiding en uitvoering van projecten in de jaarschijf 2014 zal volgens een aangepaste planning  plaatsvinden in 2016.

Vervangen verkeersregelinstallaties 2015
Voorbereiding en uitvoering van projecten in de jaarschijf 2015 zal plaatsvinden in 2017.

HOV.
De HOV-planning is op dit moment in het kort als volgt:
Start aanbesteding: december 2016; Gunning: januari 2018. Het project zal in 2020 gereed zijn.

De gemeente betaalt conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi de bijdrage van € 2,5 mln. volgens het volgende betalingsritme:

 • 25 % na ondertekening van de overeenkomst (reeds ondertekend, dus d.w.z. 2014)
 • 25 % na start van de eerste aanbesteding in Hilversum (volgens planning december 2016)
 • 50 % bij gunning van het eerste contract in Hilversum (2018).

Voetgangers/fietstunnel
In 2015 is gestart met het vormgeven van de stations visie. Omdat deze het bestaande project doorkruist, is besloten het project ‘on hold’ te zetten en besloten het project in 2016 af te sluiten.
Het in 2014 geplaatste DRIS-systeem kent enkele kinderziektes. Deze worden verholpen. De geplande wachtvoorziening wordt niet geplaatst.

Beleidsdoel 14.2 Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

Parkeerautomaten Electrobuurt
Er is betaald parkeren ingevoerd in de Electrobuurt. De parkeerautomaten zijn geplaatst. Het krediet wordt afgesloten met een positief resultaat van € 4.220.

Aanschaf parkeergeleidingssysteem
Het parkeergeleidingssysteem moet gekoppeld worden aan, dan wel een integraal onderdeel worden van, het DVM. De implementatie van het DVM zit nu in de eindfase en dit houdt in dat de benodigde aanpassingen aan het parkeergeleidingssysteem in 2015zijn doorgevoerd en het krediet kan worden afgesloten.

Programma 15 Ruimtelijke Ordening

Beleidsdoel 15.1 Actuele ruimtelijke plannen

Vervanging van een oneman station met GPS
Nog niet aangevraagd in 2015. In 2013 is besloten de geplande aanschaf van het GPS systeem. uit te stellen vanwege te verwachten ontwikkelingen in de GPS techniek. Een GPS systeem werkt snel en eenvoudig en kan voor alle voorkomende landmeetkundige werkzaamheden worden gebruikt. De techniek van GPS systemen is inmiddels verbeterd en het gebruik van een GPS systeem is gemeengoed geworden bij de landmeters. Begin 2016 is gevraagd om tot aanschaf over te gaan.

Applicatielandschap geo-informatie
Voor een goede taakuitvoering op het gebied van het registeren, beheren, en distribueren van de gegevens uit de basisregistraties, landmeten, vastgoed, belastingen en Geo-informatie is nieuwe software van Neuron aangekocht. De implementatie van het nieuwe pakket is gestart in 2013 en zal naar verwachting in 2016 afgerond zijn.

Overzicht grondexploitaties

Overzicht infra

restant

restant

    Info afsluiten

budgetruimte

nieuw

inkomsten 

uitgaven

budgetruimte

ja/nee

planning

nummer

projectnaam (Infra)

31-12-2014

budget 2015

in 2015

in 2015

31-12-2015

65.133

Hilversum Noord duurzaam veilig (Erfgooierskwartier) fase 1

63.912

94.741

158.653

nee

2016

65.134

Bereikbaarheidsteam

63.994

63.994

nee

2016

65.128

Onvoorziene infrastucturele werkzaamheden

120.637

120.637

nee

2016

65.127

Flankerend Beleid

152.103

20

152.083

nee

2016

65.179

72 Minckelerstraat tunnel t/m  Kleine Drift

691.222

174.568

516.654

nee

2016

65.182

Hoge Naarderweg 30 km gebied (maatr. 71)

-111.902

-111.902

nee

2016

65.184

Herinrichting 30km-gebied Lorentzweg

218.181

218.181

nee

2016

65.188

J.v.d.Heijdenstraat-Larenseweg-Eemnesserweg 

-320.599

137.416

-458.015

nee

2016

Deel overschot naar Veilig naar school

-400.000

0

0

-400.000