Programma 01 Financiën

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

01.01

Financieringsfunctie

0

-20

-20

01.02

Algemene uitkering en overige algemene baten & lasten

3.301

-1.638

1.663

01.03

Belastingen

-96

-289

-385

01.04

Saldi kostenplaatsen

1.091

0

1.091

01.05

Mutaties reserve

491

3.786

4.277

Totaal

4.786

1.839

6.626

De toelichting op de afwijkingen van dit programma is opgenomen in het hierna volgende hoofdstuk 7.3 Algemene dekkingsmiddelen.

Programma 02 Sociale Zaken

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

02.01

Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee

-77

-161

-238

Totaal

-77

-161

-238

Beleidsdoel 02.01 Iedere Hilversummer doet mee naar vermogen

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Bijstand / financiële dienstverlening

-226

270

44

2

Sociale werkvoorziening Tomin (WSW)

432

5

437

3

Sociaal beleid

-100

32

-68

4

Reintegratie: lokale middelen

416

-345

71

5

Reintegratie: Regionaal werkbedrijf

-600

-600

6

Reintegratie: bestrijding jeugdwerkloosheid

-100

-100

7

Opvang vluchtelingen

179

-123

56

Overige verschillen

-78

-78

Totaal verschil

-77

-161

-238

Toelichting
Het programma Sociale Zaken wordt afgesloten met een voordelig resultaat van € 238.000. Dit bedrag bestaat uit

  • een nadeel van € 212.000 voor herstructurering WSW. Het gaat om regionaal sectorgeld, waarvoor we via het gemeentefonds gecompenseerd zijn (zie referentie 2) en
  • twee voordelen waarvoor in 2016 en volgende jaren uitgaven zullen worden gedaan. Het gaat hier om € 600.000 voor het regionaal werkbedrijf (zie referentie 6) en de bestrijding van jeugdwerkloosheid van € 100.000 (eveneens regionaal geld, zie referentie 7).

Hiermee rekening houdend komt het resultaat uit op € 250.000 nadelig.

Referentie 1
Het feitelijke tekort op het BUIG budget is € 3,1 miljoen. Dit tekort wordt gecompenseerd door de landelijke vangnetregeling met een bedrag van € 1,2 miljoen. Het nadeel voor de gemeente bedraagt per saldo € 1,9 miljoen, dit bedrag wordt gedekt door de algemene middelen. Dit nadeel is in de jaarrekening niet zichtbaar, omdat bij de begrotingswijziging Sociaal Domein (gemeenteraad 16 december 2015) de raming van het BUIG budget is bijgesteld met 1,1 miljoen. Het huidige nadelig verschil van € 44.000 (zie de tabel hierboven) is hierdoor relatief klein.

De huidige vangnetregeling is een tijdelijke regeling met een glijdende schaal van percentages eigen risico. Deze tijdelijke regeling is in het leven geroepen om de (negatieve) financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel (ingevoerd ingaande 2015) voor gemeenten wat te verzachten. Voor het jaar 2017 wordt een definitieve regeling verwacht, deze is echter nog niet bekend. In 2016 wordt nog een aantal verbeteringen in het verdeelmodel worden doorgevoerd, waardoor de plausibiliteit vergroot wordt.    

Referentie 2

  1. Het nadeel van € 437.000 bestaat grotendeels uit:
  • € 212.000 voor herstructurering WSW: dit is een eenmalige (regionale) uitkering voor de herstructurering van het sociale werkvoorzieningsbedrijf die is doorbetaald aan Tomin. Het betreft sectorgelden die beschikbaar zijn gesteld via de motie Kerstens. Deze middelen zijn bij de decembercirculaire 2015 van het gemeentefonds beschikbaar gesteld (zie ook RIB nr. 2016 - 04 van 2 februari 2016);
  • € 220.000 doorbetaling rijksbijdrage aan Tomin: in de begrotingswijziging Sociaal Domein zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 16 december was er van uitgegaan dat Hilversum niet de volledige rijksbijdrage zou behoeven door te betalen. Deze korting is echter nog niet in 2015 geëffectueerd. Dit vindt plaats in 2016.

Referentie 3

  • € 174.000 voordeel op de kosten van het sociaal beleid exclusief kwijtschelding belastingen: Dit voordeel is opgebouwd uit enerzijds minder uitgaven op schuldhulpverlening en op de collectieve zorgverzekering en meer uitgaven op periodieke bijzondere bijstand.
  • € 74.000 nadeel op de kwijtschelding belastingen: Het aantal kwijtscheldingsverzoeken laat zich moeilijk voorspellen. Gezien het economische klimaat is het werkelijke aantal verzoeken (3.617) hoger geweest dan begroot (3.100).  Met ingang van begrotingsjaar 2016 is de raming aangepast.  

De 'overige ontvangsten' voor de bijzondere bijstand zijn € 32.000 lager dan geraamd. Het gaat hier om de terugvordering van ten onrechte betaalde bijzondere bijstand.

In november 2015 hebben alle bij de gemeente bekende inwoners met een laag inkomen een brief ontvangen over de diverse regelingen minimabeleid. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal aanvragen in de laatste twee maanden en een toename van het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering met 781. Daarnaast heeft een grote groep inwoners met de Kerstdagen een VVV bon ontvangen.

Referentie 4
Het voor re-integratie beschikbare participatiebudget is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2010 ontvingen we hiervoor nog € 7,2 miljoen, in 2014 € 3,7 miljoen en in 2015 was dit gedaald tot € 2,5 miljoen. Hiertegenover staat een stijgend bestand dat een beroep doet op dit budget. De druk op het participatiebudget is dus groot. Voor 2015 komt hier nog bij dat in regionaal verband afgesproken trajecten bij Tomin een voorfinanciering kennen waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden dan voorheen. Bij de overige ingekochte activiteiten ten laste van dit budget geldt dit niet en wordt achteraf - nadat het traject is afgerond - betaald.  
Per saldo is sprake van een netto overschrijding van het budget met € 71.000. De baten zijn € 345.000 hoger. Deze bestaan uit een bijdrage van het UWV van € 184.000 voor het gezamenlijke Werkgeversservicepunt toen dit nog in Hilversum gesitueerd was, en een positief resultaat van het ESF subsidieproject dat in 2013 en 2014 heeft plaatsgevonden van € 142.000. De uitgaven voor individuele re-integratietrajecten van kandidaten zijn met € 416.000 daar iets hoger uitgekomen.
Dit heeft bijgedragen aan het behalen van 35 plaatsingen meer dan begroot.

