VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Voor het jaar 2015 zijn er geen immateriële vaste activa gewaardeerd.

Materiële vaste activa

De onder activa verantwoorde materiële vaste activa met economisch nut hebben betrekking op:

 • Gronden en terreinen
 • Woonruimten
 • Bedrijfsgebouwen
 • Grond- weg- en waterbouwkundige werken
 • Vervoermiddelen
 • Machines, apparaten en installaties
 • Overige materiële vaste activa

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activa waarvoor ter bestrijding  van de kosten een heffing kan worden geheven.

De onderstaande toelichtingen op de diverse activaposten richten zich voornamelijk op de vermeerderingen en verminderingen. Daarnaast worden ook de afwaarderingen van een korte toelichting voorzien. De (reguliere) afschrijvingen worden niet nader toegelicht, dit betreft de reguliere, jaarlijks terugkerende lasten.

Economisch nut

De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn en / of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn een zwembad, riolering, tolweg, vuilnisauto’s, computers, stadhuis en schoolgebouwen.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding  van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen waarbij dat niet het geval is.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

Omschrijving

Boek-

Vermeer-

Vermin-

Afschrijving

Afwaar-

Boek-

waarde

deringen

deringen

in 2015

deringen

waarde

1-1-2015

in 2015

in 2015

in 2015

31-12-2015

Gronden en terreinen

12.190

                     -

                     -

                     -

                     -

12.190

Woonruimten

351

46

                     -

-15

                     -

382

Bedrijfsgebouwen

129.680

9.484

-6

-5.207

                     -

133.951

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.766

                     -

                     -

-285

                     -

3.481

Vervoermiddelen

200

                     -

                     -

-47

                     -

153

Machines, apparaten en installaties

2.514

93

                     -

-343

                     -

2.264

Overige materiële vaste activa

13.450

1.375

                     -

-1.407

                     -

13.418

Totaal materiële vaste activa econ. nut 

162.151

10.998

-6

-7.304

                     -

165.839

De onderstaande toelichtingen op de in deze tabel opgenomen activaposten richten zich op devermeerderingenenverminderingen. Daarnaast worden ook deafwaarderingenvan een korte toelichting voorzien. De (reguliere) jaarlijks terugkerende afschrijvingen worden niet nader toegelicht.

Gronden en terreinen (economisch nut)

In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden

Woonruimten (economisch nut)

Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Woonruimten

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

46

                                -

Totaal

46

                                -

Bedrijfsgebouwen (economisch nut)

Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Bedrijfsgebouwen

Vermeerdering

Vermindering

Hilda C (onderwijshuisvesting)

8.250

Sporthal de Opmaat (onderwijshuisvesting)

610

Kindercampus (onderwijshuisvesting)

548

Overig (< 100.000)

76

-6

Totaal

9.484

-6

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut)

In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden.

Vervoermiddelen (economisch nut)

In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden.

Machines, apparaten en installaties (economisch nut)

Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Machines, apparaten & installaties

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

93

                                -

Totaal

93

                                -

Overige materiële vaste activa (economisch nut)

Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Overige materiële activa

Vermeerdering

Vermindering

Anna's Hoeve

427

                                -

Sportpark vervanging kunstgrasveld

186

                                -

ICT hardware

481

                                -

Uitvoering monumentenbeleid

200

                                -

Overig (< 100.000)

81

                                -

Totaal

1.375

                                -

Economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven:

De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn en / of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voorbeelden hiervan zijn een zwembad, riolering, tolweg, vuilnisauto’s, computers, stadhuis en schoolgebouwen.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding  van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen waarbij dat niet het geval is.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

