Zowel in de begroting als de jaarstukken zijn lasten en baten opgenomen die niet direct aan één specifieke activiteit zijn toe te wijzen. Deze kosten staan opgenomen op acht kostenplaatsen (directie en de zeven afdelingen) en vervolgens verdeeld over (c.q. toegerekend aan) de beleidsdoelen. Het gaat hier om algemene apparaatskosten, die voor een belangrijk deel bestaan uit personeelskosten.

Het totale bedrag aan doorberekende overhead in de jaarrekening 2015 bedraagt  € 52,1 miljoen. Hiervan wordt € 50 miljoen toegerekend aan de programma’s/beleidsdoelen. Het restant van € 2,1 miljoen wordt toegerekend aan de investeringen en projecten (voornamelijk in wegen en riolering, maar bijvoorbeeld ook ISV projecten).

Het aandeel hierin van de binnen de kostenplaatsen verantwoordesalarislasten en inhuurbedraagt voor 2015 zo'n € 40,2 miljoen, oftewel 77% van de doorbelaste overhead. De overige lasten bestaan uit materiële kosten als bijvoorbeeld de huisvestingslasten, de lasten automatisering en informatievoorziening en de overige personeelslasten (bijvoorbeeld de  reorganisatiekosten “Slank & hoogwaardig” en de concernbrede opleidingsbudgetten). Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de doorberekende overhead per beleidsdoel:

Beleidsdoelen waarop de overhead op wordt verantwoord:

doorbelasting:

01.03 - Belastingen

2.752.000

01.04 - Saldi kostenplaatsen

2.011.797

02.01 - Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee

7.137.000

03.01 - Pijler 1: Brede Ontwikkeling

576.000

03.02 - Pijler 2: Versterken van Kansen

159.000

03.03 - Pijler 3: Passende Ondersteuning

514.000

03.04 - Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

153.000

04.01 - Samenhang in de sociale leefomgeving

781.000

04.02 - Integrale toegang

1.911.000

04.03 - Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

3.670.750

04.04 - Gezondheidsbeleid

105.000

05.01 - Schone, hele en veilige infrastructuur

1.131.000

05.02 - Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

855.000

05.03 - Instandhouding vijvers en waterwegen

77.000

06.01 - Hilversum is een veilige en leefbare gemeente

461.000

06.02 - Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval

39.000

06.03 - Schoon oppervlakte- en grondwater

1.186.000

06.04 - Natuurbehoud en -beheer

93.000

06.05 - Voldoende capaciteit lijkbezorging

763.000

07.01 - Huisvesting van de doelgroepen

27.000

07.02 - Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

53.000

07.03 - Realisering programma stedelijke vernieuwing

511.000

07.99 - Algemeen programma 7

2.307.000

08.01 - Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

127.000

08.02 - Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

65.000

08.03 - Goed functionerende detailhandel en horeca

340.000

08.04 - Een aantrekkelijk toeristisch product

152.000

09.01 - Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod

1.045.000

09.02 - Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

299.000

10.01 - Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit

202.000

10.02 - Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding

187.000

11.01 - Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

102.000

11.02 - Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

1.000.000

11.03 - Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

1.256.000

11.99 - Algemeen programma 11

4.790.000

12.01 - Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat

257.000

12.02 - Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen

821.000

12.03 - Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

67.000

13.01 - Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces

2.602.000

13.02 - Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte

3.148.000

14.01 - Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

1.116.000

14.02 - Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

927.000

15.01 - Actuele ruimtelijke plannen

2.361.000

16.01 - Optimaliseren van de dienstverlening

2.009.000

Totaal vanuit kostenplaatsen doorbelast:

52.144.237