Op grond van artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
(BBV) dient in de toelichting op de balans inzicht te worden verschaft in belangrijke verplichtingen
waaraan de gemeente voor de komende jaren is gebonden en die niet zijn verwerkt in de balans.
Hieronder vindt u het overzicht van de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ van de gemeente
Hilversum in 2015 en de jaren daarna (alle bedragen x € 1.000):

Verplichting 

Nr.

Omschrijving

Looptijd tot

2016

2017 en verder

totaal

1

Albron catering bedrijfsrestaurant

1-4-2017

50

13

63

2

Onderhoudscontract Key 2 Financien Centric

onbepaald

78

78

3

ICTU (Gov United

1-10-2016

329

329

4

Licenties Microsoft

1-1-2018

100

100

200

5

Canon OCE - kopieerapparatuur

1-6-2018

150

213

363

6

Huur Wilhelminastraat

1-12-2017

389

356

745

7

Huur Larenseweg

1-1-2017

180

180

8

Koffieautomaten

30-4-2017

50

17

67

9

Kantoorartikelen

30-11-2017

24

22

46

10

Vakantiegeld

15-5-2016

1.200

1.200

11

Vakantiedagen

n.v.t.

 PM 

 PM 

 PM 

12

Huur Emmastraat 66

1-1-2018

77

77

154

13

Huur Anton Philipsweg

1-7-2016

38

38

14

Huur Melkfabriek

1-1-2042

217

5.425

5.642

15

Stads Beheer Services B.V.

9-7-2017

 PM 

 PM 

 PM 

16

Leaseauto's

31-8-2019

60

160

220

Totaal

2.942

6.383

9.325

 1. Met ingang van 1 april 2014 is er contract afgesloten voor restauratieve voorzieningen metAlbron voor de duur van drie jaar. De contractuele verplichting per jaar bedraagt circa € 50.000 per jaar.
 2. Het onderhoudscontract “Key2Financiën” loopt via Centric en geldt voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse last bedraagt € 78.000.
 3. In september 2011 heeft de programmaraad van GovUnited ingestemd met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Logica en GovUnited tot oktober 2016.
 4. Met Microsoft is overeenstemming bereikt over de vergoeding van de licentiekosten. De looptijd bedraagt 3 jaar (ingaande 01-01-2012) met een optie tot jaarlijkse verlenging tot een maximum van drie jaar (dus maximaal 6 jaar). De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 100.000.
 5. Het contract met de huidige leverancier loopt tot medio 2018. De jaarlijkse last -mede afhankelijk van het gebruik- bedraagt ± € 150.000.
 6. De huurovereenkomst van het pand Wilhelminastraat met Dutch Property Company Vermeer 4 B.V. is op 1 januari 2013 verlengd met vijf jaar tot 31 december 2017. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 389.000.
 7. De huurovereenkomst van het pand Larenseweg 30 met Dudok Wonen is in 2007 aangegaan voor
 8. een periode van 10 jaar tot januari 2017. De huurprijs bedraagt jaarlijks € 180.000.
 9. Met Pelican Rouge Coffee Solutions B.V. is per 1 mei 2015 een overeenkomst aangegaan voor de duur van 2 jaar tot 30 april 2017 voor het verzorgen van de koffievoorziening.
 10. Met Lyreco Nederland B.V. is per 1 december 2015 een overeenkomst aangegaan voor de duur van 2 jaar tot 30 november 2017 voor het leveren van kantoorartikelen.
 11. Gedurende de maanden juni tot en met december 2015 zijn vakantiegelden gereserveerd die in mei 2016 -of eerder in het geval van een eindigend dienstverband voor mei 2016- tot uitbetaling komen. Het gaat hierbij om een bedrag van circa € 1.200.000.Het aantal nog niet opgenomen vakantiedagen tot en met december 2014 kan een verplichting tot uitbetaling opleveren, namelijk in geval deze niet als vrije dagen worden opgenomen maar worden verkocht (binnen de beperkingen die hiervoor zijn gesteld).
 12. Aan de Emmastraat 66 (ten behoeve van International Department van de Violenschool) wordt een schoolgebouw met parkeerplaatsen en buitenterrein gehuurd. De huurperiode eindigt 31 december 2017 en bedraagt momenteel € 77.000 per jaar.
 13. Met ingang van 1 juli 2010 (tot en met 30 juni 2016) wordt voor € 75.000 op jaarbasis kantoorruimte aan de Anton Philipsweg gehuurd. De ruimte wordt onderverhuurd aan organisaties en instellingen voor onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterwerk.
 14. Larenseweg 50 wordt gehuurd vanaf 1-1-2012 en beschikbaar gesteld aan de Avonturier (v.m. Kruispunt) is aangegaan voor de duur van 30 jaar. Het huurbedrag is € 217.000. 15. Stads Beheer Service B.V., een onderdeel van de Tomingroep, voert voor de gemeente
 15. Groenonderhoud en andere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte uit. Hiertoe is in 2007 een contract afgesloten voor een periode van tien jaar. Omdat het contract open-eindeafspraken bevat, onder meer op het gebied van gladheidsbestrijding en opruimen stormschade, is er geen verplichtingsbedrag aan te geven.
 16. Met LeasePlan Nederland N.V.is per 1 september 2015 een overeenkomst aangegaan voor de duur van 4 jaar tot 31 augustus 2019 voor het afnemen van personen- en bedrijfsauto's op basis van Full Operational lease op basis van gesloten calculatie.

Naast bovenstaande verplichtingen zijn aan de passiva zijde van de balans de waarborgen en garanties opgenomen tot een bedrag van € 427 miljoen (ultimo 2015). De specificatie hiervan is opgenomen in overzicht 8.3.7 bij deze balans. Hieruit kunnen mogelijk verplichtingen voortvloeien.