7.2.1.a Het financiële resultaat in hoofdlijnen

Het financiële resultaat van de gemeente Hilversum over 2015 is € 9.040.000 positief. Ten opzichte van de begroting bedraagt het resultaat € 10.135.000 positief.

Tabel 1 geeft een beeld van het verloop van het resultaat gedurende het jaar. De tabel maakt zichtbaar dat het saldo van de oorspronkelijke begroting 2015 zich in de loop van het jaar heeft ontwikkeld van een beginstand van € 1,1 mln positief tot een voordelig eindresultaat van € 9 miljoen (via tussenstanden van € 1,1 negatief en € 3,8 mln negatief).

waarvan

Totalen

gewone

grond-

exploitatie

zaken

2.

Raadsbesluiten 2015 met per saldo budgettaire gevolgen

2.241

1.133

1.108

3.

Raadsbesluiten 2015 per saldo budgettar neutraal

0

0

0

5.

Raadsbesluiten in 2016 (zonder begrotingswijziging)

2.750

3.702

-952

7.

Wijzigingen in deze jaarstukken

-12.885

-8.101

-4.784

8.

Rekeningresultaat

-9.040

-1.217

-7.823

Tabel 1

De regels 2, 3, 5, en 7 van deze tabel worden hieronder kort toegelicht.
De onder kopje 2 en 3 genoemde raadsvoorstellen kunt u inzien op http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=hilversum

Ad 2. Overzicht van raadsbesluiten met financiële gevolgen

waarvan

Totalen

gewone

grond-

exploitatie

zaken

2.a

Algemene uitkering vlg. septembercirculaire 2014 (raad 10 december 2014)

691

691

2.b

Begrotingswijziging 2015 Regio Gooi en Vechtstreek (raad 1 april 2015)

-90

-90

2.c

Decembercirculaire 2014 gemeentefonds (4 maart 2015)

-192

-192

2.d

Actualisatie Grondexploitaties 2015 (13 mei 2015)

1.036

-72

1.108

2.e

Versterking toezicht en handhaving Drank- en Horecawet (13 mei 2015)

65

65

2.f

Meicirculaire 2015 over het gemeentefonds (16 september 2015)

910

910

2.g

Begrotingswijz. individuele voorzieningen Sociaal Domein (16 december 2015)

300

300

2.h

Septembercirculaire over het gemeentefonds (16 december 2015)

-479

-479

Totalen regels 2 

2.241

1.133

1.108

Tabel 2

Ad. 3 Overzicht van raadsbesluiten die per saldo budgettair neutraal zijn
In tabel 3 zijn de raadsbesluiten opgenomen die per saldo geen effect hebben op het eindresultaat, maar op programmaniveau tot financiële verschillen leiden. De hogere uitgaven op de regels 3.a tot en met 3.g worden zichtbaar op de programma’s 2 tot en met 16. Ze worden gedekt door onttrekkingen uit reserves en uit het jaarrekeningresultaat 2015. Deze komen op programma 1 tot uitdrukking.

Totalen

lasten

baten

3.a

Bijstellen van de ramingen van het sociaal domein 2014 (10 december 2014)

0

-2.553

2.553

3.b

Herziening subsidie RIBW Gooi en Vechtstreek (7 januari 2015)

0

207

-207

3.c

Gezamenlijke Vrouwenopvang Flevoland en Gooi en Vechtstreek (1 april 2015)

0

362

-362

3.d

Jaarstukken 2014 raadsvoorstel (24 juni 2015)

0

907

-907

3.e

Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein (1 juli 2015)

0

5.693

-5.693

3.f

Bestemmingsreserve decentralisaties Sociaal Domein (1 juli 2015)

0

1.202

-1.202

3.g

Integrale afvalinzameling Kerkelanden (16 september 2015)

0

93

-93

Totalen regels 3 

0

5.911

-5.911

Tabel 3

Ad 5. Overzicht van raadsbesluiten 2016 die op het rekeningjaar 2015 betrekking hebben
Het rekeningresultaat 2015 wordt verder nog beïnvloed door twee in 2016 genomen raadsbesluiten (zie tabel 4). Deze hebben (deels) op het jaar 2015 betrekking en zijn daarom overeenkomstig de genomen besluiten in deze jaarstukken verwerkt.