Referentie 5
We hebben als centrumgemeente via het gemeentefonds € 600.000 ontvangen voor het inrichten van een regionaal werkbedrijf (zie hiervoor het raadsvoorstel van 4 maart 2015 over de decembercirculaire 2014 gemeentefonds). In 2016 wordt hier nog € 400.000 aan toegevoegd.
Het Rijk heeft dit budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de organisatie, opstart en inrichting van de regionale Werkkamer Gooi en Vechtstreek. De leden van de Werkkamer maken afspraken over de besteding van de middelen.  In de regionale Werkkamer is afgesproken dat dit budget gedurende een periode van 10 jaar wordt besteed. In 2015 zijn hierop nog geen uitgaven gedaan

Referentie 6
Als centrumgemeente is via het gemeentefonds € 100.000 ontvangen voor het door de regio ingediende plan om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktvoorziening actief naar werk te bemiddelen. In 2016 wordt hier nog € 100.000 aan toegevoegd (zie het raadsvoorstel van 16 december 2015 over de septembercirculaire gemeentefonds). Het uitvoeringsplan is recent afgerond. De gemeenteraad is van dit plan op de hoogte gesteld via de Wethoudersbrief 'Jongeren en Werkkamer van januari 2016. In 2015 zijn hierop nog geen uitgaven gedaan.

Referentie 7
Het netto nadeel van € 56.000 wordt voor € 50.000 veroorzaakt door de kosten van de crisis  / noodopvang van vluchtelingen gedurende de periode september – december 2015: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze opvang van vluchtelingen ligt bij de negen deelnemende gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes. Sinds maandag 28 september zijn circa 100 vluchtelingen opgevangen. Allereerst in de gemeente Laren en daarna in de gemeente Wijdemeren. Vanaf 12 oktober is het voormalige Asielzoekerscentrum Crailo ingericht om de vluchtelingen op te vangen. Vanaf 23 oktober 2015 is de noodopvang gerealiseerd door het Leger des Heils.
De totale kosten voor de opvang van de vluchtelingen, inclusief het weer geschikt maken van de locatie Crailo voor noodopvang waren in 2015 afgerond € 1 miljoen. Daar tegenover staat een vergoeding van de COA van € 100 per vluchteling per nacht. De totale vergoeding was afgerond € 800.000. Per saldo resteert een tekort van afgerond € 200.000. Dit tekort is verdeeld op basis van de verdeelsleutel van bevolkingszorg (inclusief de gemeente Eemnes). Het totale aandeel voor de gemeente Hilversum bedraagt afgerond € 50.000.
De resterende afwijkingen op de lasten en de baten van € 129.000 respectievelijk € 123.000 zijn nagenoeg budgettair neutraal en worden veroorzaakt door hogere ontvangen COA gelden en hieruit gedekte hogere verstrekte subsidies voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders en voor de benodigde extra personele capaciteit. Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrief 2015 – 5 van 22 januari 2015 ‘Maatschappelijke begeleiding van statushouders’.

Programma 03 Onderwijs en Jeugdzaken

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

03.01

Pijler 1: Brede Ontwikkeling

-452

27

-425

03.02

Pijler 2: Versterken van Kansen

458

-601

-143

03.03

Pijler 3: Passende Ondersteuning

-817

-14

-831

03.04

Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

-275

-49

-324

Totaal

-1.086

-637

-1.723

Beleidsdoel 03.01 Pijler 1: Brede Ontwikkeling

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Stelpost jeugd en onderwijs

-100

-100

2

Bijdrage aan de regio voor gezondheidszorg

-100

-100

Overige verschillen

-252

27

-225

Totaal verschil

-452

27

-425

Referentie 1
In de programmabegroting was een stelpost opgenomen. Een verklaring hiervoor is dat in onze programmabegroting een groter budget voor de Regio was opgenomen dan waarmee in de Regiobegroting rekening is gehouden. De programmabegroting 2016 sluit wel volledig aan bij de regiobegroting.

Referentie 2
Tegenover het voordeel van € 100.000 op dit beleidsdoel staat een zelfde nadeel op beleidsdoel 4.4 'Gezondheidsbeleid'. Het betreft dus een budgettair neutraal verschil tussen beleidsdoelen.

Beleidsdoel 03.02 Pijler 2: Versterken van Kansen

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Participatiebudget: volwasseneneducatie

520

-520

                0

Overige verschillen

-62

-81

-143

Totaal verschil

458

-601

-143

Referentie 1
In de programmabegroting was alleen de rijksbijdrage Volwasseneneducatie voor de gemeente Hilversum opgenomen. Naderhand bleek dat de rijksbijdrage voor deheleregio Gooi- en Vechtstreek via onze gemeente is gegaan. Deze rijksbijdrage is één op één aan het ROC betaald.  

Beleidsdoel 03.03 Pijler 3: Passende Ondersteuning

Ref

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Nieuwe zorgtaken indiv. voorz. in natura 18 +

-437

-437

2

Nieuwe zorgtaken PGB 18-

-343

-343

Overige verschillen

-37

-14

-51

Totaal verschil

-817

-14

-831

Referentie 1
Deze zorg is binnen het hiervoor begrote budget uitgevoerd. Enerzijds is er een voordeel op de Geestelijke Gezondheidszorg. Verwacht wordt dat het beroep op de jeugd GGZ toeneemt de komende jaren. Onder andere omdat er meer taken Jeugd GGZ bijkomen, zoals ziekenhuis gerelateerde zorg. Voor deze extra taken zal de gemeente worden gecompenseerd (vanaf 2017).
Het voordeel wordt ook bepaald door de begeleiding/dagbesteding AWBZ. De verklaring hiervoor is dat we de zorg voor lagere uurtarieven hebben ingekocht. Daarnaast zijn er minder cliënten overgedragen aan de gemeenten en méér terecht gekomen in de nieuwe kern AWBZ zorg. Dit is een landelijke trend.