Omschrijving

Boek-

Vermeer-

Vermin-

Afschrijving

Afwaar-

Boek-

waarde

deringen

deringen

in 2015

deringen

waarde

1-1-2015

in 2015

in 2015

in 2015

31-12-2015

Bedrijfsgebouwen

458

565

                     -

-28

                     -

995

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

58.578

2.182

                     -

-1.583

8

59.185

Vervoermiddelen

54

                     -

                     -

-20

                     -

34

Machines, apparaten en installaties

238

318

                     -

-67

                     -

489

Overige materiële vaste activa

174

20

                     -

-56

                     -

138

 -/- spaarvoorziening rioleringen

-31.886

-2.699

                     -

                     -

                     -

-34.585

Totaal mva econ. nut i.c.m. heffingen (balans)

27.616

386

                     -

-1.754

8

26.256

Bedrijfsgebouwen (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Bedrijfsgebouwen (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

Crematorium

402

                                -

Overig (< 100.000)

163

                                -

Totaal

565

                                -

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Grond, weg- en waterbouwkundige werken (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

GRP 2012

429

                                -

GRP 2013

420

                                -

GRP 2014

486

                                -

GRP 2015

847

                                -

Overig (< 100.000)

                                -

                                -

Totaal

2.182

                                -

Over 2012 wordt een afwaardering van totaal € 8.000 verantwoord.

Vervoersmiddelen (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden.

Machines, apparaten en installaties (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Machines, apparaten & installaties (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

Crematorium

150

                                -

Parkeerautomaten

168

                                -

Overig (< 100.000)

                                -

                                -

Totaal

318

                                -

Overige materiële vaste activa (economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Overige materiële activa (i.c.m. heffingen)

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

20

                                -

Totaal

20

                                -

Maatschappelijk nut

De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn activa die geen economisch, maar een maatschappelijk nut hebben. Het gaat hierbij uitsluitend om investeringen in de openbare ruimte: (water)wegen, straten, pleinen, viaducten, geluidswallen, parken, openbare verlichting. Deze investeringen dienen duidelijk een maatschappelijk nut, maar ze genereren geen middelen (er is geen markt voor).

Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

Omschrijving

Boek-

Vermeer-

Vermin-

Afschrijving

Afwaar-

Boek-

waarde

deringen

deringen

in 2015

deringen

waarde

1-1-2015

in 2015

in 2015

in 2015

31-12-2015

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

66.393

4.096

-166

-2.528

                     -

67.795

Machines, apparaten en installaties

1.011

458

                     -

-106

                     -

1.363

Overige materiële vaste activa

568

                     -

                     -

-32

                     -

536

Totaal materiële vaste activa (maatschappelijk nut)

67.972

4.554

-166

-2.666

                     -

69.694

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Materiële activa (maatschappelijk nut)

Vermeerdering

Vermindering

Armaturen 

547

                                -

Vervanging wegen 2012

55

                                -

Vervanging wegen 2013

639

                                -

Vervanging wegen 2014

1.194

                                -

Vervanging wegen 2015

571

                                -

Marktplein

163

                                -

Groenvoorzieningen

181

                                -

Bomen

191

Fietsparkeren

105

-12

Infra

312

-95

Overig (< 100.000)

138

-59

Totaal

4.096

-166

Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk nut)
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Machines, apparaten en installaties  (maatschappelijk nut)

Vermeerdering

Vermindering

Parkeergeleidingssysteem

97

                                -

Verkeersregelinstallaties

353

Overig (< 100.000)

8

                                -

Totaal

458

                                -

Overige materiële vaste activa (maatschappelijk nut)
In 2015 hebben er geenvermeerderingenenverminderingenplaatsgevonden

Financiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

Omschrijving

Boek-

Vermeer-

Vermin-

Afschrijving

Afwaar-

Boek-

waarde

deringen

deringen

in 2015

deringen

waarde

1-1-2015

in 2015

in 2015

in 2015

31-12-2015

Overige langlopende leningen 

1.249

                     -

-2

                     -

                     -

1.247

Overige uitzettingen langer dan één jaar

774

15

                     -

                     -

                     -

789

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.907

86

                     -

-79

                     -

1.914

Totale financiële activa 

3.930

101

-2

-79

                     -

3.950

Overige langlopende leningen
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Overige langlopende leningen

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

                                -

-2

Totaal

                                -

-2

De verstrekte overig langlopende leningen bestaan met name uit leningen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten in het kader van het project Particuliere woningbouwverbetering.