waarvan

Totalen

gewone

grond-

exploitatie

zaken

5.a

 - Ziggo/UPC (raad 30 maart)

3.702

3.702

5.b

 - Winstgevende grondexploitaties (raad 11 mei)

627

627

5.c

 - Actualisatie grondexploitaties (raad 11 mei)

-1.579

-1.579

Totalen regels 5 (raadsbesluiten 2015) 

2.750

3.702

-952

Tabel 4

regel 5.a
In de vergadering van 27 januari 2015 heeft de raad ingestemd met een overeenkomst tussen Ziggo en de gemeente. De overeenkomst komt er op neer dat Hilversum aan ZIGGO een schadevergoeding van € 4 mln betaalt. De resterende € 150.000 heeft betrekking op BTW. Voor de afkoop van de exploitatieovereenkomst uit 1996, betaalt ZIGGO een bedrag van € 950.000 aan de gemeente Hilversum, waarvan Hilversum € 0,5 mln in een bestemmingsreserve regionaal mediacentrum (RMC) stort.

regel 5.b
De winst uit grondexploitaties is € 627.000,- lager uitgekomen dan begroot. Dit komt voornamelijk door het niet kunnen afsluiten van de grondexploitaties Kapperschool en Lage Naarderweg/Crailoseweg.

regel 5.c
Op grond van de actualisatie grondexploitaties 2016 die door de raad is vastgesteld op 11 mei 2016 is het noodzakelijk een bedrag van € 3.000 te storten in de voorziening.
Dit komt omdat het verlies van één grondexploitatie groter wordt in vergelijking met de actualisatie 2015.
Ook kan er een bedrag van € 1.582.000 vrijvallen uit de voorziening planexploitaties omdat het verlies van twee grondexploitaties lager wordt in vergelijking met de actualisatie 2015.

Ad 7. Overzicht van en toelichting op de in de jaarstukken verwerkte wijzigingen

Wijzigingen jaarstukken

waarvan

Totalen

gewone

grond-

exploitatie

zaken

7.a

 - Afschrijvings- en rentelasten (diverse programma's)

-1.126

-1.126

7.b

 - Baten algemene uitkering (programma 1)

-456

-456

7.c

 - Vrijval stelpost nieuw beleid (programma 1)

-1.290

-1.290

7.d

 - Kostenplaatsen

1.194

1.194

7.e

 - opbrengsten OZB  (programma 1)

-414

-414

7.f

 - Regionale middelen werkbedrijf en Jeugdwerkloosheid (programma 2)

-600

-600

7.g

 - Nieuwe zorgtaken (programma 3 en 4)

-3.734

-3.734

7.h

 - Vrijval onderhoudsvoorziening (programma 4 en 6)

-1.500

-1.500

7.i

 - Winsten verkopen niet strategisch bezit (programma 7) 

-729

-729

7.j

 - Vrijval voorziening Infrawerken binnenstad (programma 7)

-353

-353

7.k

- Vrijval transitorische post Arenapark

-3.702

-3.702

7.l

 - Pensioenen en wachtgelden (ex) wethouders  (programma 11)

496

496

7.m

 - Omgevingsvergunningen (programma 13)

504

504

7.n

 - Parkeerheffingen en-vergunningen(programma 14)

-330

-330

7.o

 - Saldo overige mee- en tegenvallers

-845

-845

Totalen regels 7 (wijzigingen jaarstukken)

-12.885

-8.101

-4.784

Regel 7.a
De afschrijvings- en rentelasten (de zogenaamde kapitaallasten) die in de begroting 2015 staan, zijn
gebaseerd op de investeringen tot en met 31 december 2014. Door vertraging in de uitvoering van de
investeringen is het werkelijke niveau van de investeringen lager. Dit komt in de rekening 2015 tot
uitdrukking in lagere kapitaallasten (‘naijlende kapitaallasten’).
De vertraging is het grootst op programma 3 Onderwijs en Jeugdzaken (€ 411.000 voordelig),
programma 5 Openbare ruimte (€ 376.000 voordelig) en programma 1 onderdeel automatisering
(€ 350.000 voordelig). Vertraging in de projecten kunnen het gevolg zijn van complexe procedures en
inspraak (b.v. nieuwbouw Hilda C) en de afstemming met andere investeringen (b.v. onderhoud wegen
samen met vervanging riolering, de uitvoering van verkeersmaatregelen en het aanleggen van
groenvoorzieningen). In de jaarrekening 2014 is in het overzicht van investeringen (vanaf blz. 357)
een toelichting over het verloop per investering terug te vinden.
In totaal beloopt het voordeel als gevolg van de naijling € 1,6 miljoen. Hier staat de stelpost “naijlende
kapitaallasten” in de begroting 2015 ad. € 784.000 tegenover. Per saldo is een voordeel van bijna € 0,9
miljoen ontstaan.
Verder sluit de kostenplaats kapitaallasten met een voordeel van € 0,27 mln, dit komt mede door lagere prijs/rente percentage voor de nieuwe leningen en minder leningen dan begroot.