Referentie 2
Er is minder geld uitgegeven aan de persoonsgebonden budget (PGB) (totale lasten € 1,6 mln) dan is begroot. Vanaf 1 januari 2015 lopen de betalingen aan de zorgaanbieders vanuit dit PGB via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB heeft deze rol o.a. gekregen om beter de uitgaven vanuit de PGB te kunnen toetsen en fraude te voorkomen. De SVB heeft in 2015 grote opstartproblemen gehad bij het invullen van deze nieuwe rol. Vanwege grote onduidelijkheid vanuit SVB zijn vanuit voorzichtigheid geen lasten afgeraamd in afwachting van de definitieve afrekening, maar de aan de SVB betaalde bedragen opgenomen.

Beleidsdoel 03.04 Passende Onderwijshuisvesting (pijler 1)

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Naijlende kapitaallasten

-411

-411

Overige verschillen

136

-49

87

Totaal verschil

-275

-49

-324

Referentie 1
De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.

Programma 04 Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

04.01

Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht

-1.204

-1.311

-2.515

04.02

Gemeentelijke integrale toegang

89

0

89

04.03

Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen

-8.642

4.668

-3.974

04.04

Een gezonde leefomgeving

86

6

92

Totaal

-9.671

3.363

-6.308

Beleidsdoel 04.01 Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Regionale maatschappelijke opvang

-571

-571

2

Regionale vrouwenopvang

-398

-398

3

Gebouwen welzijn: onderhoudsvoorziening 

-1.300

-1.300

4

Gebouwen welzijn overige afwijkingen

104

-10

94

5

Nieuwe zorgtaken: Ondersteuning en waardering mantelzorgers

-221

-221

Overige verschillen

-118

-1

-119

Totaal verschil

-1.204

-1.311

-2.515

Referentie 1 en 2 algemeen
De gemeente Hilversum is centrumgemeente voor de regionale maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Wij ontvangen hiervoor van het rijk 2 decentralisatie-uitkeringen van circa € 2,5 miljoen respectievelijk € 1,3 miljoen. In de begroting inclusief begrotingswijzigingen waren niet alleen de hiermee verband houdende uitgaven opgenomen maar waren ook nog extra uitgaven opgenomen. Deze extra uitgaven van € 436.000 (MO) en € 336.000 (VO) zijn gedekt uit bijdragen van de bestemmingsreserves MO en VO. Deze uitgaven hangen samen met de veranderopgaven in het beleidsplan maatschappelijk domein, dat gericht is op aansluiting van de maatschappelijke zorg op het sociaal domein. Deze bestemmingsreserves zijn gevormd uit niet uitgegeven middelen van voorgaande jaren (gesloten box).  

De lasten voor de regionale maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn opgenomen op dit beleidsdoel en op beleidsdoel 4.3. Het overzicht van de financiële afwijkingen op de 2 beleidsdoelen ziet er als volgt uit:

MO

VO

Financiële afwijkingen op beleidsdoel 4.1

-571

-398

Financiële afwijkingen op beleidsdoel 4.3

173

35

Financiële afwijkingen beide beleidsdoelen

-398

-363

Omdat de werkelijke lasten dus € 398.000 respectievelijk € 363.000 lager zijn dan geraamd, zijn de bovengenoemde geraamde onttrekkingen aan de reserves grotendeels niet nodig.

Referentie 1, specifiek
In de begroting van 2015 was onder post "Kansrijk Wonen" budget gereserveerd voor oplossingen op het snijvlak van wonen en zorg. In 2015 hebben er 20 personen een Huren onder Voorwaarden-contract kunnen tekenen en zijn 75 personen vanuit de maatschappelijke opvang zelfstandig gaan wonen. Desondanks is een onderbesteding ontstaan van € 141.000. Daarnaast waren er budgetten van € 75.000 en € 50.000 beschikbaar om respectievelijk een klantvolgsysteem op te stellen en te investeren in integrale intakes.Het is gelukt om zonder de inzet van deze budgetten de inhoudelijke doelen te realiseren. Daarnaast zijn er diverse andere voordelen, bijvoorbeeld omdat de uitgaven voor het uitvoeren van de Bed, bad en brood-regeling lager zijn dan de vergoeding van het Rijk. Ook bleek de decentralisatieuitkering van het Rijk hoger dan verwacht werd bij het opstellen van de begroting.

Referentie 2, specifiek
Door het uitstel van de oplevering van het Oranje Huis in Almere Poort zal de investering in de inrichting van € 257.000 pas in 2016 plaatsvinden. Verder is € 88.000 van de subsidie 2014 aan de Blijf Groep teruggevorderd omdat zij geen kosten hebben gemaakt voor het inrichten van woningen.

Referentie 3
In de voorziening van de vorige Meerjarenonderhoudsprogramma’s (MOP’s) van 2012 voor het maatschappelijk vastgoed is een overwaarde van € 1,3 miljoen ontstaan. Zie hiervoor het raadsvoorstel nr. 86 ‘MOP gebouwen, buitensportaccommodaties, speeltoestellen en gymzalen’, raadsvergadering 11 november 2015, voorstel 14.1g. Volgens de algemene uitgangspunten van dit MOP (en van andere voorzieningen) moeten voorzieningen te allen tijde op het juiste niveau zijn en kan deze overwaarde vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Referentie 4
Vanaf 2016 zijn zowel het consultatiebureau voor 4 tot 18 jarigen als het Centrum voor jeugd en gezin (nu 'Jeugd en gezin') geherhuisvest op Edisonstraat 47. Verhuizing was noodzakelijk omdat voor beide instellingen het huurcontract van hun vorige behuizing afliep. Een verbouwing was noodzakelijk om het pand geschikt te maken voor beide instellingen. Later is ook nog de  logopedie hier gehuisvest. Deze verbouwingskosten veroorzaken een nadeel van € 51.000. De overige verschillen (lasten € 104.000 minus deze € 51.000 en baten € 10.000) worden veroorzaakt door een groot aantal kleinere mee- en tegenvallers, vooral door afwijkingen op energiegebruik en op in rekening gebrachte huren.