Overige uitzettingen langer dan één jaar
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Overige uitzettingen langer dan 1 jaar

Vermeerdering

Vermindering

Overig (< 100.000)

15

                                -

Totaal

15

                                -

De boekwaarde van de overige uitzettingen van langer dan één jaar betreffen starters leningen, aandelen BNG en Vitens.

Bijdrage aan activa van derden
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Vermeerdering

Vermindering

Gemeentelijke monumenten (subsidies)

86

                                -

Overig (< 100.000)

                                -

                                -

Totaal

86

                                -

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Het verloop van de boekwaarde is als volgt:

Omschrijving

Boek-

Vermeer-

Vermin-

Afschrijving

Afwaar-

Boek-

waarde

deringen

deringen

in 2015

deringen

waarde

1-1-2015

in 2015

in 2015

in 2015

31-12-2015

Niet in exploitatie bouwgronden

7.333

81

-282

                     -

                     -

7.132

In exploitatie  bouwgronden

23.820

10.120

-11.986

                     -

                     -

21.954

Gereed product en handelsgoederen

39

                     -

                     -

                     -

                     -

39

Voorziening planexploitaties 

-7.339

2.297

                     -

                     -

                     -

-5.042

Totaal voorraden (balans)

23.853

12.498

-12.268

                     -

                     -

24.083

Nog niet in exploitatie genomen gronden
Devermeerderingenenverminderingenover 2015 betroffen:

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Vermeerdering

Vermindering

Noordsebosje

112

-254

Eurobioscoop

-33

Overig (< 100.000)

2

-28

Totaal

81

-282

Onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgronden
De vermeerderingen en verminderingen over 2015 zijn opgenomen in de Staat van onderhanden werken die als onderdeel van bijlage 8.3.2 “Investeringskredieten” is opgenomen.

Voorraad gereed product
De voorraad gereed product ad € 39.000 bestaat uitsluitend uit de nog aanwezige voorraad stenen Raadhuis van de dienst Bestuur.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Deze uitzettingen ad € 29.289.000 bestaan uit:

 • vorderingen op openbare lichamen (€ 11.007.000);
 • overige vorderingen (€ 18.282.000)

De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit:

Vorderingen op openbare lichamen

2015

2014

Belastingdienst (BCF en BTW)

10.682

9.960

Overige openbare lichamen

325

977

Totaal

11.007

10.937

De overige vorderingen bestaan uit:

Overige vorderingen

2015

2014

Debiteuren algemeen

5.469

2.517

Belastingdebiteuren

3.846

3.540

Debiteuren sociale zaken

2.386

2.522

Overige vorderingen

7.287

2.426

Totaal

18.988

11.005

Liquide middelen

Liquide middelen

2015

2014

Overloop Pin / Chip opbrengsten

7

6

Gemeentelijke kassen

12

11

Totaal

19

17

Overlopende activa
Onder de overlopende activa per 31 december 2015 ad € 7.398.000 zijn de volgende bedragen opgenomen:

Overlopende activa

2015

2014

Voorschotten openbaar vervoer

65

74

IBP

6.140

7.461

Overige overlopende activa

1.193

134

Totaal

7.398

7.669

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente bestaat ingevolge artikel 42 van het  BBV uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Dit bestaat uit de volgende componenten:

Eigen vermogen

2015

2014

A: Reserves

      (a) algemene reserve ongebonden

3.501

3.501

      (b) algemene reserve gebonden

59.641

54.229

(1) Algemene reserves

63.142

57.730

(2) Egalisatiereserves

1.389

2.244

(3) Overige bestemmingsreserves

18.209

19.165

B: Resultaat na bestemming volgend uit de programmrekening:

     (1) rekeningjaar 2014

7.390

     (2) rekeningjaar 2015

9.040

Totaal

91.778

86.530

Algemene reserves
De algemene reserves bestaan in de eerste plaats uit de buffer algemene reserve, ongebonden waarvan de omvang minimaal € 3.500.000 moet zijn. Daarnaast is er een algemene reserve gebonden die in de loop der jaren gevormd is met voordelige resultaten uit het verleden (o.a. verkopen van aandelen in het toenmalige gemeentelijke energiebedrijf en de toenmalige gemeentelijke centrale antenne inrichting en de aandelen in de NV Bouwfonds). Het verloop van deze algemene reserve ziet er als volgt uit:

Verloop algemene reserve gebonden

mutatie

stand

Stand per 1 januari 

57.730

Erbij:

Het resultaat (na resultaat bestemming) over het jaar 2014

5.411

Stand per 31 december

63.142

Het rekeningresultaat 2014 na bestemming bedroeg € € 5.411.000 en is toegevoegd aan de algemene reserve  

Egalisatiereserve
Het verloop van de egalisatiereserves – dit zijn volgens artikel 43, lid 1b van het BBV reserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed behoeven te worden- ziet er als volgt uit:

Verloop egalisatiereserves

mutatie

stand

stand per 1 januari

2.244

Erbij:

753

Eraf:

-1.608

Stand per 31 december

1.389

De belangrijkstetoevoegingbetreft de afrekening van het voordelig resultaat over 2014 van de Gewestelijke afvalstoffendienst. Conform de bestendige gedragslijn wordt een dergelijk voordeel toegevoegd aan de egalisatiereserve. Deonttrekkingis de bijdrage van deze egalisatiereserve afvalstoffenheffing aan de exploitatie 2015 waardoor de tarieven voor de afvalstoffenheffing enigszins lager konden worden vastgesteld.  

Overige bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. De beklemde reserves – dit zijn reserves die een relatie hebben met specifiek omschreven activa en waarvan de jaarlijkse verminderingen gebaseerd zijn op de afschrijvingsbedragen van die activa – maken hiervan onderdeel uit. Het verloop van deze reserves ziet er als volgt uit:

Verloop bestemmingsreserves

mutatie

stand

Stand per 1 januari

19.165

Erbij:

2.872

Eraf:

-3.828

Stand per 31 december

18.209

De belangrijkstetoevoegingenenonttrekkingenzijn:

Belangrijkste mutaties bestemmingsreserves

toevoegingen

onttrekkingen

Bestemmingsreserve Frictiekosten Slank & Hoogwaardig

                             14

                         -941

Bestemmingsreserve Beleidsplan Sociale zaken

                                -

                         -163

Bestemmingsreserve Implementatie participatiewet

                           100

                                -

Bestemmingsreserve Inburgeringstrajecten

                                -

                         -320

Bestemmingsreserve Decentralisaties sociaal domein

                           658

                      -1.248

Bestemmingsreserve Huishoudelijke hulp toelage

                       1.496

                                -

Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

                                -

                         -350

Bestemmingsreserve Creatieve sector

                                -

                         -138

Bestemmingsreserve Regionaal  mediacentrum

                           500

                                -

Bestemmingsreserve Investeringen in Hilversumse economie

                                -

                         -200

Bestemmingsreserve Veilig uitgaan

                                -

                         -153

Overige toevoeingen/ onttrekkingen

                           104

                         -315

Totalen

2.872

-3.828

Bijlage 8.3.3 geeft een overzicht van alle reserves van de gemeente en de mutaties die hierin in het verslagjaar plaats hebben gevonden. In deze bijlage is een toelichting opgenomen over onder meer het doel van elke reserve en het verloop van de reserve in het verslagjaar.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor:

 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang en risico's op de balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs zijn in te schatten;
 2. op balansdatum bestaande risico´s terzake van tot bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
 3. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten mede zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Verloop voorzieningen

mutatie

stand

Stand per 1 januari

                       8.964

Erbij:

                       4.121

Eraf:

                      -4.011

Stand per 31 december

9.075

De belangrijkstetoevoegingenenonttrekkingenzijn:

Omschrijving

toevoegingen

onttrekkingen

Onderhoudsvoorziening raadhuis

                           479

                         -396

Onderhoudsvoorziening Stadskantoor

                           138

                                -

Onderhoudsvoorziening maatschappelijk vastgoed en openb. Speelg.

