Lasten € 2.711 € 2.903
Baten € 1.307 € 1.436
Saldo € 1.404 € 1.467

Optimaliseren van de dienstverlening

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Klantcontactcentrum
Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen via het Klantcontactcentrum antwoord krijgen op hun vragen en gebruikmaken van de dienstverlening van de gemeente. Via de website, telefoon en de loketten vindt het eerste contact plaats. Dankzij verdere digitalisering kunnen bewoners, bezoekers en bedrijven op het door hen gewenste moment zaken met de gemeente regelen. Voor inwoners die niet in staat zijn zaken digitaal te regelen blijven wij echter ook goed bereikbaar. Dat kan door maatwerk, door aanwezigheid in de wijk en door op afspraak te werken.

Door vaker en meer persoonlijk contact met inwoners, vooronderzoek, wijkgesprekken en een oplossingsgerichte werkwijze neemt de effectiviteit en efficiency van onze dienstverlening toe. Met behulp van het instrument mediamonitoring vangen wij signalen eerder op; meldingen komen sneller ter plaatse, overlast kan worden voorkomen en ontwikkelingen gesignaleerd.

Digitalisering
De digitalisering is erop gericht om zoveel mogelijk diensten en producten volledig digitaal aan te bieden. Dit betekent dat de burger via internet informatie kan raadplegen, aanvragen kan doen en de afhandeling ervan kan volgen. Inwoners en bedrijven kunnen er daarbij op vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun gegevens: informatiebeveiliging en fraudebewustzijn zijn speerpunten.

Flexibel, omgevingsgericht en dienstverlenend
Ook de concern-veranderprogramma’s zijn gericht op en leveren een bijdrage aan de versterking van de dienstverlening. Essentiële elementen in deze programma’s zijn: een andere en meer flexibele wijze van werken, een focus op de omgeving en een dienstverlenende houding van de medewerkers. Met ingang van 2016 zijn deze uitgangspunten ingebed in het 'going concern'. In de loop van 2015 borgen wij de besturingsfilosofie op medewerkersniveau en worden de effecten zichtbaar. De activiteiten in het uitvoeringsplan Dienstverlening zijn verweven met en worden langs de weg van beleidsprogramma’s gerealiseerd.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
Leveren van producten en diensten op adequate en betrouwbare wijze, ongeacht het kanaalIn 2015 hebben we onder andere geïnvesteerd in het uitbreiding van e-dienstverlening, vergunningen omgezet naar meldingen, website aangepast en kenniskaarten ingevuld voor optimalisatie van het interne Antwoordportaal.
Digitaal toegankelijk maken van alle informatie voor inwoners en ondernemers;In 2015 hebben we verdere stappen gezet in het digitaal toegankelijk maken van informatie. Dit heeft zich nog met name gericht op specifieke onderwerpen zoals vergunningen. De volgende stap is het meer integraal aanbieden van openbare informatie, onder andere als zogenoemde "open data".
Een toenemend aantal meldingen en vergunningen kan via internet worden geregeld;In 2015 hebben we vier nieuwe e-diensten in gebruik genomen en vergunningen omgezet naar meldingen, zoals gebruik openbare ruimte en vooronderzoek.
Vergroting van de bereikbaarheid door voor inwoners zichtbaar te zijn in buurt en wijk en maatwerkdienstverlening;In november had het programma Buurten de eerste bijeenkomst met buurtcoördinatoren en vertegenwoordigers van de wijkteams. Door casuïstiekbespreking en samenwerking kunnen we problemen in de wijk sneller signaleren en voorkomen.
Persoonlijk contact en een oplossingsgerichte werkwijze dragen bij aan het verbeteren van de tevredenheid van inwoners en bedrijvenVerband niet meetbaar, inzet op gesprekken met aanvragers draagt bij aan succesvolle aanvragen.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KAantal bezoekers gemeentelijke website.Web- bureau473.000 (2013)550.000490.000-60.000
K% van totaal aantal ontvangen gesprekken via 14035KCC67.000 (2013)75%69%-6%
IWachttijd telefoonKCC1:47 min. (2013)<1:40 min.0:30 min.-1:10 min.
KAantal klantcontacten loket OEKCC64.000 (2013)63.00053.8549.146
IWachttijd loket OE (servicenorm 15 min)KCC9:28 min.(2013)Max 9 min.9:51 min.-0:51 min.
KKlanttevredenheid dienstverlening.TNS-NIPO7,5 (2012)7,6
I% digitale aanvragen ten opzichte het totaal aan aanvragen (bij digitaal aangeboden producten)KCCnieuw25%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Wachttijd loket OE (servicenorm 15 min)

Onderzoek is uitgevoerd naar de beleving van wachtende inwoners. Intensivering van werken op afspraak kan de druk verminderen.

Klanttevredenheid dienstverlening.

Onderzoek Waar staat je gemeente 2015 is Q2 2016 bekend. Cijfer 2014: 6,7.

% digitale aanvragen ten opzichte het totaal aan aanvragen (bij digitaal aangeboden producten)

85% van de omgevingsvergunningen wordt digitaal aangevraagd via omgevingsloket online, meldingen en ontheffingen.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging2.711-1.3071.404
Realisatie2.903-1.4361.467
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)192-12963

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Leges burgerzaken 

188

-129

59

1

Overige verschillen 

4

4

Totaal verschil

192

-129

63

Toelichting:

Referentie 1:
Voor 2015 zijn hogere inkomsten gerealiseerd voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen van € 166.000. De opbrengst leges GBA is, als gevolg van de digitalisering Landelijke GBA, € 37.000 lager dan geraamd. Door de digitalisering worden er minder documenten aangevraagd. Rekening houdende met de hogere afdrachten van de leges aan het rijk van € 188.000 is er een nadelig saldo van € 59.000.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 16.01

Versterking dienstverlening

Optimaliseren van de dienstverlening

Lasten € 2.711 € 2.903
Baten € -1.307 € -1.436
Saldo € 4.018 € 4.340
Ga naar beleidsdoel