Referentie 5
Dit is het eerste jaar dat de gemeente het mantelzorgcompliment uitvoert. Daarom is extra tijd en aandacht besteed aan communicatie. Het bereiken van de mantelzorgers bleek niet eenvoudig, ook omdat inwoners zichzelf niet als mantelzorger herkennen en geen gegevensoverdracht heeft mogen plaatsvinden met de vorige uitvoerder van het mantelzorgcompliment. De mantelzorgwaardering is besproken op diverse bijeenkomsten (waaronder de dag van de mantelzorg) en in samenwerking met Versa zijn brieven en aanvraagformulieren verzonden aan bekende mantelzorgers.

Beleidsdoel 04.02 Gemeentelijke integrale toegang
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 04.03 Beheer en kwaliteit individuele voorzieningen

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Regionale maatschappelijke opvang

173

173

2

Invoeringskosten Sociaal Plein 

-297

-12

-309

3

Huishoudelijke hulp en overige oude zorgtaken

316

-22

294

4

Nieuwe zorgtaken indiv. voorz. in natura 18 +

-4.769

-54

-4.823

5

Nieuwe zorgtaken PGB 18+

136

136

6

Eigen bijdrage

380

380

7

Beschermd wonen Hilversums deel

-3.900

4.000

100

Overige verschillen

-301

376

75

Totaal verschil

-8.642

4.668

-3.974

Referentie 1
Zie toelichting op beleidsdoel 4.1

Referentie 2
De gemeenteraad heeft in 2015 budgetten beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten transitie sociaal domein en voor de invoeringskosten Sociaal Plein van in totaal € 1,3 miljoen. Daarvan is € 309.000 nog niet besteed. Omdat de activiteiten hiervoor nog niet zijn afgerond, lopen deze in 2016 nog door.

Referentie 3
Er is een nadeel op de uitvoering van de Wmo taken waarvoor de gemeente al verantwoordelijk was. Dit nadeel wordt met name bepaald door de huishoudelijke hulp. Gezien de totale lasten € 5,3 miljoen en de door het rijk opgelegde bezuiniging voor de huishoudelijke hulp gaat het hier om een relatief kleine afwijking. Voor de huishoudelijke hulp is de gemeente al langere tijd verantwoordelijk. In 2015 zijn de gemeenten aanzienlijk gekort op de uitvoering en zijn we gestart met het maken van nieuwe afspraken met onze inwoners over de inzet van huishoudelijke hulp. Dit doen wij op basis van persoonlijke gesprekken (keukentafelgesprekken), die de basis vormen voor nieuwe afspraken. We hebben deze herindicaties zorgvuldig uitgevoerd en deze hebben geleid tot minder inzet van de huishoudelijke hulp. Er is maar een beperkt aantal inwoners, dat bezwaar heeft aangetekend tegen deze nieuwe afspraken, met name ook door het inzetten van mediation. In de kwartaalrapportages Sociaal Domein 2015 is de raad geïnformeerd over deze herindicaties. Met de herindicaties is het mogelijk gebleken op een zorgvuldige manier nieuwe afspraken te maken over de inzet van huishoudelijke hulp en hierop te besparen.
Een deel (totaal lasten € 0,3 mln) van de uitgaven Huishoudelijke hulp worden verstrekt via een PGB, zie voor de onzekerheid hierover referentie 5.

Referentie 4
Het voordeel wordt met name bepaald door de gedecentraliseerde taak WMO begeleiding/dagbesteding die de gemeente voor het eerst in 2015 heeft uitgevoerd (totaal lasten € 4,6 miljoen). Voor heel veel inwoners geldt dat zij dezelfde zorg hebben ontvangen als in voorgaande jaren, vanwege het overgangsrecht. Wij hebben deze zorg voor minder geld kunnen leveren. Deels komt dit door de prijsafspraken in onze regionale inkoop. Een andere verklaring is dat wij met ons regionale inkoopsysteem alleen de werkelijk gerealiseerde zorguren vergoeden. Het zorgkantoor werkte bijvoorbeeld in het verleden met zorgklasses in de AWBZ zorg. Ons inkoopsysteem is dus efficiënter. In de pers is al veel aandacht besteed aan de jaarcijfers van de gemeenten voor de gedecentraliseerde taken. Hierin wordt het beeld geschetst alsof de gemeente fors in deze zorg hebben gesneden. Dit beeld onderschrijven wij niet voor onze gemeente. Het Sociaal Plein heeft goed zicht in de zorgbehoeften van de inwoners.

Referentie 5
Inwoners die zelf hun zorg hebben ingekocht, doen dit met een persoonsgebonden budget (PGB) (totaal lasten € 1,1 miljoen). Vanaf 1 januari 2015 lopen de betalingen aan de zorgaanbieders vanuit dit PGB via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB heeft deze rol o.a. gekregen om beter de uitgaven vanuit de PGB’s te kunnen toetsen en fraude te voorkomen. De SVB heeft in 2015 grote opstartproblemen gehad bij het invullen van deze nieuwe rol. Vanwege grote onduidelijkheid vanuit SVB zijn vanuit voorzichtigheid geen lasten afgeraamd in afwachting van de definitieve afrekening, maar de aan de SVB betaalde bedragen opgenomen.