                       1.298

                      -2.561

Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget

                           151

                                -

Onderhoudsvoorziening onderwijshuisvesting

                           135

                         -109

Onderhoudsvoorziening begraafplaatsen 

                           116

                         -237

Egalisatievoorziening rioleringen 

                           336

                            -97

Voorziening infrawerken binnenstad 

                         -353

Voorziening pensioenen (ex)- wethouders

                       1.416

                         -173

Voorziening persoonsgebonden opleidingsbudget

                                -

                                -

Overige toevoegingen/onttrekkingen

                             52

                            -85

Totalen

4.121

-4.011

Zoals al bij de activa is vermeld, zijn de voorziening planexploitaties en de spaarvoorziening rioleringen in mindering gebracht op de relevante activa. Deze twee voorzieningen zijn daarom ook niet in deze tabel opgenomen.

Bijlage 8.3.4 geeft een overzicht van alle voorzieningen van de gemeente. In deze bijlage is een toelichting opgenomen over het doel van elke voorziening en het verloop van de voorziening in het verslagjaar.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
De langlopende schulden zijn onder te verdelen in geldleningen en waarborgsommen conform onderstaan overzicht:

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

2015

2014

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige finan. Instellingen

162.274

158.480

Waarborgsommen

396

362

Totaal

162.669

158.841

Het verloop van de boekwaarde van de onderhandse leningen is als volgt:

Verloop onderhandse leningen

mutatie

stand

Stand per 1 januari

                   158.480

Erbij: nieuw opgenomen leningen

                     20.000

Eraf: aflossingen op bestaande leningen

                    -16.206

Stand per 31 december

162.274

In paragraaf 6.4 (Financiering) is ingegaan op de financiering van de gemeente en de bovengenoemde mutaties in de vaste schuld. Tevens wordt verwezen naar bijlage 8.3.6 “Overzicht langlopende schulden” van de balans. In overeenstemming met artikel 56 van het BBV wordt hierbij vermeld dat de rentelasten van de bovengenoemde onderhandse leningen € 6.382.000 bedragen.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar
Deze zijn als volgt:

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

2015

2014

Banksaldi

22.343

23.999

Overige schulden

27.420

18.362

Totaal

49.763

42.361

Debanksaldihebben betrekking op de saldi van de rekeningen die worden aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

De specificatie van de overige schulden is als volgt:

Overige schulden

2015

2014

Schulden aan openbare lichamen:

Belastingdienst

2.312

1.910

Rijk (Ministerie SZW)

1.966

2.019

4.278

3.929

Overige schulden:

Crediteuren

8.335

7.604

Overige schulden

14.806

6.829

23.141

14.433

 Totaal schulden

27.420

18.362

Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva per 31 december 2015 ad € 13.946.000 zijn de volgende bedragen opgenomen:

Overlopende passiva

2015

2014

Transitorische posten (niet uitgegeven rijks- en provinciale bijdragen)

6.022

10.665

Herplant fonds

162

126

Huurinkomsten atletiekbaan Nike

41

75

Mobiliteitsfonds Hilversum

831

734

Afkoop onderhoud graven

1.082

1.026

Nog te betalen rente 2014 geldleningen

2.878

3.156

Vooruit ontvangen baten 

763

419

Vooruit ontvangen parkeervergunningen

625

450

Vooruit ontvangen belastingen

1.450

1.381

Overige overlopende passiva

92

420

Totaal

13.946

18.452

In bijlage 8.3.5 is een specificatie opgenomen van de overlopende passiva, voor zover deze betrekking hebben op nog niet uitgegeven rijks- en provinciale bijdragen.