Regel 7.b
De gevolgen van de decembercirculaire 2015 over het gemeentefonds zijn in de jaarrekening verwerkt. De begroting kon in verband met het tijdstip van verschijnen van de circulaire niet meer worden aangepast. De raad is over de financiële gevolgen van de decembercirculaire geïnformeerd via een raads-informatiebrief (2016, nr 4).

Regel 7.c
Van de stelpost nieuw beleid (begroting 2015: € 1.950.000) is € 1.290.000 over. Hiervan heeft € 1.540.000 voordeel betrekking op programma 1 en € 250.000 nadeel op andere programma's.  De stelpost nieuw beleid was bestemd voor de sterprogramma's Centrum, Mediastad, Buurten, Wonen en Nieuwe Zorgtaken. In de begroting 2016 e.v. zijn de budgetten voor de uitvoering van de sterprogramma's in het begrotingsprogramma opgenomen waar de betreffende ster-activiteiten zijn verantwoord.

Regel 7.d
Het nadeel op de kostenplaats bestaat voor € 1,0 mln uit hogere personele lasten en inhuur en voor 0,2 mln uit  hogere huisvestingslasten en overige kleine verschillen. Een nadere toelichting over deze post is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Regel 7.e
De totale opbrengst OZB 2015 laat een toename zien ten opzichte van de begroting met een bedrag van circa € 414.000. Hierin zijn de oninbare vorderingen ad € 234.000 al verwerkt. Het voordeel is toe te schrijven aan  een gunstige waardeontwikkeling.

Regel 7.f
We hebben als centrumgemeente in 2015 via het gemeentefonds € 500.000 ontvangen voor het inrichten van een regionaal werkbedrijf en € 100.000 voor het door de regio ingediende plan om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktvoorziening actief naar werk te bemiddelen.  In 2015 zijn hierop nog geen uitgaven gedaan.  

Regel 7.g
Met de overname van de nieuwe taken van het rijk heeft de gemeente de opgave om inwoners continuïteit van de zorg te bieden. In 2015 gold voor inwoners met een doorlopende indicatie het overgangsrecht. Deze continuïteit van zorg én de zorg voor inwoners die in 2015 zijn ingestroomd, is in 2015 effectief én efficiënt uit gevoerd binnen de budgetten die we hiertoe van het rijk hebben ontvangen. Over 2015 houden we € 3,7 miljoen over op de uitvoering van Jeugd/Wmo ten opzichte van de begroting.
 Dit resultaat is behaald zonder te snijden in de zorg. Voor heel veel inwoners geldt dat zij dezelfde zorg hebben ontvangen als in voorgaande jaren, vanwege het overgangsrecht. Wij hebben deze zorg voor minder geld kunnen leveren. Deels komt dit door de prijsafspraken in onze regionale inkoop. Een andere verklaring is dat wij met ons regionale inkoopsysteem alleen de werkelijk gerealiseerde zorguren vergoeden. Het zorgkantoor werkte bijvoorbeeld in het verleden met zorgklasses in de AWBZ zorg. Ons inkoopsysteem is dus efficiënter.

Regel 7.h
In de voorzieningen van de vorige MOP’s van 2012 voor het maatschappelijk vastgoed en de begraafplaatsen zijn reserves opgebouwd. Deze reserves zijn ontstaan door het afstoten van panden, het vooruitschuiven van maatregelen bij de actualisatie van het MOP en door gunstig aanbesteden van de werkzaamheden. De overwaarden van € 1.300.000 voor de voorziening Maatschappelijk vastgoed en € 200.000 voor de voorziening begraafplaatsen kunnen, volgens de algemene uitgangspunten van dit MOP, vrijvallen naar de algemene middelen. Hiertoe heeft de Raad van (14 oktober 2015) bij vaststelling van het MOP 2015 besloten.