Referentie 6
De ontvangen eigen bijdragen vallen voor 2015 lager uit dan begroot (totaal lasten € 1,5 mln). Een inschatting van de eigen bijdrage was gebaseerd op de toegekende zorg (in 2015 grotendeels zorg vanuit het overgangsrecht). Een verklaring voor het nadeel is dat er  minder zorg is geconsumeerd dan was toegekend en dat dit ook tot minder inkomsten uit eigen bijdragen heeft geleid (zie ook referentie 5).
Conform de geldende regelgeving vindt het vaststellen van de eigen bijdragen plaats door het CAK. Hiermee heeft de wetgever bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. In de jaarrekening zijn de werkelijk ontvangen bedragen verantwoord.

Referentie 7
Voor de uitvoering van beschermd wonen ontvangt Hilversum als regio gemeente de rijksbijdrage. Ter uitvoering worden deze middelen doorgegeven aan de Regio Gooi en Vechtstreek. Naast de ontvangen rijksbijdrage en de betaling aan de regio is in de begroting eveneens het Hilversumse deel begroot (lasten en baten). In de cijfers van de jaarrekening gebeurt dit niet omdat het dan feitelijk dubbel zou worden  verantwoord. Als gevolg van het niet opnemen van de dubbeling in de realisatie 2015 ontstaan er verschillen tussen begroting en jaarrekening.
Een deel van de uitgaven beschermd wonen worden verstrekt via een PGB (totaal lasten € 0,9 mln), zie voor de onzekerheid hierover referentie 5. Ook ontvangt Hilversum als centrum gemeente de eigen bijdrage beschermd wonen voor de hele regio (totaal baten 0,9 mln), zie voor de onzekerheid hierover referentie 6.

Beleidsdoel 04.04 Een gezonde leefomgeving

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Bijdrage aan de Regio voor gezondheidszorg

100

100

Overige verschillen

-14

6

-8

Totaal verschil

86

6

92

Referentie 1
Zie de toelichting op beleidsdoel 3.1.

Programma 05 Beheer openbare ruimte

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

05.01

Schone, hele en veilige infrastructuur

37

-139

-102

05.02

Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

60

-202

-142

05.03

Instandhouding vijvers en waterwegen

16

15

31

Totaal

113

-327

-214

Beleidsdoel 05.01 Schone, hele en veilige infrastructuur

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Gladheidsbestrijding

100

100

2

Naijlende kapitaallasten

-303

-303

3

Onderhoud wegen 

310

-166

144

Overige verschillen

-70

27

-43

Totaal verschil

37

-139

-102

Referentie 1
De hogere kosten zijn veroorzaakt door meer vorstperiodes in de eerste maanden van 2015. Hierdoor moest meer worden uitgerukt en was extra strooimiddel nodig.

Referentie 2
De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.

Referentie 3
Een aantal wegen was van een dermate slechte kwaliteit dat er na schade besloten is de slijtlagen te vervangen.  Uitstel van de werkzaamheden zou onvermijdelijk leiden tot een sterke toename van de onderhoudskosten in 2016 en 2017. De wegen bij de sportcomplexen Loosdrecht en Crailoo, alsmede de Brinkweg en de Bussumergrintweg zijn voorzien van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag.  Extra inkomsten zijn ontvangen  als gevolg van meer werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven. Voor werkzaamheden van nutsbedrijven wordt een degeneratievergoeding ontvangen.  Deze vergoeding wordt  besteed binnen het onderhoud.

Beleidsdoel 05.02 Instandhouding Hilversumse groene kwaliteiten

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Calamiteit

159

159

2

Rooivergunningen

-253

-253

Overige verschillen

-99

51

-48

Totaal verschil

60

-202

-142

Referentie 1
De zomerstorm heeft veel schade aan en door  bomen veroorzaakt.

Referentie 1
De extra inkomsten wordt veroorzaakt door enkele grote kapaanvragen in verband met diverse grote bouwprojecten.

Beleidsdoel 05.03 Instandhouding vijvers en waterwegen
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 06 Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

06.01

Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

46

-141

-95

06.02

Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

-888

463

-425

06.03

Schoon oppervlakte- en grondwater

27

-70

-43

06.04

Natuurbehoud en -beheer

-23

0

-23

06.05

Voldoende capaciteit lijkbezorging

-40

-40

-80

Totaal

-878

212

-666

Beleidsdoel 06.01 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Transitorische post  duurzaamheid

275

-275

                0

2

Tranistorische post  sanering railverkeer

-176

176

                0

Overige verschillen

-53

-42

-95

Totaal verschil

46

-141

-95

Referentie 1
De duurzaamheidsprojecten worden verrekend met de daarvoor ingestelde transitorische post

Referentie 2
Het project sanering railverkeerslawaai wordt verrekend met de daarvoor ingestelde transitorische post.

Beleidsdoel 06.02 Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Vuilafvoer

-888

-888

2

Afvalstoffenheffing

463

463

Totaal verschil

-888

463

-425

Referentie 1
De afrekening over 2014 bedraagt € 429.000  en is in november 2015 ontvangen. Deze afrekening is € 105.000 lager dan wat in de begroting was opgenomen. Daarnaast zijn de geraamde uitgaven voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers ad € 1.000.000 niet gerealiseerd in 2015.

Referentie 2
Er lijkt een "nadeel" van € 463.000 op de opbrengst Afvalstoffenheffing.
Tijdens de begrotingsbehandelingen voor het jaar 2015 heeft de raad besloten tot een éénmalige korting van € 607.000 van de afvalstoffenheffing aan alle huishoudens. Deze korting is niet in de tarieven verwerkt en is als aparte regel op de woonlastennota opgenomen. Deze korting is verrekend met de reserve afvalstoffenheffing, hierdoor wordt  het “nadeel” dus een voordeel van € 144.000 (€ 607.000 – 463.000).

Beleidsdoel 06.03 Schoon oppervlakte- en grondwater

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Mutatie egalisatievoorziening

319

319

2

Naijlende kapitaallasten

-131

-131

3

Onderhoud en beheer

-161

-161

Overige verschillen

-70

-70

Totaal verschil

27

-70

-43

Referentie 1
Het doel van deze voorziening is  het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor het egaliseren van de tarieven rioolrecht in de komende jaren. De lasten en baten van de rioleringen vormen in de tijd gezien een gesloten box.
 Daadwerkelijk is de exploitatie op de riolen ook flink onderschreden met 295.000, terwijl er meer oninbare debiteuren (44.000) zijn afgeboekt. Dit heeft geleid tot een extra storting in de voorziening, waar een onttrekking was begroot.

Referentie 2
De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.

Referentie 3
Op het onderhoud en beheer  riolen en riool gemalen is  minder uitgegeven dan begroot. Dit is een optelsom van de volgende posten:

  • Voor het schoonmaken van de hemelwater riolen dient het riool tussen de vijvers droog te worden gelegd. Deze werkzaamheden waren ingepland voor november/december 2015. Doordat er geen droge periodes waren in november/december is dit werk uitgesteld tot in 2016.  
  • Het ledigen van kolken is opgenomen in een bestek. Er is een planning voor 7 jaar. De wijken (kolken) die in 2015 gereinigd werden, waren minder arbeidsintensief dan wijken die in 2016 gereinigd dienen te worden (Bosdrift, Taludweg, Kolhornseweg), waardoor er minder kosten zijn gemaakt in 2015.
  • Op het onderhoud van de gemalen is minder uitgegeven, omdat er nauwelijks extreme regenval is geweest in 2015.  

Beleidsdoel 06.04 Natuurbehoud en - beheer
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 06.05 Voldoende capaciteit lijkbezorging

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

vrijval onderhoudsvoorziening

-200

-200

2

baten begraafplaatsen

196

196

Overige verschillen

-40

-36

-76

Totaal verschil

-40

-40

-80

Referentie 1
In de Meerjaren Onderhoudsvoorzieng  zijn o.a. bedragen opgenomen voor het onderhoud van gebouwen van de begraafplaatsen Volgens de algemene uitgangspunten van deze  Meerjaren Onderhouds Voorziening MOP (en van andere voorzieningen) moeten voorzieningen te allen tijde op het juiste niveau zijn en kan een overwaarde vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.  Als gevolg hiervan valt dit bedrag vrij ten gunste van onderhoud gebouwen begraafplaatsen.

Referentie 2
Omdat het de landelijke tendens is dat er minder begrafenissen plaats vinden dan in de afgelopen jaren, is een 100% kostendekkendheid niet reëel. Niet alleen het aantal begrafenissen loopt terug, maar familieleden van de overledenen doen ook vaker afstand van het graf.
De kostendekkendheid van de exploitatie begraafplaatsen staat al jaren onder druk, waarbij de exploitatie de afgelopen jaren niet kostendekkend was. Het doel is om op langere termijn een kostendekkende exploitatie te garanderen. Dat is mede de onderlegger van het raadsbesluit om een kleinschalig crematorium te (laten) realiseren. In de eerste helft van 2014 is dit uitgewerkt in een inrichtings- en uitvoeringsplan, waarbij ook de exploitatie van de begraafplaatsen aan de orde is geweest.
Het op langere termijn kostendekkend maken van de begraafplaatsen, is in bovengenoemd onderzoek meegenomen. Op dit moment wordt, in antwoord op de wens van de Raad om het crematorium en de begraafplaatsen op afstand te zetten, een exploitatie- en organisatieplan opgesteld. Dit plan wordt in het 2e kwartaal 2016 ter besluitvorming aan College en Raad aangeboden.
In 2014 liep het tekort in de exploitatie al op naar - € 215.000 en dit jaar bedraagt het exploitatietekort - € 196.000.
In de begroting 2016 is met deze verlaging van de baten rekening gehouden.

Programma 07 Wonen / ISV

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

07.01

Huisvesting van de doelgroepen

-28

-14

-42

07.02

Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

0

0

0

07.03

Realisering programma stedelijke vernieuwing

1.063

-1.046

17

07.99

Algemeen programma 7

553

-7.206

-6.653

Totaal

1.587

-8.265

-6.678

Beleidsdoel 07.01 Huisvesting van doelgroepen
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 07.02 Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 07.03 Realisering programma stedelijk vernieuwing
De uitgaven en inkomsten van ISV-projecten worden verrekend met een transitorische post.
Binnen het programma verloopt dit nagenoeg budget neutraal. Monitoring van de project uitgaven vindt binnen de projectportfolio plaats. De uitgaven in 2015 waren hoger dan geraamd doordat de bodemsaneringskosten op de locatie Anna's Hoeve na-ijlden.

Beleidsdoel 07.99 Algemeen programma 7

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Verkopen panden/gronden

96

-1.625

-1.529

2

Beheer panden

48

-205

-157

3

Voorziening planexploitaties (actualisatie 2016)

3

-1.582

-1.579

4

Voorziening infra werken Binnenstad

-353

-353

5

Winstgevende grondexploitaties

627

627

6

Verlieslatende grondexploitaties/Voorziening

1.035

-937

98

7

Vrijval transitorische post Arenapark

-3.702

-3.702

8

Lasten en baten op grondexploitaties

-679

679

                0

Overige verschillen

50

-107

-58

Totaal verschil

553

-7.206

-6.653

Referentie 1
In 2015 is er vastgoed verkocht terwijl dit niet was begroot.  Om deze verkopen te realiseren worden er echter ook extra kosten gemaakt.