Regel 7.i
In 2015 is er voor € 825.000 meer aan gronden en panden verkocht dan begroot. De overige advies- en
uitvoeringskosten zijn de kosten voor makelaars, notarissen en advocaten. Per saldo resteert een
voordeel van € 729.000.

Regel 7.j
Bij Raadsbesluit van 1 juli 2015 is er een bedrag van € 353.000,- vrijgevallen uit de Voorziening Infrawerken Binnenstad en besloten deze bij de  jaarrekening 2015 toe te voegen  aan de reserve herinrichting Marktterrein.

Regel 7.k
Bij nadere analyse is gebleken dat de Transitorische post voor het Arenapark, ingesteld bij het afsluiten van de grondexploitatie Arenapark, kan vervallen omdat de onderliggende verplichtingen zijn vervallen. Dit levert een voordeel op van € 3,7 miljoen.

Regel 7.l
Ieder jaar wordt de pensioenvoorziening van de huidige- en voormalige wethouders op basis van gegevens van Loyalis en Raet herijkt per einde van het dienstjaar. Voor de bepaling van de hoogte van de voorziening zijn twee standen van belang. De stand van onze eigen opgebouwde gemeentelijke voorziening. Vervolgens het opgebouwde (gespaarde) tegoed bij Loyalis. Beide moeten de totale pensioenverplichting afdekken. Pas wanneer wij deze externe berekeningen hebben ontvangen, is de hoogte van de voorziening bekend en moeten wij de voorzieningen op het juiste niveau brengen. Voor 2015 heeft dit geleid in een noodzakelijk aanvullende storting van € 746.000. In de begroting is op voorhand hiervoor een post van € 245.000 gereserveerd. Het nadeel van € 500.000 is ontstaan doordat zowel Loyalis als Raet de rekenrente hebben verlaagd van 3 % naar 1,5 %.  Het resultaat is sterk afhankelijk van het rendement dat met de ingelegde gelden kan worden gerealiseerd. De verlaging van de rekenrente betekent in de praktijk dat er een hogere bijstorting moet plaatsvinden om het uiteindelijke doelvermogen van de betrokkene oud wethouder te kunnen realiseren. Daarbij komt dat een aantal (oud) wethouders dicht tegen hun pensioenleeftijd aanzit. Dit heeft naast het bijstellen van de rekenrente extra nadelige gevolgen, omdat de periode om het doel- vermogen te bereiken relatief kort is.

Regel 7.m
Het bovengenoemde nadeel van € 504.000 zijn lagere legesopbrengsten voor de vergunningverlening voor bouwen. Op deze inkomstenbron is moeilijk te sturen. Een groot deel van de begrote legesopbrengsten moeten uit grootschalige bouwprojecten komen. Vanzelfsprekend wordt er wel gemonitord, geanalyseerd en gerapporteerd.

Regel 7.n
De extra inkomsten zijn veroorzaakt door het invoeren van meer gebieden met betaald parkeren:  uitbreiding Arenapark, Electobuurt en de komst van de nieuwe bioscoop waardoor er behoorlijk meer is geparkeerd op Langgewenst.  Ook zijn het aantal koopzondagen uitgebreid 12 naar 18 zondagen in het jaar. Tenslotte lijkt de economie de weg omhoog weer te zijn ingeslagen. Dit heeft ook zijn effect op het aantal parkeerders.

Regel 7.o
Hierboven zijn de grootste verschillen in de rekening verklaard. Hierbij is een omvang aangehouden
van grofweg € 250.000. Niettemin blijft er een restpost over van ongeveer € 0,9 miljoen voordelig. Een
toelichting op alle afwijkingen groter dan € 50.000 is terug te vinden in de programmaverantwoording
(hoofdstuk 5).

7.2.1.b Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Zoals opgemerkt in de inleiding maken toevoegingen en onttrekkingen aan reserves onderdeel uit van
de reguliere exploitatie. Het verloop hiervan in 2015 is weergegeven in tabel 6, waarbij toevoegingen
aan reserves lasten zijn en onttrekkingen aan reserves baten.