Referentie 2
De Leeuwenhoekgarage is in zeer slechte staat. Er zijn diverse reparaties uitgevoerd om het pand veilig te houden, hetgeen tot meer kosten heeft geleid (o.a. reparatie aan het parkeerdek). De hogere baten zijn veroorzaakt doordat voor de voormalige uitspanning Anna’s Hoeve een uitkering  van de brandverzekering is ontvangen van € 94.000,Daarnaast is er vergoeding ontvangen voor schade, aangebracht door een aannemer aan de Leeuwenhoekgarage a € 22.000. Tot 1 juli 2014 werden  de gemeentelijke woningen geëxploiteerd door De Alliantie. Hierna zijn de panden in beheer gekomen van de gemeente. Bij de opstelling van de begroting 2015 is, naar nu blijkt, een te lage inschatting gemaakt van de te realiseren inkomsten.. Voor 2016 zullen maatregelen worden genomen om het vastgoedbeheer verder te ontwikkelen.

Referentie 3
Op grond van de actualisatie grondexploitaties 2016 die door de raad is vastgesteld op 11 mei 2016 is het noodzakelijk een bedrag van € 3.000 te storten in de voorziening. Dit komt omdat het verlies van één grondexploitatie groter wordt in vergelijking met de actualisatie 2015. Ook kan er een bedrag van € 875.000 vrijvallen uit de voorziening planexploitaties omdat het verlies van twee grondexploitaties lager wordt in vergelijking met de actualisatie 2015.

Referentie 4
Bij Raadsbesluit van 1 juli 2015 is er een bedrag van € 353.000,- vrijgevallen uit de Voorziening Infrawerken Binnenstad en besloten deze bij de  jaarrekening 2015 toe te voegen  aan de reserve herinrichting Marktterrein.

Referentie 5
De winst uit grondexploitaties is € 627.000,- lager uitgekomen dan begroot. Dit komt voornamelijk door het niet kunnen afsluiten van de grondexploitaties Kapperschool en Lage Naarderweg/Crailoseweg.

Referentie 6
De verliezen op grondexploitatie worden in eerste instantie ten laste gebracht van de voorziening planexploitaties. De grondexploitaties ten Boomstraat en de Vijf Veren zijn minder verlieslatend afgesloten waardoor er een bedrag kon vrijvallen uit de voorziening. Grondexploitatie Paardenplein is nadeliger afgesloten dan begroot, e.e.a. conform raadsbesluit van 27 januari 2016.

Referentie 7
Bij nadere analyse blijkt dat de Transitorische post Arenapark, ingesteld bij de afsluiting van de grondexploitatie Arenapark, kan vervallen omdat de onderliggende verplichtingen zijn vervallen. Dit levert een voordeel op van € 3,7 miljoen.

Referentie 8
Door vertraging in uitvoering van de grondexploitaties zijn er verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting 2015. Dit verschil wordt verrekend met de balanspost "onderhanden werken grondexploitaties".

Programma 08 Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

08.01

Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

57

0

57

08.02

Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat

-398

0

-398

08.03

Goed functionerende detailhandel en horeca

0

120

121

08.04

Een aantrekkelijk toeristisch product

-6

0

-6

08.05

Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders

18

-23

-5

Totaal

-328

98

-231

Beleidsdoel 08.01 Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 08.02 Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Programma Kerkelanden

-383

-383

Overige verschillen

-15

-15

Totaal verschil

-398

                0

-398

Referentie 1
Binnen het Programma Kerkelanden is de aanleg van nieuwe infrastructuur nog niet gestart. Belangrijkste reden daarvoor is het tracé dat deels over het terrein van een particuliere partij (Franciscusweg 10) zal lopen. Hoewel in principe overeenstemming is over het benutten van een strookje grond, moet uitwerking van de weg en de aansluiting op deze locatie nog verder vorm krijgen. Binnen het Programma Kerkelanden, vastgesteld voor de periode 2013-2016, zijn voorbereidingen getroffen voor camerabewaking en duurzame energieopwekking. In 2015 zijn daarvoor geen uitgaven gedaan. De aanpak van leegstand op de bedrijventerreinen heeft geresulteerd in minder leegstaande panden en is door een andere werkwijze en zonder externe ondersteuning of financiering succesvol gebleken. Er hoefde geen gebruik van het budget Kerkelanden gemaakt te worden.

Beleidsdoel 08.03 Goed functionerende detailhandel en horeca

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Detailhandel / Horeca

127

                0

127

Overige verschillen

-127

120

-6

Totaal verschil

            0

120

121

Referentie 1
De eerste BIZ Gijsbrecht verviel per 1 juli 2015. De lasten en baten zijn navenant lager. Het verschil betreft daarnaast een eenmalige bijdrage van € 10.000 aan De Gijsbrecht voor gebiedsmanagement.

Beleidsdoel 08.04 Een aantrekkelijk toeristisch product
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 08.05 Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 09 Cultuur en Monumentenzorg

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

09.01

Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod

-97

-20

-117

09.02

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

-138

-3

-141

Totaal

-235

-23

-258

Op dit programma zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 10 Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

10.01

Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit

17

-3

15

10.02

Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding

-54

11

-43

10.03

Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten

19

0

19

Totaal

-17

9

-9

Op dit programma zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 11 Bestuurlijke Aangelegenheden

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

11.01

Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

-8

0

-8

11.02

Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

-81

-46

-127

11.03

Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

-104

0

-104

11.99

Algemeen programma 11

563

-3

560

Totaal

369

-49

321

Beleidsdoel 11.01 Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 11.02 Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 11.03 Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Samenlevingsgericht werken

-100

-100

Overige verschillen

-4

-4

Totaal verschil

-104

                0

-104

Referentie 1
Op 18 november 2015 heeft de raad een stimuleringsbudget buurten beschikbaar gesteld van € 100.000. De raad heeft dit budget vooralsnog éénmalig verleend onder de voorwaarde dat het ook in 2016 beschikbaar zou zijn. In 2015 zijn er ten laste van dit budget geen uitgaven geweest. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag over te hevelen naar 2016.

Beleidsdoel 11.99 Algemeen programma 11

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Huidig en voormalig bestuur

496

496

2

Verandermanagement

100

100

Overige verschillen

-33

-3

-36

Totaal verschil

563

-3

560

Referentie 1
Ieder jaar wordt de pensioenvoorziening van de huidige- en voormalige wethouders op basis van gegevens van Loyalis en Raet herijkt per einde van het dienstjaar. Voor de bepaling van de hoogte van de voorziening zijn twee standen van belang. De stand van onze eigen opgebouwde gemeentelijke voorziening. Vervolgens het opgebouwde (gespaarde) tegoed bij Loyalis. Beide moeten de totale pensioenverplichting afdekken. Pas wanneer wij deze externe berekeningen hebben ontvangen, is de hoogte van de voorziening bekend en moeten wij de voorzieningen op het juiste niveau brengen. Voor 2015 heeft dit geleid in een noodzakelijk aanvullende storting van € 746.000. In de begroting is op voorhand hiervoor een post van € 245.000 gereserveerd. Het nadeel van € 500.000 is ontstaan doordat zowel Loyalis als Raet de rekenrente hebben verlaagd van 3 % naar 1,5 %.  Het resultaat is sterk afhankelijk van het rendement dat met de ingelegde gelden kan worden gerealiseerd. De verlaging van de rekenrente betekent in de praktijk dat er een hogere bijstorting moet plaatsvinden om het uiteindelijke doelvermogen van de betrokkene oud wethouder te kunnen realiseren. Daarbij komt dat een aantal (oud) wethouders dicht tegen hun pensioenleeftijd aanzit. Dit heeft naast het bijstellen van de rekenrente extra nadelige gevolgen, omdat de periode om het doel- vermogen te bereiken relatief kort is.

Referentie 2
De post ontwikkelbudget/verandermanagement levert een nadeel op van € 100.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er extern personeel is ingehuurd voor de herinrichting toezicht op gesubsidieerde instellingen, procesondersteuning, de sternota, versterking strategisch HRM advies en ontwikkeling programmabegroting. Dit nadeel is eveneens onderdeel van de totale salaris-/inhuurlasten. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Programma 12 Sport en recreatie

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

12.01

Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat

-82

0

-82

12.02

Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen

-13

-49

-62

12.03

Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

151

-145

6

Totaal

56

-194

-137

Beleidsdoel 12.01 Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 12.02 Aantrekkelijk, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Beleidsdoel 12.03 Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

Ref

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Cruijffcourt

120

-96

24

Overige verschillen

31

-49

-18

Totaal verschil

151

-145

6

Referentie 1
De extra lasten zijn veroorzaakt door de aanleg van het Davy Klaassen Cruyff Court op Anna's Hoeve  en worden gedekt  door de bijdrage van de Cruyff Foundation en huuropbrengsten Arena Park

Programma 13 Vergunningverlening en Handhaving

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

13.01

Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces

69

529

598

13.02

Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte

-93

24

-68

Totaal

-24

554

530

Beleidsdoel 13.01 Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces

Ref.

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Leges omgevingsvergunningen

504

504

Overige verschillen

69

25

93

Totaal

69

529

598

Referentie 1
Het bovengenoemde nadeel van € 504.000 zijn lagere legesopbrengsten voor de vergunningverlening voor bouwen. Op deze inkomstenbron is moeilijk te sturen. Een groot deel van de begrote legesopbrengsten moeten uit grootschalige bouwprojecten komen. Vanzelfsprekend wordt er wel gemonitord, geanalyseerd en gerapporteerd.

Beleidsdoel 13.02 Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte
Op dit beleidsdoel zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 14 Bereikbaarheid

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

14.01

Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

3

-411

-408

14.02

Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

-230

-387

-617

Totaal

-226

-798

-1.025

Beleidsdoel 14.01 Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

Ref.

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

kapitaallasten

-255

-255

2

verrekening  tranitorische post.

355

-355

                0

Overige verschillen

-97

-56

-153

Totaal verschil

3

-411

-408

Referentie 1
De afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) zijn gebaseerd op de investeringen tot 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan begroot.

Referentie 2
Dit betreft de kosten van diverse projecten (HOV IBP ) die verrekend worden met de daarvoor ingestelde transitorische post.

Beleidsdoel 14.02 Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

Ref.

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

parkeermeterplaatsen

-125

-125

2

parkeergeld

-330

-330

Overige verschillen

-105

-57

-162

Totaal verschil

-230

-387

-617

Referentie 1
Het herstel van de parkeermeters viel grotendeels onder de garantie en zijn storingen door eigen inzet verholpen. Tevens is er door een nieuw contract met P1 een besparing bereikt op het ledigen van de parkeerautomaten.

Referentie 2
De extra inkomsten zijn veroorzaakt door het invoeren van meer gebieden met betaald parkeren:  uitbreiding Arenapark, Electobuurt en de komst van de nieuwe bioscoop waardoor er behoorlijk meer is geparkeerd op Langgewenst.  Ook zijn het aantal koopzondagen uitgebreid 12 naar 18 zondagen in het jaar. Tenslotte lijkt de economie de weg omhoog weer te zijn ingeslagen. Dit heeft ook zijn effect op het aantal parkeerders.

Programma 15 Ruimtelijke Ordening

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

15.01

Actuele ruimtelijke plannen

-156

-32

-187

Totaal

-156

-32

-187

Op dit programma zijn geen verschillen in baten en lasten groter dan € 100.000.

Programma 16 Dienstverlening

Doel

Omschrijving beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo

16.01

Optimaliseren van de dienstverlening

192

-129

63

Totaal

192

-129

63

Beleidsdoel 16.01 Optimaliseren van de dienstverlening

Ref.

Verklaring verschillen:

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

1

Leges burgerzaken 

188

-129

59

Overige verschillen 

4

                0

4

Totaal verschil

192

-129

63

Referentie 1
Voor 2015 zijn hogere inkomsten gerealiseerd voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen van € 166.000. De opbrengst leges GBA is, als gevolg van de digitalisering Landelijke GBA, € 37.000 lager dan geraamd. Door de digitalisering worden er minder documenten aangevraagd. Rekening houdende met de hogere afdrachten van de leges aan het rijk van € 188.000 is er een nadelig saldo van € 59.000.