Totaal overzicht reserves

 Bijgestelde 

 Realisatie 

 Verschil 

 begroting 

Toevoegingen aan reserves

           1.555

           2.046

            491

Onttrekkingen aan reserves

         -9.624

         -5.838

         3.786

Totalen

-8.069

-3.792

4.277

Tabel 6

Doorgaans zijn de gerealiseerde toevoegingen aan de reserves gelijk aan de begrote toevoegingen. In 2015 zijn er echter 2 afwijkingen. De ene betreft de toevoeging aan de nieuw ingestelde reserve RMC van 500.000. Hiertoe is in de raad van 30 maart 2016 besloten, maar daarvoor kon de begroting niet meer worden aangepast. De andere afwijking betreft een geringe afwijking op de reserve vrouwenopvang.

In zijn algemeenheid geldt dat de gerealiseerde onttrekkingen aan een bestemmingsreserve ‘gelijk op
lopen’ met de lasten van uitgevoerde werkzaamheden, maar nooit hoger mogen zijn dan de geraamde
onttrekking. Indien de lasten lager zijn, ontstaan hierdoor voordelen in alle programma’s van de
jaarstukken en een nadeel in programma 1 omdat de onttrekkingen aan de reserves ook lager zullen
zijn dan de raming. Voor 2015 is dit nadeel op programma 1 ongeveer 3,8 miljoen. Concernbreed is dit
budgettair neutraal.
De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves hebben dan ook een incidenteel karakter met
uitzondering van de onttrekkingen aan de beklemde reserves. Deze reserves zijn dekking voor de
(gedeeltelijke) afschrijving van in het verleden gedane investeringen. In 2015 betrof dit een bedrag van
€ 116.000.

Verschillen in onttrekkingen aan reserves

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil

1

Decentralisatie sociaal domein 

           2.945

           1.248

            1.697

2

Frictiekosten S&H

           1.000

              717

            283

3

Afvalstoffenheffing

           1.922

           1.608

            314

4

Implementatie participatiewet

              100

            100

5

Creatieve sector

              220

              138

              82

6

Vrouwenopvang

              362

                  -

            362

7

Werklokaties

              469

            469

8

Maatschappelijke opvang

              436

                40

            396

9

Overige verschillen in onttrekkingen

2.170 

2.087 

              83

Totalen

9.624

5.838

3.786

1. Bestemmingsreserve Decentralisatie Sociaal domein
De gemeenteraad heeft bij raadsvoorstel van 1 juli 2015 en 16 december 2015 ingestemd met het onttrekken van financiële middelen aan de reserve. Het overzicht hiervan ziet er als volgt uit.

omschrijving

raming

werkelijk

verschil

Verbouwing Sociaal Plein

402

307

95

Invoeringskosten Sociaal Plein 2015

500

500

0

Transformatie 2015

150

150

0

Extra inzet herindexaties 2015 en 2016

500

291

209

Visitatiecommissie

50

0

50

Individuele voorzieningen Wmo en Jeugd

1.343

0

1.343

Totalen

2.945

1.248

1.697

De werkzaamheden voor de herindexaties zullen doorgaan in 2016 en in dat jaar aan de reserve worden onttrokken. Ook de kosten van de visitatiecommissie zullen in 2016 vallen. Gezien het voordeel op de individuele voorzieningen heeft de begrote onttrekking uit de reserve sociaal domein hiervoor niet plaats gevonden.

2. Frictiekosten Slank en hoogwaardig
De regulier geraamde onttrekking 2014 bedroeg € 1 miljoen. Aangezien de werkelijk lasten Slank & hoogwaardig in 2014 € 1.224.000 bedroegen, is bij de besluitvorming jaarstukken 2014 besloten het restant van € 224.000 te onttrekken aan deze reserve.
In 2015 wordt er € 717.000 onttrokken uit de reserve. Dit is € 283.000 minder dan in de begroting opgenomen. Dit komt omdat aan de ene kant medewerkers eerder uit dienst zijn gegaan dan de prognose en aan de andere kant dat medewerkers zijn herplaatst binnen de gemeente Hilversum.

3. Egalisatiereserve Afvalstoffen
De daadwerkelijke onttrekking in 2015 bedroeg € 1.608.000. Het verschil ten opzichte van de begrote onttrekking heeft hoofdzakelijk betrekking op de, als gevolg van vertraagde uitvoering, achterwege gebleven onttrekking ad € 1.000.000 ten behoeve van het ondergronds brengen van containers en de hogere onttrekking (€ 1.514.581  versus begroot € 829.000) als gevolg van de in programma 6 toegelichte eenmalige korting op de afvalstoffenheffing op de reguliere exploitatie van de afvalstoffenheffing.

4. Implementatie participatiewet
Tegelijkertijd bij de instelling van deze reserve heeft de gemeenteraad ingestemd met een onttrekking van € 100.000. Omdat er in 2015 geen uitgaven op zijn gedaan, is echter op realisatiebasis geen sprake van een onttrekking.

5. Creatieve sector
De geplande activiteiten op de post creatieve sector zijn gecombineerd met de activiteiten van het Uitvoeringsprogramma Mediastad uitgevoerd en daardoor niet eenvoudig te onderscheiden. Daarom is de overbesteding op de post Uitvoeringsprogramma Mediastad te relateren aan lagere uitgaven ten laste van de reserve Creatieve sector. Dit is toegelicht op beleidsdoel 8.1. Bij dit jaarverslag wordt het voorstel voorgelegd om € 57.000 extra aan de reserve te onttrekken.

6. Vrouwenopvang
Voor de vrouwenopvang gaat het vooral om een geplande uitgave van € 257.000 voor de inrichting van het Oranjehuis. Omdat  de oplevering van deze voorziening later plaats vindt dan waarmee rekening is gehouden, zal deze uitgave en daarmee ook de onttrekking aan de reserve niet in 2015 maar in 2016 plaatsvinden. De uitgaven voor Vrouwenopvang zijn ook lager omdat de subsidie 2014voor de Blijfgroep € 88.000 lager is vastgesteld. Dit is een incidenteel voordeel voor 2015. Hiermee is € 257.000 + € 88.000 = € 345.000 verklaard.

7. Werklokaties
Deze reserve is bedoeld voor het aanjagen van de programma's Havenkwartier en bedrijventerrein Kerkelanden. Verder voor cofinanciering bij (provinciale) subsidies. De voor 2015 geraamde onttrekking ad € 469.000 is niet gedaan, omdat enerzijds de afrekening van een aantal duurzame projecten op Havenkwartier nog niet heeft plaatsgevonden, anderzijds omdat aanleg van de infrastructuur op Kerkelanden waarvoor een bedrag van  € 329.087 is gereserveerd nog niet tot daadwerkelijke uitgaven heeft geleid. Dit is veroorzaakt door het tot twee keer toe wijzigen van de eigendom-situatie van een perceel dat (gedeeltelijk) nodig is om een volwaardige in- en uitrit te realiseren naar de Oscar Romerolaan. Er wordt veel waarde gehecht aan deze tweede ontsluiting en de gesprekken met de nieuwe eigenaar wijzen uit dat in 2016 de nieuwe weg zal worden uitgevoerd. Het gereserveerde bedrag is dan, samen met de verkregen subsidie van de provincie nodig om tot uitvoering en afronding te komen. Naast de infrastructuur is voor Kerkelanden ook een bedrag gereserveerd voor een vastgoedcarrousel en een scan naar leegstand. Het hiervoor gereserveerde bedrag zal door een andere wijze van aanpak van leegstand en betere inzichten in de wensen van partijen, niet benut worden. Daartegenover staat dat in het Programma Kerkelanden nog activiteiten zijn opgenomen die niet budgettair vertaald zijn.

8. Maatschappelijke opvang
Voor de maatschappelijke opvang is € 171.000 minder uitgegeven voor het project Kansrijk Wonen (mensen vanuit de maatschappelijke opvang die zelfstandig gaan wonen). Ook is het gelukt om onze inhoudelijke doelen te realiseren zonder dat er van 2 gereserveerde budgetten –respectievelijk € 75.000 voor een klantvolgsysteem en € 50.000 voor integrale intakes- gebruik hoefde te worden gemaakt. Hiermee is € 171.000 + € 75.000 + € 50.000 = € 296.000 verklaard. Het resterende voordeel van € 100.000 bestaat uit meerdere kleinere voor- en nadelen.

9. Overige verschillen in onttrekkingen
Naast bovengenoemde onttrekkingen is sprake van een aantal nog kleinere afwijkingen, waarbij de onttrekkingen lager waren dan de geraamde bedragen.